Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Prosinec 2017 << Listopad 2017 >> Říjen 2017 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Listopad 2017


30.11.2017

Víra tě zachraňuje, naděje ti pomáhá mít dál víru a láska ti dává jistotu spásy pro tvé dobré skutky.

"La fede ti salva, la speranza ti aiuta a continuare ad avere fede e la carità ti dà la certezza della salvezza per le tue opere buone."
29.11.2017

Světlo víry osvěcuje to, co je třeba opustit a co je třeba dělat, aby došlo k radikálnímu obrácení života. Víra uvádí do pohybu cestu obrácení k novému duchovnímu životu.

"La luce della fede illumina ciò che bisogna lasciare e ciò che bisogna fare per una radicale conversione di vita. La fede mette in moto il cammino della conversione per la nuova vita spirituale."
28.11.2017

Obrácení je na začátku plné nadšení, potom se stane namáhavým při odstraňování toho, co bylo v minulosti, a je ještě těžší zůstat rozhodní v budoucnu, pokud člověk nezůstane za každou cenu spojen s Kristem modlitbou a bdělostí, aby překonal jakoukoli pochybnost a pokračoval se stále větším přesvědčením.

"La conversione all’inizio è entusiasmante, poi diventa faticosa nel rimuovere il passato ed è ancora più difficile rimanere risoluti nel futuro, se non si resta ad ogni costo uniti a Cristo con la preghiera e la vigilanza, per superare ogni dubbio a proseguire con sempre maggiore convinzione."
27.11.2017

Pravý obrácený člověk mění nejen život, ale také své vnější chování, které by mělo svědčit o změně života.

"Il vero convertito non soltanto cambia la vita ma anche le sue apparenze, che dovrebbero testimoniare il cambiamento della vita."
26.11.2017

Obrácení je velké utrpení, protože je třeba převrátit celý život, ale po slavnostním objetí s Ježíšem duši zaplaví velká radost, která pobízí žít novým životem.

"La conversione è una grande sofferenza perché bisogna rovesciare tutta la vita, ma dopo l’abbraccio festoso di Gesù inonda l’anima di tanta gioia che sprona a vivere una vita nuova."
25.11.2017

Nikdy nezapomínej obětovat Ježíši každé své utrpení, abys měl sílu ho nést a zvítězit nad nim.

"Non dimenticare mai di offrire a Gesù ogni tua sofferenza, per avere la forza a sopportarla e a vincerla."
24.11.2017

Pokorný není v pozornosti, není na něho brán ohled. Potom je oceňován, obdivován, je mu nasloucháno a je následován. Pokorný svými skutky získává srdce druhých, je v něm vidět soulad mezi bytím a jednáním, mluvením a mlčením. Nakonec se ukáže, že je těžké ho napodobit.

"L’umile non viene notato, non è tenuto in considerazione. Poi viene apprezzato, ammirato, ascoltato e seguito. L’umile con le opere conquista i cuori, rende visibile la coerenza dell’essere e del fare, del parlare e del tacere. Infine, ci si accorge che è difficile imitarlo."
23.11.2017

Pýcha je divná: zaslepuje toho, kdo ji má, a oslňuje druhé; skrývá se, ale mnohým dává výřečnost; vydává silné světlo, a mnohé zatemňuje; má neodolatelné kouzlo, které nejprve klame, a potom zklame.

"L’orgoglio è strano: acceca chi ce l’ha e abbaglia gli altri, si nasconde ma fa parlare molti, sprigiona una luce potente e oscura tanti, ha un fascino irresistibile che prima illude e poi delude."
22.11.2017

Největším utrpením pro nebe i pro zemi je pýcha. Pokora není slabost, ale povýšení, přestože přijde se zpozděním.

"La maggiore sofferenza per il Cielo e per la terra è l’orgoglio. L’umiltà non è debolezza ma è esaltazione, nonostante arrivi in ritardo."
21.11.2017

Na rozcestí utrpení ti Pán pomůže zvolit cestu, na které je více utrpení, abys rozmnožil dobro, které máš konat a které máš darovat právě těm, kteří byli příčinou utrpení a bolesti.

"Nel bivio della sofferenza il Signore ti aiuterà a scegliere il percorso dove c’è più sofferenza, per moltiplicare il bene da fare e da donare proprio a coloro i quali sono stati motivo di sofferenza e di pena."
20.11.2017

Pouze ten, kdo je pokorný, vlastní a uchovává Boží pravdy a přání, protože pokora je stálým Božím příbytkem.

"Solo chi è umile possiede e custodisce le verità e i voleri di Dio, perché l’umiltà è la stabile dimora di Dio."
19.11.2017

Primárním cílem každého člena církve je spasit se a spasit druhé, modlitbou a bdělostí, které utvrzují v poslušnosti Bohu a těm, kdo hovoří v Božím jménu, a v lásce ke každému bratru, i k nepřátelům.

"Lo scopo primario di ogni membro della Chiesa è salvarsi e salvare, con la preghiera e la vigilanza, che assicurano l’ubbidienza a Dio e a chi parla a nome di Dio e la carità ad ogni fratello, anche ai nemici."
18.11.2017

Apoštolskost církve, skrze papeže a biskupy, zaručuje autentičnost Božího Slova, kterému je třeba naslouchat, které je třeba přijmout, praktikovat a o kterém je třeba svědčit.

"L’apostolicità della Chiesa, mediante il Papa e i Vescovi, garantisce l’autenticità della Parola di Dio che va ascoltata, accolta, praticata e testimoniata."
17.11.2017

Je naší povinností modlit se za spravedlivé, aby zůstali věrní, a za hříšníky, aby se obrátili. Nezanedbávej spravedlivé a měj víru v obrácení jakéhokoli hříšníka.

"È un dovere pregare per i giusti perché rimangano fedeli e per i peccatori perché si convertano. Non trascurare i giusti, abbi fede nella conversione di qualsiasi peccatore."
16.11.2017

Boží milosrdenství je nekonečné a věčné; objímá lidstvo, v nebi i na zemi, spolu s celým tvorstvem.

"La misericordia di Dio è infinita ed eterna; avvolge l’umanità, in Cielo e in terra, con tutto il creato."
15.11.2017

Boží milosrdenství je jako maminčina náruč, která shromažďuje své krvácející děti stržené satanovým hněvem.

"La misericordia di Dio è come le braccia della mamma, che raccoglie i suoi figli sanguinanti travolti dall’ira di satana."
14.11.2017

Vzájemná láska má za cíl vzájemnou pomoc - to je Ježíšovo přikázání.

"L’amore vicendevole ha lo scopo dell’aiuto reciproco: questo è il comando di Gesù."
13.11.2017

Radost můžeš skrývat, ale projevuj ji v intenzivní bratrské lásce.

"La gioia nascondila pure, ma rendila visibile con l’intenso amore fraterno."
12.11.2017

Skrytá úzkost je dar, ve kterém má Ježíš největší zalíbení.

"L’angoscia nascosta è il dono più gradito a Gesù."
11.11.2017

Duchovní život je jako počasí: jednou svítí slunce, podruhé je oblačno, jindy vytrvale prší a brání to chůzi, a nakonec bývá zima, která nutí jít domů do tepla. To vše nenahání strach, jen je to nepříjemné. Stejně tak v duchovním životě ti nemá nahánět strach různost duševních stavů, i když jsou velmi nepříjemné.

"La vita spirituale è come il tempo: ora c’è il sole, ora le nuvole, ora la pioggia insistente che impedisce di camminare e, infine, il freddo che obbliga ad andare in casa al caldo. Tutto questo non fa paura ma solo disagio. Egualmente, nella vita spirituale non deve far paura la varietà degli stati d’animo, anche se danno molto disagio."
10.11.2017

Kristus je naše naděje. Naděje je všemohoucí - tomu, kdo doufá, není nic nemožné.

"Cristo è la nostra speranza. È onnipotente la Speranza: a chi spera nulla è impossibile."
9.11.2017

Dávat zdarma z lásky ke Kristu je láska. Utrpení při dávání daru lásku zvětšuje a činí ji citlivější a viditelnější.

"Dare gratuitamente per amore a Cristo è la carità. La sofferenza aumenta l’amore nel dare il dono e rende più sensibile e visibile la carità."
8.11.2017

Láska má bezmezný růst ve zkušenosti s Bohem v ukřižovaném a zmrtvýchvstalém Kristu a neviditelným způsobem v Eucharistii.

"La carità ha un crescendo illimitato della esperienza di Dio in Cristo Crocifisso-Risorto e, in modo invisibile, nell’Eucaristia."
7.11.2017

Bez poslušnosti není společenství lásky mezi tebou a Ježíšem. Objevit poslušnost znamená objevit pravou lásku Boha a člověka.

"Senza l’ubbidienza non c’è comunione d’amore tra te e Gesù. Scoprire l’ubbidienza è scoprire il vero amore di Dio e dell’uomo."
6.11.2017

Chraň svou identitu pokorou a svědectvím.

"Custodisci la tua identità con l’umiltà e la testimonianza."
5.11.2017

Neotálej stát se tím, čím máš být.

"Non tardare di diventare ciò che devi essere."
4.11.2017

Boží slovo je vždy živé a účinné. Měj víru a uděláš zkušenost se všemohoucností Božího slova.

"La Parola di Dio è sempre viva e sempre efficace. Abbi fede e avrai esperienza dell’onnipotenza della Parola di Dio."
3.11.2017

Modlit se za zemřelé je závažnou povinností lásky.

"Pregare per i defunti è un dovere grave di carità."
2.11.2017

Zaruč svou modlitbu zemřelým, protože potom budeš mít zaručenu modlitbu za tebe.

"Assicura la tua preghiera ai defunti, perché poi avrai assicurata la preghiera per te."
1.11.2017

Radost, která vychází z utrpení, je větší než všechny radosti, protože víc stojí.

"La gioia che viene dalla sofferenza è più grande di tutte le gioie, perché costa di più."
Nejnovější myšlenky << Prosinec 2017 << Listopad 2017 >> Říjen 2017 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Když je láska velká, formule jsou přemoženy modlitbou srdce, abychom milovali, milovali stále víc.
(9.12.2018)

"Quando l’amore è grande, le formule sono travolte dalla preghiera del cuore per amare, amare sempre di più."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008