Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Březen 2018 << Únor 2018 >> Leden 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Únor 2018


28.2.2018

Pouze Bůh v tobě může uchovat svou lásku, skrze poslušnost a lásku.

"Solo Dio può custodire il suo amore dentro di te, mediante l’ubbidienza e la carità."
27.2.2018

Neuvažuj příliš, protože riskuješ, že budeš uvažovat málo. Uvažování se špatným zažíváním vede k trpkým slovům a k nedobrým úsudkům. Nemluv bez zamyšlení se, protože nebezpečí je za dveřmi.

"Non ragionare troppo, perché rischi di ragionare poco. L’indigestione della ragione fa uscire parole acide e giudizi non buoni. Non parlare senza riflettere, perché il pericolo è alle porte."
26.2.2018

Námaha najít řešení ti nikdy nemá vzít naději. Modlitba ti pomůže unést námahu a udržovat naději.

"La fatica a trovare la soluzione non deve mai farti perdere la speranza. La preghiera ti aiuterà a sostenere la fatica e a tenere viva la speranza."
25.2.2018

Abychom udržovali svého ducha pohotového vůči Boží vůli, je dobré se vždy postit zříkáním se malých věcí s láskou a radostí.

"Per tenere lo spirito pronto alla volontà di Dio è bene fare sempre il digiuno, rinunziando alle piccole cose con amore e con gioia."
24.2.2018

V den postu prožíváš dva momenty: po skromném jídle cítíš ještě hlad, když vstaneš od stolu, cítíš se lehčím a aktivnějším. Půst z lásky k Ježíši obnovuje ducha, aby chtěl a jednal podle Boha.

"Nel giorno del digiuno si vivono due momenti: dopo il pasto frugale senti ancora fame, quando ti alzi da tavola ti senti più leggero e attivo. Il digiuno per amore a Gesù rinnova lo spirito nel volere e operare secondo Dio."
23.2.2018

Někdy neznáš příčinu svého utrpení. Nenamáhej se hledáním příčiny, nýbrž přijmi utrpení z lásky k Bohu; uvidíš nejen jeho plodnost, ale najdeš i jeho příčinu.

"A volte non conosci la causa della tua sofferenza. Non ti affannare a cercare la causa, ma accogli la sofferenza per amore di Dio: non solo ne vedrai la fecondità, ma ne troverai anche la causa."
22.2.2018

Diskutování je protiřečení druhému, který je považován za odpůrce. Je dobré se protiřečení vyhnout, protože se mylně domníváme, že spolu najdeme společný bod, zatímco mínění se stanou vzdálenější než dřív. Dialog ano, diskutování ne.

"La discussione è un contraddittorio con l’altro che si ritiene contrario. È bene evitare il contraddittorio, perché si presume di trovare insieme un punto di comunione e invece i pareri sono più distanti di prima. Il dialogo sì, la discussione no."
21.2.2018

Řešení tvých tužeb se vždy neshoduje s Boží moudrostí. Je nutné, abys s vírou přijal, co Bůh chce pro tvoje dobro.

"La soluzione dei tuoi desideri non coincide sempre con la sapienza di Dio. È necessario che tu accolga con fede quello che Egli vuole per il tuo bene."
20.2.2018

Mnoho myšlenek tě rozptyluje od hlavní myšlenky a brání ji vyřešit. Víra nebude otálet a přijde ti na pomoc.

"I molti pensieri ti distraggono dal pensiero principale e impediscono di darne la soluzione; la fede non tarderà di venirti incontro."
19.2.2018

Izolaci nestvořil Bůh, protože i v hříšnících nechává skrze výčitky svědomí svou přítomnost. Je to Zlý duch, který se nejprve stane strůjcem izolace a potom protagonistou řešení skrze světskost.

"L’isolamento non l’ha creato Dio perché anche nei peccatori, col rimorso della coscienza, Egli lascia la sua presenza. È il maligno che prima diventa artefice dell’isolamento e poi protagonista della soluzione, mediante la mondanità."
18.2.2018

Když upadneš, nezůstávej na zemi a měj na paměti tři věci: ihned vstaň, snaž se kráčet a dávej pozor, abys už neupadl, a neměj strach, že znovu spadneš.

"Quando cadi non rimanere a terra e tieni presente tre cose: rialzati subito, sforzati a camminare e stai attento a non cadere più, senza aver paura di cadere ancora."
17.2.2018

Když jsem byl malý, učila mě maminka být hodnějším. Nyní mi nebeská Maminka pomáhá zvládnout vše, i to, co pro mě dříve bylo těžké.

"Quand’ero piccolo la mamma mi faceva essere più buono. Ora la Mamma Celeste mi fa riuscire in tutto, anche in ciò che prima mi era difficile."
16.2.2018

Postní doba je startovní čarou k běhu v dráze modlitby a pokání, abychom proběhli cílovou páskou vítězného zmrtvýchvstání. Postní doba je obdobím olympiády pravých křesťanů.

"La Quaresima è una linea di partenza per correre nella corsia della preghiera e della penitenza, per tagliare il traguardo della vittoria della Risurrezione. La Quaresima è il tempo delle Olimpiadi dei veri cristiani."
15.2.2018

Postní doba je prozřetelným obdobím nejen pro boj s nepřítelem a vítězství nad ním, nýbrž i pro znovunabytí toho, co jsme ztratili v minulosti. Vítězství a zisk z boje jsou trofejí velikonočního Zmrtvýchvstání.

"La Quaresima è un periodo provvidenziale non soltanto per combattere e vincere il nemico, ma per riprendere tutto ciò che era stato perduto in passato. La vittoria e il bottino sono il trofeo della Pasqua di Risurrezione."
14.2.2018

Dnes začíná postní doba. Modlitba a pokání jsou kolejí k dosažení neděle Zmrtvýchvstání. Tvá odvaha být věrným učení církve rodí nejpřesvědčivější svědectví pro mnoho bratří křesťanů.

"Oggi ha inizio la Quaresima. La preghiera e la penitenza sono il binario per raggiungere la Pasqua di Risurrezione. Il tuo coraggio ad essere fedele agli insegnamenti della Chiesa genera la testimonianza più convincente per tanti fratelli cristiani."
13.2.2018

Jíst proto, abychom žili, a nikoli žít proto, abychom jedli; střídmost pomáhá žít lépe.

"Mangiare per vivere e non vivere per mangiare: la sobrietà aiuta a vivere meglio."
12.2.2018

Vytrvat v modlitbě je jediný prostředek jak překonat satanovo doléhání, které je příčinou jeho síly.

"Perseverare nella preghiera è l’unico rimedio per superare l’insistenza di satana, che è la causa della sua fortezza."
11.2.2018

Nebeský Otec předepsal operaci, naše Maminka měla za úkol sledovat rekonvalescenci a pacienta. V této společnosti je člověk šťastný, že byl osvobozen od duchovní obtíže.

"Il Padre celeste ha ordinato l’operazione, la Mamma nostra ha avuto il compito di seguire la convalescenza e il paziente, con questa compagnia, è felice di essere stato liberato dal fastidio spirituale."
10.2.2018

Když chceš, můžeš to dokázat, když praktikuješ rady, které ti Ježíš dal, abys s ním překonal jakoukoli těžkost.

"Se vuoi puoi riuscire, se metti in pratica i suggerimenti che Gesù ti ha dato per superare con Lui qualsiasi difficoltà."
9.2.2018

Víra je Boží dar a je počátkem mnoha dalších darů, dokonce i věčné spásy.

"La fede è un dono di Dio ed è l’origine di tanti altri doni, perfino della salvezza eterna."
8.2.2018

Čekání, zpoždění a odkládání jsou slabostí v lásce. Předsevzetí konat to, co jsme se rozhodli, a konat to hned, je jen záležitostí lásky. Neodkládáme návštěvu toho, koho velmi milujeme, a večeři s ním. Láska k Bohu nezná zpoždění.

"L’attesa, il ritardo e il rimando sono debolezza d’amore. Il proposito a fare quello che si decide e a farlo subito è solo questione d’amore. Non si ritarda di andare a trovare chi si ama molto e rimanere a cena con lui. L’amore a Dio non conosce ritardo."
7.2.2018

Radost obráceného člověka vychází ze zkušenosti s pravou radostí, oproti falešné radosti z požitku.

"La gioia di un convertito deriva dall’esperienza della gioia vera, a fronte della falsa gioia del piacere."
6.2.2018

Objevit radost, která vychází z utrpení, je jako objevit diamant pod zemí.

"Scoprire la gioia che deriva dalla sofferenza è come scoprire un diamante sotto terra."
5.2.2018

Zakusil jsi radost z duchovního života? Jestliže jsi zakusil pravou radost, je to znamení, že ses setkal s naším Bohem radosti.

"Hai provato la gioia della vita spirituale? Se hai provato la vera gioia è segno che ti sei incontrato con il nostro Dio della gioia."
4.2.2018

Nejprve se modlit, praktikovat a hlásat; po hlásání a vydávání svědectví je třeba se modlit.

"Prima pregare, praticare e predicare; dopo avere predicato e testimoniato bisogna pregare."
3.2.2018

Jsou různé druhy radosti: radost vyvolaná druhými vyprávěnými vtipy nebo legračními situacemi; druhý typ je radost, kterou člověk zakouší v daném momentu díky situacím nebo slovům, které se živě vybavily v paměti; třetí druh je radost, která není vyvolána druhými ani sebou samými, ale Božím Duchem, který rodí duchovní radost, něžně zaplavující celou osobu.

"Ci sono diverse tipologie di gioia: la gioia provocata da altri per barzellette raccontate o per situazioni molto esilaranti; la seconda tipologia è una gioia che il soggetto provoca al momento per situazioni o frasi che la memoria con vivacità ha ricordato; la terza tipologia è la gioia che non viene provocata da altri né da se stessi ma dallo Spirito del Signore, che suscita una gioia spirituale che avvolge con tenerezza tutta la persona."
2.2.2018

Exercicie jsou účinné, pouze pokud vedou k obrácení srdce, aby se odstranilo, co je špatné, a aby se lépe konalo to dobré.

"Gli Esercizi Spirituali sono efficaci solo se conducono alla conversione del cuore, per rimuovere il male e per far meglio il bene."
1.2.2018

„Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. Blaze tomu, kdo se k němu utíká“ (Žalm 34, 9). Člověk je stvořen pro radost, proto je pro Pána, Pramen radosti.

"«Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l’uomo che in Lui si rifugia» (Salmo 34, 9). L’uomo è fatto per la gioia, per questo è per il Signore, fonte della gioia."
Nejnovější myšlenky << Březen 2018 << Únor 2018 >> Leden 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Pochvalu, uznání a potlesk přijímejte vždy s radostí; vše obětujte Ježíši, protože on znásobí radost, kterou jste obdrželi, tím že ji učiní nadpřirozenou.
(22.1.2019)

"I complimenti, le lodi e gli applausi accoglieteli sempre con gioia; offriteli tutti a Gesù, perché Egli raddoppia le gioie che avete accolto, rendendole soprannaturali."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008