Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Leden 2018 << Prosinec 2017 >> Listopad 2017 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Prosinec 2017


31.12.2017

Každý křesťan má povolání k mučednictví, protože neustálé zříkání se satana, světa a zvláště svého já, je velké mučednictví.

"Ogni cristiano ha la vocazione al martirio, perché la costante rinunzia a satana, al mondo e specialmente all’io, è un grande martirio."
30.12.2017

Jsou některá trápení, která nesvěřuješ tomu, kdo ti může pomoci. Jsou některá další trápení, která chceš překonat, ale chybí ti dobrá vůle vytrvat v patřičném používání doporučených prostředků. Modlitba a víra jsou jistotou překonání trápení v jakékoli těžkosti.

Ci sono alcune pene che non affidi a chi ti può aiutare. Ci sono altre pene che vuoi superare, ma ti manca la buona volontà a perseverare nell’uso appropriato dei mezzi suggeriti. La preghiera e la fede assicurano il superamento delle pene in ogni difficoltà.
29.12.2017

Jako žák si nechá pomoci učitelem, syn maminkou, tak si učedník má nechat pomoci duchovním vůdcem. Nenechat si pomoci je volba malé vůle překonat obtíž.

Come l’alunno si lascia aiutare dal maestro, il figlio dalla mamma, così il discepolo deve lasciarsi aiutare dal direttore spirituale. Non lasciarsi aiutare è una scelta di poca volontà a superare la difficoltà."
28.12.2017

Víra je motorem duchovního života. Nikdy nepostrádej benzín modlitby, která živí víru, abys mohl jet, kráčet a běžet rychleji.

"La fede è il motore della vita spirituale. Non far mancare mai la benzina della preghiera, che alimenta la fede per viaggiare, camminare e correre più velocemente".
27.12.2017

Pokud je únava nad tvé síly, neklesej na mysli, ale pros Ježíše o sílu překonat tuto těžkost.

"Se la stanchezza supera le tue forze non ti scoraggiare, ma chiedi a Gesù la forza per superare tale difficoltà".
26.12.2017

Nemůžeš slavit Vánoce bez Ježíše, tak jako Ježíš je nemůže slavit bez tebe. Vánoční svátky musíš slavit spolu s Ježíšem.

"Non puoi fare il Natale senza Gesù, come Gesù non può farlo senza di te. La festa del Natale devi farla insieme a Gesù."
25.12.2017

Maminka tiskne k srdci své dítě, nakolik může, ale ty můžeš přitisknout k srdci Ježíška navždy – nyní na zemi dobrými skutky, a potom v nebi blaženým životem v Ráji.

"La mamma stringe al cuore il suo bambino per quanto può, ma tu puoi stringere al cuore Gesù Bambino per sempre, ora sulla terra con le buone opere, poi in Cielo con la vita beata del Paradiso."
24.12.2017

Ježíšovo Narození je svědectvím jeho poslušnosti Otci, jeho pokory a jeho velké lásky vůči nám a všem tvorům.

"Il Natale di Gesù è la testimonianza della sua ubbidienza al Padre, della sua umiltà e del suo grande amore verso di noi e tutte le creature."
23.12.2017

Naše Maminka tě chce mít po svém boku spolu s mnoha vyvolenými dušemi. Utíkej okamžitě s radostí k ní.

"La Mamma nostra desidera averti al suo fianco con tante anime predilette. Corri subito e vai gioioso al suo fianco."
22.12.2017

Panna Marie je vzorem, kterým se má inspirovat ten, kdo si volí jednu z dvou cest: manželství, nebo radikální zasvěcení. Maria je vzorem manželky, matky a zároveň zasvěceného života v chudobě, čistotě a poslušnosti. Je ženou, která v sobě shrnuje dokonalou svatost těchto dvou cest: manželství a zasvěcení.

"La Madonna è il modello a cui deve ispirarsi chi sceglie una delle due vie: il matrimonio o la consacrazione radicale. La Madonna è modello di sposa, di madre ed insieme di vita consacrata nella povertà, nella castità e nell’ubbidienza. È la donna che compendia la santità perfetta delle due vie: del matrimonio e della consacrazione."
21.12.2017

Pokora je skrytá, ale všichni ji obdivují; nemluví, ale rozmluví druhé; neukazuje zvláštní význam, ale její identita je nezapomenutelná.

"L’umiltà è nascosta, ma tutti l’ammirano; non parla, ma fa parlare gli altri; non presenta significati particolari, ma la sua identità è indimenticabile."
20.12.2017

Pyšný člověk má neustále strach a potřebuje sledovat případné soupeře vlastního já a odsunout – i s prudkou arogancí a rafinovaným útlakem – ty, kdo očerňují jeho sobeckého jednání. Podezřívání a předsudky jsou duší jeho kritizování, aby vyzdvihl vlastní bytí a jednání. Jeho obavy ho činí smutným, úzkostným a snadno poraženým. Pokora je pravým strachem pyšného.

"L’orgoglioso ha sempre paura ed ha bisogno di spiare i possibili competitori del proprio io e di allontanare i denigratori del proprio operato egoistico, anche con violenta arroganza e con astuta emarginazione. I sospetti e i pregiudizi sono l’anima della sua critica, allo scopo di far emergere il proprio essere ed operare. La sua preoccupazione lo rende triste, angosciato e facilmente sconfitto. L’umiltà è la vera paura dell’orgoglioso."
19.12.2017

Pokud umíš rozlišit pravou radost od falešné radosti, budeš bezpochyby umět odlišit i dobro od zla, Ježíše od satana.

"Se sai discernere la vera gioia dalla falsa gioia, certamente saprai anche distinguere il bene dal male, Gesù da satana."
18.12.2017

Odpuštění smazává hříchy a Bohu na ně dává zapomenout.

"Il perdono cancella i peccati ed è la causa della dimenticanza dei peccati da parte di Dio."
17.12.2017

Nebeský Otec nám dal svého Syna, abychom slavili jeho narození. I ty daruj Bohu své dobré skutky, abys s Ježíšem slavil své narození.

"Il Padre Celeste ci ha dato in dono suo Figlio per festeggiare il suo Natale. Anche tu dona a Dio le tue opere buone, per festeggiare con Gesù il tuo Natale."
16.12.2017

Ježíšovo narození na zemi otevírá tvé narození do nebe.

"Il Natale di Gesù in terra apre il tuo Natale in Cielo."
15.12.2017

Milosrdenství zahrnuje tři dary: přijetí, odpuštění a smíření. Abychom byli milosrdní, nelze tyto tři předpoklady oddělit.

"La misericordia comprende tre doni: l’accoglienza, il perdono e la riconciliazione. Questi tre requisiti sono indivisibili per essere misericordiosi."
14.12.2017

Stálá dispozice být milosrdní je plodem vytrvalé modlitby.

"La disposizione costante ad essere misericordiosi è frutto di perseverante preghiera."
13.12.2017

Milosrdenství je pokoj Pána Ježíše: „Blahoslavení milosrdní, protože dojdou milosrdenství“. Milosrdenství bude vstupenkou do nebe, abychom se těšili věčnému pokoji a věčné blaženosti.

"La misericordia è la pace del Signore Gesù: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia». La misericordia sarà il biglietto d’ingresso in Cielo, per godere la pace e la beatitudine eterna."
12.12.2017

V událostech, které se ti dějí, si nebezpečně nerozváděj slova a chování těch, se kterými se setkáváš. Modli se, modli se a jdi vpřed.

"Negli episodi che ti accadono non approfondire in maniera pericolosa le espressioni e i comportamenti di chi hai incontrato. Prega, prega e va’ avanti."
11.12.2017

Každé překonání těžkosti je zvětšením síly, která tě činí stále jistějším, když čelíš jakékoli zkoušce.

"Ogni superamento della difficoltà è un aumento di forza, che ti rende sempre più sicuro nell’affrontare qualsiasi prova."
10.12.2017

Člověk musí být odvážný, protože se nemůže nesetkávat s obtížemi převyšujícími jeho síly. Je nutné se modlit, abychom překonali každou těžkost.

"L’uomo deve essere coraggioso, perché non può non incontrare difficoltà superiori alle proprie forze. È necessario pregare, per superare ogni difficoltà."
9.12.2017

Odvaha je síla navíc, kterou daná osoba nemá. Modlitba od Pána vyprošuje a získává potřebnou sílu. Odvážní jsou právě ti, kteří se mnoho modlí.

"Il coraggio è una forza in più che il soggetto non ha. La preghiera chiede e ottiene dal Signore la forza necessaria. I coraggiosi sono proprio quelli che pregano molto."
8.12.2017

Boj, vítězství a pokoj jsou cestou odvážných, kteří svou dobrou vůli spojují s pomocí Boží, aby vždy vítězili v Kristu Pánu.

"La lotta, la vittoria e la pace sono il percorso dei coraggiosi, che uniscono la propria buona volontà all’aiuto di Dio, per rimanere sempre vittoriosi in Cristo Signore."
7.12.2017

Nebeský Otec rozpoznává v modlitbě Otče náš slova modlitby, kterou jeho Syn Ježíš naučil všechny jeho děti, aby došly jistého vyslyšení.

"Il Padre Celeste riconosce, nel Padre Nostro, le parole della preghiera che suo Figlio Gesù ha insegnato a tutti i suoi figli, per essere certamente esauditi."
6.12.2017

Ten, kdo je pokorný, se modlí, protože uznává, že nemá nic, a obrací se na Toho, který má všechno potřebné k životu. Bůh bezpochyby shlíží na pokorného a vyslyší každou jeho prosbu. Bůh naslouchá i tomu, kdo není pokorný, pokud Ho v modlitbě rozpozná.

"Chi è umile prega perché riconosce di non avere nulla e si rivolge a chi Ha tutto per poter vivere. Certamente Dio guarda l’umile ed esaudisce ogni sua preghiera. Dio ascolta anche chi non è umile purché, pregando, lo riconosca."
5.12.2017

Modlitba je jako vzduch, který dýcháme. Bez dýchání nemůžeš žít, nemůžeš jednat, nemůžeš pracovat, a dokonce, i když spíš, musíš dýchat. Bez modlitby nemůžeš žít. Ježíš, tak jak to dělal na zemi, i v nebi se dál za nás modlí.

"La preghiera è come l’aria da respirare. Senza il respiro non puoi vivere, non puoi operare, non puoi lavorare e, addirittura, anche quando dormi devi respirare. Senza la preghiera non puoi vivere. Gesù, come in terra, anche in Cielo continua a pregare per noi."
4.12.2017

Zpověď a přijímaní jsou svátosti růstu duchovního života: ta první skrze odpuštění odstraňuje zlo a ta druhá skrze eucharistický Pokrm živí Boží život.

"La Confessione e la Comunione eucaristica sono i sacramenti della crescita della vita spirituale: l’una, col perdono, rimuove il male e l’altra, con il Cibo eucaristico, alimenta la vita divina."
3.12.2017

Neposkvrněné srdce Panny Marie je velké tajemství, proto aby dalo prostor celému hříšnému lidstvu, minulému, přítomnému a budoucímu; její mateřská péče je pozorná, trpící a neúnavná vůči všem a vůči každému synu.

"Il Cuore Immacolato di Maria è un grande mistero, per dare spazio a tutta l’umanità peccatrice passata, presente e futura; e la sua premura materna è attenta, sofferente e instancabile, per tutti e per ciascun figlio."
2.12.2017

Láska Mariina srdce je velká, tak velká, že nakolik je to možné lidskému tvoru, odpovídá stavu Matky Boží a Matky všech národů, aby přijala každého z nás.

"L’amore del Cuore di Maria è grande, tanto grande da essere adeguato, per quanto è possibile ad umana creatura, allo stato di Madre di Dio e di Madre di tutti i popoli, per accogliere ciascuno di noi."
1.12.2017

Jsi-li přesvědčen, že nemůžeš žít bez jídla, proč ještě nejsi přesvědčen o tom, že bez modlitby, bez Ježíše nemůžeš žít duchovní život?

"Se sei convinto che non puoi vivere senza mangiare, perché non ti convinci ancora che senza pregare, senza Gesù non puoi vivere la vita spirituale?"
Nejnovější myšlenky << Leden 2018 << Prosinec 2017 >> Listopad 2017 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Když je láska velká, formule jsou přemoženy modlitbou srdce, abychom milovali, milovali stále víc.
(9.12.2018)

"Quando l’amore è grande, le formule sono travolte dalla preghiera del cuore per amare, amare sempre di più."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008