Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Duben 2018 << Březen 2018 >> Únor 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Březen 2018


31.3.2018

Ježíš o sobotním dni vykoupil odpočinek: v čase hrob, ve věčnosti Ráj.

"Gesù nel giorno di sabato ha redento il riposo: nel tempo il sepolcro, nell’eternità il Paradiso."
30.3.2018

Eucharistie je slávou Ježíšovy nekonečné lásky k nám.

"L’Eucaristia è la gloria dell’amore infinito di Gesù verso di noi."
29.3.2018

Rodiče jsou nadějí lidských pokolení, kněží jsou nadějí Božích pokolení.

"I genitori sono la speranza delle generazioni dell’uomo, i sacerdoti sono la speranza delle generazioni di Dio."
28.3.2018

Co záleží na tom, že často plynou mraky, když slunce na nebi stále zůstává? Stíny mraků a světlo slunce musíme vždy přijímat s radostným úsměvem.

"Che importa se spesso passano le nuvole, ma il sole resta sempre in cielo? Le ombre delle nuvole e la luce del sole devono essere accolte sempre col sorriso gioioso."
27.3.2018

Ve Svatém týdnu máme před sebou lásku a nenávist, oběť a zradu, záchranu a zatracení, velké utrpení a velké obětování, přijetí z nebe a zkázu pekla, Vítěze a poražené.

"Nella Settimana Santa abbiamo davanti l’amore e l’odio, il sacrificio e il tradimento, la salvezza e la perdizione, la grande sofferenza e la grande offerta, l’accoglienza del Cielo e la rovina dell’Inferno, il Vittorioso e i vinti."
26.3.2018

Ve smutku se modli, při pocitu marnosti se modli, v temnotě se modli a modli se i při očekávání dobré doby. Nepřestávej se modlit, a setkáš se s Ježíšem, který se na tebe usmívá.

"Nella tristezza prega, nell’inutilità prega, nell’oscurità prega e nell’attesa del buon tempo prega. Continua a pregare e incontrerai Gesù che ti sorride."
25.3.2018

Víra v Prozřetelnost, aby byla plodná, potřebuje utrpení ke konání skutků.

"La fede nella Provvidenza, perché sia feconda, ha bisogno della sofferenza per fare le opere."
24.3.2018

Víra v utrpení je jako duše v těle. Bez víry nelze žít s utrpením.

"La fede nella sofferenza è come l’anima nel corpo. Senza la fede non si può vivere con la sofferenza."
23.3.2018

Pokud se daří dobře, neochabuj ve stráži obezřetnosti. Pokud se nedaří dobře, neochabuj v pozorné stráži naděje.

"Se le cose vanno bene non abbassare la guardia della prudenza, se le cose non vanno bene non ti stancare di avere alta la guardia della speranza."
22.3.2018

Násilí satana je mobilizace jeho nedobrých podnětů. Tvé odporování musí být založeno na víře a naději proto, že vítězství je jisté.

"La violenza di satana è la mobilitazione dei suoi messaggi non buoni. La tua resistenza deve essere fondata sulla fede e sulla speranza, per la certa vittoria."
21.3.2018

Milosrdenství se dotýká vrcholů lásky: pomáhá ti odpovídat na zlo dobrem, aby ses usmířil s bratry.

"La misericordia tocca i vertici della carità: ti aiuta a rispondere al male col bene, per riconciliarti con i fratelli."
20.3.2018

Bez násilí vůči sobe se nezvítězí nad zlem. Bez tohoto násilí se nevykoná dobro. Těmto násilným patří Nebeské království (srov. Mt 11, 12).

"Senza la violenza non si vince il male. Senza la violenza non si opera il bene. Dei violenti è il Regno dei Cieli (cfr. Mt 11, 12)."
19.3.2018

Panna Maria, pravá snoubenka sv. Josefa, ho milovala víc než jakýkoli jiný tvor.

"La Madonna, vera sposa di san Giuseppe, lo ha amato più di ogni altra creatura."
18.3.2018

I ty se ocitáš v nemožných situacích a svou vírou zakoušíš, že tomu, kdo věří, není nic nemožné.

"Anche tu ti trovi in situazioni impossibili ed esperimenti con la tua fede che nulla è impossibile a chi crede."
17.3.2018

Následuj Boží vůli, Boží slovo, a mlč!

"Segui la volontà di Dio, la parola di Dio e stai zitto!"
16.3.2018

Víte, jaký louskáček je na tvrdé hlavy? Milosrdná láska.

"Sapete qual è lo schiaccianoci delle teste dure? L’amore misericordioso."
15.3.2018

Bůh věří, že to můžeš dokázat, proto ti nadále dává milosti. Věř i ty a používej dary, které ti Bůh dává, abys to dokázal.

"Dio crede che tu puoi riuscire, per questo continua a darti le grazie. Credi anche tu e usa i doni che Dio ti dà per riuscire."
14.3.2018

Nemůžeš bojovat proti nepříteli silnějšímu než ty a zvítězit nad ním bez zbraní modlitby a přítomnosti Boha, který bojuje s tebou. Namyšlenost tě naopak nejen vzdaluje od Boha, nýbrž také tě odvrací od modlitby, abys nemohl bojovat a zvítězit.

"Non puoi lottare e vincere un nemico più forte di te, senza le armi della preghiera e la presenza di Dio che combatte con te. La presunzione, invece, non solo ti allontana da Dio ma ti distoglie dalla preghiera, per non farti combattere e vincere."
13.3.2018

Věrnost ti umožňuje objevit v sobě Boží sílu, kterou bys jinak nemohl poznat.

"La fedeltà fa scoprire in te la fortezza di Dio, che diversamente non potresti conoscere."
12.3.2018

Nevinnost dítěte je krásná, protože i kdyby na něj spadl celý svět, smálo by se s radostným pokojem, přesvědčené, že Ježíš děti ochraňuje.

"È bella l’innocenza di un bambino perché, anche se gli cascasse il mondo addosso, riderebbe con gioiosa serenità, convinto che Gesù protegge i bambini."
11.3.2018

Nezapomínej vždy utrpení spojit s obětováním, jako tělo s duší, abys vše s láskou obětoval Pánu.

"Non dimenticare di unire sempre la sofferenza all’offerta, come il corpo all’anima, per offrire tutto con amore al Signore."
10.3.2018

Nedovol zlému duchu mluvit, mluvit a mluvit. V Ježíšově jménu ho umlč, abys naslouchal Božímu slovu, které mluví málo, ale říká mnoho našemu srdci.

"Non permettere al maligno di parlare, parlare, parlare. Nel nome di Gesù fallo tacere per ascoltare la Parola di Dio, che parla poco ma dice molto al nostro cuore."
9.3.2018

Nauč se vést dialog s láskou, a usnadní se ti vzájemné porozumění.

"Impara a dialogare con carità e ti sarà facilitata la reciproca comprensione."
8.3.2018

Nezneklidňuj se, když nejsi pochopen. I to Bůh dopouští pro tvou pokoru a tvé posvěcení.

"Non ti turbare se non sei compreso. Anche questo è permesso da Dio per la tua umiltà e santificazione."
7.3.2018

Nepřestávej věřit, i když nemožnost řešení se zvětšuje. Víra v Boha tě nezklame.

"Continua a credere, anche se aumenta l’impossibilità della soluzione. La fede in Dio non ti deluderà."
6.3.2018

Neupínej mysl k převládající myšlence, protože se může stát, že nebudeš myslet na to, co je dobré a potřebné.

"Non fissare la mente sul pensiero predominante, perché può capitare di non pensare a ciò che è buono e necessario."
5.3.2018

Práce je vyjádřením člověka. Svatost práce je svatost celého člověka.

"Il lavoro è l’espressione dell’uomo, la santità del lavoro è la santità di tutto l’uomo."
4.3.2018

Nejkrásnější dar, který můžeme dát bližnímu, je Ježíš, skrze dobré slovo, svědectví, modlitbu, milosrdenství a utrpení, které jsou službou lásky.

"Il dono più bello che si può dare al prossimo è Gesù, mediante la parola buona, la testimonianza, la preghiera, la misericordia e la sofferenza, che sono il servizio della carità."
3.3.2018

Půst není jen umrtvení mlsnosti, nýbrž i smyslnosti. Ovládání těla usnadňuje naslouchání hlasu Ducha a duchovního života pro každý životní stav pokřtěných, biřmovaných, zasvěcených a kněží.

Il digiuno non solo è mortificazione della gola, ma anche della lussuria. Il dominio della carne facilita l’ascolto della voce dello Spirito e della vita spirituale ad ogni stato di vita di battezzati, cresimati, consacrati e sacerdoti."
2.3.2018

Toužit po svatosti neznamená toužit po velkých věcech, nýbrž po cíli naší identity - být svatými.

"Aspirare alla santità non è aspirare alle cose grandi, ma al fine della nostra identità: essere santi."
1.3.2018

Odpuštění je dokonalý dar od Pána: odnímá vinu a dává život věčný.

"Il perdono è un dono perfetto del Signore: rimette la colpa e dona la vita eterna."
Nejnovější myšlenky << Duben 2018 << Březen 2018 >> Únor 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
V úsudku vždy převažuje milosrdenství, v pravdě láska, v trpělivosti mlčení.
(26.3.2019)

"Nel giudizio ha sempre la meglio la misericordia, nella verità la carità, nella pazienza il silenzio."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008