Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Říjen 2017 << Září 2017 >> Srpen 2017 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Září 2017


30.9.2017

Obrácení je velký dar, tak velký, nakolik tajemný, protože skrývá zmrtvýchvstání života. Ten kdo vstoupil do tohoto tajemství, bude přemožen novou radostí.

"La conversione è un dono grande, tanto grande quanto misterioso, perché nasconde la risurrezione di una vita. Chi è entrato in questo mistero rimane sconfitto da una gioia nuova."
29.9.2017

V zářivé vizi obrácení života neklesej na duchu, protože všechno vykonal Ježíš - je tvým světlem, tvou odvahou a tvým obrácením pro svatost.

"Nella luminosa visione della conversione della vita non scoraggiarti, perché Gesù ha fatto tutto: è la tua luce, il tuo coraggio e la tua conversione per la santità."
28.9.2017

Vytrvalost v obrácení je největším překvapením v universu: je to přechod od hříchu k milosti, od smrti k životu, od satana ke Kristu, od trestu v pekle k blaženosti v Ráji, od odsouzení k věčné slávě.

"La perseveranza della conversione è la più grande sorpresa dell’universo: si passa dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita, da satana a Cristo, dalla pena dell’Inferno alla beatitudine del Paradiso, dalla condanna alla gloria eterna."
27.9.2017

Hřích závažně uráží Otce, působí utrpení a smrt Synu a vyžaduje neustálou činnost Ducha Svatého, aby chránil před peklem.

"Il peccato offende gravemente il Padre, dà la passione e morte al Figlio e impegna l’incessante azione dello Spirito Santo per liberare dall’Inferno."
26.9.2017

Urážka Boha má nekonečnou závažnost, protože se měří podle důstojnosti dotčené Osoby - Boha, jenž je nekonečný.

"L’offesa a Dio ha una gravità infinita, perché questa si misura dalla dignità della Persona offesa che è infinita, Iddio."
25.9.2017

Modli se za hříšníky a nemysli přitom na jejich hříchy, nýbrž spíše na urážku Boha a na jejich zatracení.

"Prega per i peccatori senza tener presente i loro peccati, ma piuttosto l’offesa a Dio e la loro dannazione."
24.9.2017

Tereza Neumannová řekla, že otec Pio je v církvi jako slunce – je obdivován z dálky jako slunce, osvěcuje svým světlem a zapaluje svým žárem lásky ke Kristu. Jako slunce – čím víc se k němu člověk přiblíží, tím více vidí jeho velikost.

"Teresa Neumann disse che Padre Pio è come sole nella Chiesa: si ammira da lontano come il sole, si è illuminati dalla sua luce e infiammati dal suo calore di amore a Cristo. Come il sole, quanto più ci si avvicina tanto più lo si vede grande."
23.9.2017

Plody utrpení jsou jisté, četné a překvapivé. Velké utrpení rodí trvalé plody.

"I frutti della sofferenza sono certi, molti e sorprendenti. La grande sofferenza produce frutti duraturi."
22.9.2017

Nezadržuj utrpení proti Boží vůli, protože by ti to uškodilo, velmi uškodilo. Utrpení – bez Boží pomoci – je pod vládou tvého já.

"Non trattenere la sofferenza contro la volontà di Dio, perché ti farebbe male, molto male. La sofferenza, senza l’aiuto di Dio, è sotto il dominio dell’io."
21.9.2017

Utrpení není jen nedostatkem, nýbrž hlavně obohacením lásky k Bohu a k bližnímu.

"La sofferenza non è solo privazione, ma è maggiormente un arricchimento dell’amore a Dio e al prossimo."
20.9.2017

Nedbej na rámus, který dělá Zlý duch, když konáš úkony lásky k Ježíši. Nehleď na jeho útoky, kterými stěžuje bratrskou lásku. Nepřestávej se modlit, hodně se modlit, abys od sebe odehnal rámus a překážky, které narušují tvůj vnitřní pokoj.

"Non dar retta al chiasso che fa il maligno quando fai degli atti di amore a Gesù. Non badare agli insulti suoi, per rendere difficile la carità fraterna. Continua a pregare, a pregare molto, per allontanare da te il chiasso e gli impedimenti che disturbano la tua pace interiore."
19.9.2017

Vstupenkou do Ráje je láska, která se na zemi stala skutky milosrdenství.

"Il biglietto d’ingresso in Paradiso è l’amore, diventato sulla terra opere di misericordia."
18.9.2017

Ježíš, Spasitel universa, delegoval knězi moc spásy světa skrze Boží slovo a svátosti. Kněží skutečně pokračují v díle spásy ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Ježíše. Hodně se modleme, aby kněží pokračovali v poslání, které jim svěřil Ježíš Vykupitel.

"Gesù, il Salvatore dell’universo, ha delegato al sacerdote il potere di salvare il mondo mediante la Parola di Dio e i sacramenti. I sacerdoti, di fatto, continuano l’opera di salvezza di Gesù Crocifisso-Risorto. Preghiamo molto perché i sacerdoti continuino la missione affidata loro da Gesù Redentore."
17.9.2017

Až se staneme dětmi, budeme kráčet se slavnostní radostí ruku v ruce s Ježíšem a Marií.

"Quando diventeremo bambini cammineremo festosi, mano nella mano con Gesù e Maria."
16.9.2017

Mariino tajemství je zahrnuto v tajemství Krista, jejího Syna, a v tajemství každého z nás, jejích dětí.

"Il mistero di Maria è compreso nel mistero di Cristo suo Figlio e nel mistero di ognuno di noi suoi figli."
15.9.2017

O Mariině bolesti pod křížem Písmo nemluví, pouze stařec Simeon: „Tvou duši pronikne meč“. I inspirovaní pisatelé mlčí, aby se Mariiny děti mohly s láskou více spojit s tichou bolestí jejich Maminky.

"Del dolore di Maria sotto la Croce non parla la Scrittura, ma solo il vecchio Simeone: «Una spada trapasserà l’anima tua». Anche gli autori ispirati tacciono, perché i figli con l’amore possano unirsi maggiormente al dolore silenzioso della loro Mamma."
14.9.2017

Kříž je dobro, nebo zlo? Je trestem, nebo vítěznou trofejí? Je jedno i druhé. Ukřižovaný Ježíš proměnil kříž z potupy v chloubu, z odsouzení v pramen všeobecné spásy. Kříž je hybnou pákou, která pozvedla universum k věčné slávě nebeského království.

"La Croce è un bene o un male? È punizione o trofeo di vittoria? È l’uno e l’altro. Gesù Crocifisso ha mutato la Croce da ignominia in vanto, da condanna in fonte di salvezza universale. La Croce è la leva che ha esaltato l’universo alla gloria eterna del Regno dei Cieli."
13.9.2017

Víra je největší dar, který nám Ježíš dal, protože skrze něho máme spásu a potom, navěky, Ráj.

"La fede è il dono più grande che ci ha dato Gesù, perché per essa abbiamo la salvezza e poi, per sempre, il Paradiso."
12.9.2017

Víra je jako výkřik dítěte v nebezpečí, které volá: „Mami, mami!“. Vírou k sobě voláš Ježíše, když jsi v nebezpečí; a Ježíš odpovídá: „Neboj se, jsem tady, odvahu!“.

"La fede è come il grido di un bambino in pericolo che chiama: «Mamma, mamma!». Con la fede, tu chiami Gesù a fianco a te quando sei in pericolo; e Gesù risponde: «Non temere: sono qui, coraggio!»"
11.9.2017

Zkoušky víry jsou někdy velmi bolestné, nevysvětlitelné a neukazují řešení. Je třeba nepřestávat věřit a modlit se, neustále pevní ve víře.

"Le prove della fede a volte sono molto dolorose, inspiegabili e non lasciano vedere la soluzione. Bisogna continuare a credere e a pregare, sempre saldi nella fede."
10.9.2017

Jak je krásný Ježíšův pokoj, který nám s velkou láskou dává – na rozdíl od světa, který prodává nepravý pokoj za svá světská potěšení.

"Com’è bella la pace di Gesù - che Egli ci dona con grande amore - a differenza del mondo, che smercia la pace falsa con i suoi piaceri mondani."
9.9.2017

Nediv se, když Boží vůli – ať je kýmkoli projevena – poznáš až poté nebo se zpožděním; Pán chce zkoušet tvoji víru, dříve než ti dá poznat dobro, které vychází z jeho Slova.

"Non ti meravigliare se la volontà di Dio, da chiunque manifestata, viene conosciuta dopo o in ritardo: il Signore vuole provare la tua fede, prima di farti conoscere il bene che viene dalla sua Parola."
8.9.2017

Satanův virus v každé zkoušce je pochybnost, že Pán uslyší tvé volání a přijde ti na pomoc s úlevou a oporou.

"Il virus di satana in ogni prova è il dubbio che il Signore ascolti il tuo grido e venga incontro, a darti sollievo e sostegno."
7.9.2017

Eucharistie je pokrmem pro Boží život. Natolik věříš Božímu pokrmu, nakolik věříš Božímu životu v sobě.

"L’Eucaristia è cibo della vita divina. Tanto credi al cibo divino quanto credi alla tua vita divina."
6.9.2017

Ten, kdo se hodně a dobře modlil, nemůže se nikdy unavit, protože udělal zkušenost se spojením s Bohem, který je nekonečnou silou.

"Chi ha pregato molto e bene non può stancarsi mai, perché ha avuto esperienza della comunione con Dio, che è la forza infinita."
5.9.2017

Modlitba vzývá Ježíše, aby byl s tebou, a on tě nemůže nikdy unavit, tak jako v nebi anděly a svaté Ježíšova přítomnost nikdy neunaví.

"La preghiera invoca Gesù perché stia al tuo fianco ed Egli non ti può mai stancare, come in Cielo gli Angeli e i Santi non si stancano mai di stare con Gesù."
4.9.2017

Jestliže Ježíš řekl, abychom se stále modlili, je jisté, že modlitba neunavuje. Pokud tě unavuje, je to znamení, že se nemodlíš stále.

"Se Gesù ha detto di pregare sempre, è certo che la preghiera non stanca. Se ti stanca, è segno che non preghi sempre."
3.9.2017

Láska k Pánu tě vede k tomu, aby ses modlil; rozum uvažuje - abys modlitbu odkládal; povinnosti vedou k zanedbání modlitby a světskost ji úplně nechává stranou.

"L’amore al Signore induce a pregare; la ragione riflette per tardare a pregare; gli impegni fanno trascurare la preghiera e la mondanità la fa saltare."
2.9.2017

Při každém rozhodování se modli, hodně se modli, protože Boží světlo na sebe nenechá čekat, abys se svatou odvahou udělal, co je správné.

"In ogni decisione prega, prega molto, perché non tarderà la luce del Signore, per fare con santo coraggio ciò che è giusto."
1.9.2017

Prožijme měsíc září před ukřižovaným Ježíšem, Bolestnou Pannou Marií a Matkou lidu, před archanděly Michaelem, Gabrielem a Rafaelem, svatým Františkem, naším drahým otcem Piem a svatými mučedníky Januáriem, Kosmou a Damiánem.

"Viviamo il mese di settembre dinanzi a Gesù Crocifisso, all’Addolorata e alla madonna del Popolo, agli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, a San Francesco, al nostro caro Padre Pio e ai santi martiri Gennaro, Cosimo e Damiano."
Nejnovější myšlenky << Říjen 2017 << Září 2017 >> Srpen 2017 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Když jsem byl malý, držela mě maminka vždy za ruku, abychom šli bezpečně, ona i já; stávalo se mi však, že jsem její ruku pustil a nezřídka jsem upadl, zašpinil si šatičky a dostal laskavý pohlavek. Tak jsem se naučil nikdy nepouštět ruku Ježíše, abych vždy kráčel dobře spolu s ním.
(25.9.2018)

"Quando ero piccolo io la mamma mi teneva sempre per la mano, per essere sicuri lei ed io, però mi capitava di lasciare la sua mano e non raramente cadevo, mi sporcavo il vestitino e prendevo qualche amabile scappellotto. Ho imparato così a non lasciare mai la mano a Gesù, per camminare sempre bene con Lui."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008