Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Prosinec 2017 << Prosinec 2017 >> Listopad 2017 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Prosinec 2017


12.12.2017

V událostech, které se ti dějí, si nebezpečně nerozváděj slova a chování těch, se kterými se setkáváš. Modli se, modli se a jdi vpřed.

"Negli episodi che ti accadono non approfondire in maniera pericolosa le espressioni e i comportamenti di chi hai incontrato. Prega, prega e va’ avanti."
11.12.2017

Každé překonání těžkosti je zvětšením síly, která tě činí stále jistějším, když čelíš jakékoli zkoušce.

"Ogni superamento della difficoltà è un aumento di forza, che ti rende sempre più sicuro nell’affrontare qualsiasi prova."
10.12.2017

Člověk musí být odvážný, protože se nemůže nesetkávat s obtížemi převyšujícími jeho síly. Je nutné se modlit, abychom překonali každou těžkost.

"L’uomo deve essere coraggioso, perché non può non incontrare difficoltà superiori alle proprie forze. È necessario pregare, per superare ogni difficoltà."
9.12.2017

Odvaha je síla navíc, kterou daná osoba nemá. Modlitba od Pána vyprošuje a získává potřebnou sílu. Odvážní jsou právě ti, kteří se mnoho modlí.

"Il coraggio è una forza in più che il soggetto non ha. La preghiera chiede e ottiene dal Signore la forza necessaria. I coraggiosi sono proprio quelli che pregano molto."
8.12.2017

Boj, vítězství a pokoj jsou cestou odvážných, kteří svou dobrou vůli spojují s pomocí Boží, aby vždy vítězili v Kristu Pánu.

"La lotta, la vittoria e la pace sono il percorso dei coraggiosi, che uniscono la propria buona volontà all’aiuto di Dio, per rimanere sempre vittoriosi in Cristo Signore."
7.12.2017

Nebeský Otec rozpoznává v modlitbě Otče náš slova modlitby, kterou jeho Syn Ježíš naučil všechny jeho děti, aby došly jistého vyslyšení.

"Il Padre Celeste riconosce, nel Padre Nostro, le parole della preghiera che suo Figlio Gesù ha insegnato a tutti i suoi figli, per essere certamente esauditi."
6.12.2017

Ten, kdo je pokorný, se modlí, protože uznává, že nemá nic, a obrací se na Toho, který má všechno potřebné k životu. Bůh bezpochyby shlíží na pokorného a vyslyší každou jeho prosbu. Bůh naslouchá i tomu, kdo není pokorný, pokud Ho v modlitbě rozpozná.

"Chi è umile prega perché riconosce di non avere nulla e si rivolge a chi Ha tutto per poter vivere. Certamente Dio guarda l’umile ed esaudisce ogni sua preghiera. Dio ascolta anche chi non è umile purché, pregando, lo riconosca."
5.12.2017

Modlitba je jako vzduch, který dýcháme. Bez dýchání nemůžeš žít, nemůžeš jednat, nemůžeš pracovat, a dokonce, i když spíš, musíš dýchat. Bez modlitby nemůžeš žít. Ježíš, tak jak to dělal na zemi, i v nebi se dál za nás modlí.

"La preghiera è come l’aria da respirare. Senza il respiro non puoi vivere, non puoi operare, non puoi lavorare e, addirittura, anche quando dormi devi respirare. Senza la preghiera non puoi vivere. Gesù, come in terra, anche in Cielo continua a pregare per noi."
4.12.2017

Zpověď a přijímaní jsou svátosti růstu duchovního života: ta první skrze odpuštění odstraňuje zlo a ta druhá skrze eucharistický Pokrm živí Boží život.

"La Confessione e la Comunione eucaristica sono i sacramenti della crescita della vita spirituale: l’una, col perdono, rimuove il male e l’altra, con il Cibo eucaristico, alimenta la vita divina."
3.12.2017

Neposkvrněné srdce Panny Marie je velké tajemství, proto aby dalo prostor celému hříšnému lidstvu, minulému, přítomnému a budoucímu; její mateřská péče je pozorná, trpící a neúnavná vůči všem a vůči každému synu.

"Il Cuore Immacolato di Maria è un grande mistero, per dare spazio a tutta l’umanità peccatrice passata, presente e futura; e la sua premura materna è attenta, sofferente e instancabile, per tutti e per ciascun figlio."
2.12.2017

Láska Mariina srdce je velká, tak velká, že nakolik je to možné lidskému tvoru, odpovídá stavu Matky Boží a Matky všech národů, aby přijala každého z nás.

"L’amore del Cuore di Maria è grande, tanto grande da essere adeguato, per quanto è possibile ad umana creatura, allo stato di Madre di Dio e di Madre di tutti i popoli, per accogliere ciascuno di noi."
1.12.2017

Jsi-li přesvědčen, že nemůžeš žít bez jídla, proč ještě nejsi přesvědčen o tom, že bez modlitby, bez Ježíše nemůžeš žít duchovní život?

"Se sei convinto che non puoi vivere senza mangiare, perché non ti convinci ancora che senza pregare, senza Gesù non puoi vivere la vita spirituale?"
Nejnovější myšlenky << Prosinec 2017 << Prosinec 2017 >> Listopad 2017 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
V událostech, které se ti dějí, si nebezpečně nerozváděj slova a chování těch, se kterými se setkáváš. Modli se, modli se a jdi vpřed.
(12.12.2017)

"Negli episodi che ti accadono non approfondire in maniera pericolosa le espressioni e i comportamenti di chi hai incontrato. Prega, prega e va’ avanti."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008