Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Srpen 2017 << Srpen 2017 >> Červenec 2017 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Srpen 2017


18.8.2017

Odkud čerpáš více radosti: z věcí, od lidí, nebo od Boha? Víra je výtahem, který tě vynáší k Bohu, abys naslouchal jeho slovům a abys přijímal jeho radost, když je uvádíš do praxe.

"Da dove attingi più gioia: dalle cose, dalle persone o da Dio? La fede è un ascensore che ti innalza a Dio, per farti ascoltare le sue parole e donarti la sua gioia quando le metti in pratica."
17.8.2017

Bližní je pramenem radosti, protože v něm je přítomný Bůh radosti, proto vzájemná láska je příčinou velké vzájemné radosti.

"Il prossimo è fonte di gioia perché in lui è presente il Dio della gioia, perciò l’amore vicendevole è causa di grande gioia reciproca."
16.8.2017

Bratrská láska je svátostí spásy, protože svými dobrými skutky otevírá nebe k věčné blaženosti.

"L’amore fraterno è il sacramento della salvezza, perché con le sue opere buone apre il Cielo all’eterna beatitudine."
15.8.2017

Pohled naší Maminky nám naplňuje srdce radostí, pokojem a jistotou.

"Lo sguardo della Mamma nostra ci riempie il cuore di gioia, di pace e di sicurezza."
14.8.2017

Je hezké být spolu s bratry, ale je také hezké zůstat sám s bratrem Ježíšem. Radost z bratří je plodem radosti z bratra Ježíše.

"È bello stare insieme con i fratelli, ma è anche bello rimanere soli con il fratello Gesù. La gioia dei fratelli è frutto della gioia del fratello Gesù."
13.8.2017

V hluboké bolesti je dovoleno si naříkat a je povinné obětovat ji Pánu.

"Nella pena profonda è lecito lamentarsi ed è doveroso offrirla al Signore."
12.8.2017

Čistota srdce nás činí dětmi. Ježíš nás učil, že když se nestaneme dětmi, čistého srdce, nemůžeme vejít do nebe, abychom viděli a kontemplovali Boha a věčně se z něho těšili.

"La purezza di cuore fa diventare bambini. Gesù ci ha insegnato che se non diventiamo bambini, puri di cuore, non possiamo entrare in Cielo per vedere, contemplare e godere eternamente Dio."
11.8.2017

Otec, Syn a Duch Svatý jsou vždy protagonisty časných a věčných dějin lidstva a tvorstva. Nemůže tomu být jinak!

"Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono sempre i protagonisti della storia temporale ed eterna dell’umanità e del creato. Non può essere diversamente!."
10.8.2017

Pěkná slova se líbí lidem, dobré skutky hledá Bůh.

"Le parole belle piacciono agli uomini, le opere buone sono ricercate da Dio."
9.8.2017

Svatost závisí na dobrých zpovědích a na dobrých přijímáních.

"La santità dipende dalle buone Confessioni e dalle buone Comunioni."
8.8.2017

Nech, aby tvé dobré skutky nebyly zjevné lidem, nýbrž až když ti Pan dá odměnu nebeské slávy.

"Lascia che le tue opere buone non vengano manifestate agli uomini, ma solo quando dal Signore riceverai il premio della gloria del Cielo."
7.8.2017

Pěkná slova se stanou dobrými, jen když se s Boží pomocí uvedou do praxe.

"Le parole belle diventano buone solo se si mettono in pratica con l’aiuto del Signore."
6.8.2017

Destabilizovat autoritu reptáním je dílem pýchy. Posuzovat autoritu může být i těžkým hříchem. Posuzovat papeže znamená zpochybňovat neomylnost Petrova nástupce, který má moc rozvázat a svázat. Papež se neposuzuje; papež se následuje.

"Destabilizzare l’autorità con la mormorazione è opera dell’orgoglio. Giudicare l’autorità può essere anche peccato grave. Giudicare il Papa è mettere in dubbio l’infallibilità del successore di Pietro, che ha il potere di sciogliere e legare. Il Papa non si giudica; il Papa si segue."
5.8.2017

Dobrá rodina, kde žije také Ježíš, je největší svátosti církve a lidstva, kde se žije láska ve všech směrech: vůči Bohu, vůči rodičům a bratřím. Modlitba a práce jsou přirozené jako sluneční paprsky, které dávají světlo, teplo a život.

"La famiglia buona, dove convive Gesù, è il sacramento più grande della Chiesa e della umanità, dove si vive l’amore in tutte le direzioni: verso Dio, verso i genitori e i fratelli. La preghiera e il lavoro sono naturali come i raggi del sole, che danno luce, calore e vita."
4.8.2017

Je dobré mít dveře svého srdce vždy otevřené, abychom každého přijali s láskou, nikoho neposuzovali a nezavřeli je kvůli vlastnímu utrpení.

"È bene avere sempre aperta la porta del cuore per accogliere con amore chiunque, senza giudicare nessuno, evitando di chiuderla per le proprie sofferenze."
3.8.2017

S Ježíšem se lépe přijímá jakákoli zpráva, dobrá či méně dobrá. S Pánem nemůže chybět síla přijmout s pokorou každou zprávu, kterou víra umožňuje obejmout s živou nadějí a láskou.

"Con Gesù si accoglie meglio ogni notizia, buona o meno buona. Col Signore non può mancare la forza per accogliere con umiltà ogni notizia, che la fede fa abbracciare con viva speranza e amore."
2.8.2017

Modlitba je společenství lásky mezi tebou a Ježíšem, který ti dává svou lásku k modlitbě skrze poslušnost. Bez jeho lásky nemůže být společenství, tím méně modlitba. Modlitba je nutná pro poslušnost, avšak poslušnost dává lásku modlitbě, aby byla dokonalá.

"La preghiera è comunione di amore tra te e Gesù, che ti dona il suo amore per pregare mediante l’ubbidienza. Senza il suo amore non ci può essere comunione, tanto meno preghiera. La preghiera è necessaria per ubbidire, ma l’ubbidienza dona l’amore alla preghiera, perché sia perfetta."
1.8.2017

Kdo se hodně modlí, vychází z pokory a pomaličku dosahuje vysokých cílů kontemplace, mystiky a důvěrného spojení s Ježíšem, takže se v Kristu stane modlitbou.

"Chi prega molto parte dall’umiltà e, via via, raggiunge i traguardi alti della contemplazione, della mistica e della unione intima con Gesù, tanto da diventare, in Cristo, preghiera".
Nejnovější myšlenky << Srpen 2017 << Srpen 2017 >> Červenec 2017 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Odkud čerpáš více radosti: z věcí, od lidí, nebo od Boha? Víra je výtahem, který tě vynáší k Bohu, abys naslouchal jeho slovům a abys přijímal jeho radost, když je uvádíš do praxe.
(18.8.2017)

"Da dove attingi più gioia: dalle cose, dalle persone o da Dio? La fede è un ascensore che ti innalza a Dio, per farti ascoltare le sue parole e donarti la sua gioia quando le metti in pratica."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008