Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Březen 2018 << Březen 2018 >> Únor 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Březen 2018


17.3.2018

Následuj Boží vůli, Boží slovo, a mlč!

"Segui la volontà di Dio, la parola di Dio e stai zitto!"
16.3.2018

Víte, jaký louskáček je na tvrdé hlavy? Milosrdná láska.

"Sapete qual è lo schiaccianoci delle teste dure? L’amore misericordioso."
15.3.2018

Bůh věří, že to můžeš dokázat, proto ti nadále dává milosti. Věř i ty a používej dary, které ti Bůh dává, abys to dokázal.

"Dio crede che tu puoi riuscire, per questo continua a darti le grazie. Credi anche tu e usa i doni che Dio ti dà per riuscire."
14.3.2018

Nemůžeš bojovat proti nepříteli silnějšímu než ty a zvítězit nad ním bez zbraní modlitby a přítomnosti Boha, který bojuje s tebou. Namyšlenost tě naopak nejen vzdaluje od Boha, nýbrž také tě odvrací od modlitby, abys nemohl bojovat a zvítězit.

"Non puoi lottare e vincere un nemico più forte di te, senza le armi della preghiera e la presenza di Dio che combatte con te. La presunzione, invece, non solo ti allontana da Dio ma ti distoglie dalla preghiera, per non farti combattere e vincere."
13.3.2018

Věrnost ti umožňuje objevit v sobě Boží sílu, kterou bys jinak nemohl poznat.

"La fedeltà fa scoprire in te la fortezza di Dio, che diversamente non potresti conoscere."
12.3.2018

Nevinnost dítěte je krásná, protože i kdyby na něj spadl celý svět, smálo by se s radostným pokojem, přesvědčené, že Ježíš děti ochraňuje.

"È bella l’innocenza di un bambino perché, anche se gli cascasse il mondo addosso, riderebbe con gioiosa serenità, convinto che Gesù protegge i bambini."
11.3.2018

Nezapomínej vždy utrpení spojit s obětováním, jako tělo s duší, abys vše s láskou obětoval Pánu.

"Non dimenticare di unire sempre la sofferenza all’offerta, come il corpo all’anima, per offrire tutto con amore al Signore."
10.3.2018

Nedovol zlému duchu mluvit, mluvit a mluvit. V Ježíšově jménu ho umlč, abys naslouchal Božímu slovu, které mluví málo, ale říká mnoho našemu srdci.

"Non permettere al maligno di parlare, parlare, parlare. Nel nome di Gesù fallo tacere per ascoltare la Parola di Dio, che parla poco ma dice molto al nostro cuore."
9.3.2018

Nauč se vést dialog s láskou, a usnadní se ti vzájemné porozumění.

"Impara a dialogare con carità e ti sarà facilitata la reciproca comprensione."
8.3.2018

Nezneklidňuj se, když nejsi pochopen. I to Bůh dopouští pro tvou pokoru a tvé posvěcení.

"Non ti turbare se non sei compreso. Anche questo è permesso da Dio per la tua umiltà e santificazione."
7.3.2018

Nepřestávej věřit, i když nemožnost řešení se zvětšuje. Víra v Boha tě nezklame.

"Continua a credere, anche se aumenta l’impossibilità della soluzione. La fede in Dio non ti deluderà."
6.3.2018

Neupínej mysl k převládající myšlence, protože se může stát, že nebudeš myslet na to, co je dobré a potřebné.

"Non fissare la mente sul pensiero predominante, perché può capitare di non pensare a ciò che è buono e necessario."
5.3.2018

Práce je vyjádřením člověka. Svatost práce je svatost celého člověka.

"Il lavoro è l’espressione dell’uomo, la santità del lavoro è la santità di tutto l’uomo."
4.3.2018

Nejkrásnější dar, který můžeme dát bližnímu, je Ježíš, skrze dobré slovo, svědectví, modlitbu, milosrdenství a utrpení, které jsou službou lásky.

"Il dono più bello che si può dare al prossimo è Gesù, mediante la parola buona, la testimonianza, la preghiera, la misericordia e la sofferenza, che sono il servizio della carità."
3.3.2018

Půst není jen umrtvení mlsnosti, nýbrž i smyslnosti. Ovládání těla usnadňuje naslouchání hlasu Ducha a duchovního života pro každý životní stav pokřtěných, biřmovaných, zasvěcených a kněží.

Il digiuno non solo è mortificazione della gola, ma anche della lussuria. Il dominio della carne facilita l’ascolto della voce dello Spirito e della vita spirituale ad ogni stato di vita di battezzati, cresimati, consacrati e sacerdoti."
2.3.2018

Toužit po svatosti neznamená toužit po velkých věcech, nýbrž po cíli naší identity - být svatými.

"Aspirare alla santità non è aspirare alle cose grandi, ma al fine della nostra identità: essere santi."
1.3.2018

Odpuštění je dokonalý dar od Pána: odnímá vinu a dává život věčný.

"Il perdono è un dono perfetto del Signore: rimette la colpa e dona la vita eterna."
Nejnovější myšlenky << Březen 2018 << Březen 2018 >> Únor 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Následuj Boží vůli, Boží slovo, a mlč!
(17.3.2018)

"Segui la volontà di Dio, la parola di Dio e stai zitto!"
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008