Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Květen 2018 << Duben 2018 >> Březen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Duben 2018


30.4.2018

Při pomoci je třeba být vzájemně velkorysí. To přikazuje Ježíš.

"Nell’aiuto bisogna vicendevolmente essere generosi. Questo comanda Gesù."
29.4.2018

Vylévání Božího milosrdenství na lidstvo a na všechny tvory je největším gestem Boží dobroty.

"L’effusione della misericordia di Dio sull’umanità e su tutte le creature è il gesto più grande della sua bontà."
28.4.2018

Velká Boží dobrota je darovat sebe sama. Boží láska vylévá svou dobrotu na člověka a na všechny tvory stále novým, nevyčerpatelným a nekonečným způsobem.

"La grande bontà di Dio è dare in dono se stesso. La divina carità effonde la sua bontà sull’uomo e su tutte le creature in modo sempre nuovo, inesauribile e infinito."
27.4.2018

Milosrdenství je nekonečné a věčné, protože má vysokou cenu: krev Božího Syna. Hledejme vždy Boží milosrdenství, avšak nikdy ho nezneužívejme.

"La misericordia è infinita ed eterna perché ha un prezzo altissimo: il sangue del Figlio di Dio. Cerchiamo sempre la misericordia di Dio, ma non abusiamo mai della sua misericordia."
26.4.2018

Pokorný žije z víry a kdo má víru, je pokorný. Pokora a víra jsou neoddělitelné.

"L’umile vive di fede e chi ha fede è umile. L’umiltà e la fede sono inseparabili."
25.4.2018

Tvá víra ti umožní zvítězit nad každým tvým protivníkem. Modli se a vyhýbej se příležitostem, a budeš mít vždy víru odhodlanou bojovat a zvítězit.

"La tua fede ti farà vincere ogni tuo avversario. Prega e fuggi le occasioni e avrai sempre la fede pronta a combattere e a vincere."
24.4.2018

Prožívej den krok za krokem stále v Božím pokoji. Nemysli na to, co se stane; zůstaň s Kristem, a s Ním si uchováš pokoj i v čase odpočinku.

"Vivi la giornata procedendo sempre nella pace del Signore. Non pensare a ciò che accadrà; rimani con Cristo e con Lui conserverai la pace anche nell’ora del riposo."
23.4.2018

Svatý mučedník Jiří je velký světec, který se přimlouvá u Boha, je patronem mnoha národů, které ochraňuje svou mocnou modlitbou, a je také více než jedno století patronem našeho města „San Giorgio“, které ho s vírou vzývá.

"San Giorgio martire è grande santo che intercede presso Dio, è patrono di molti popoli che protegge con la sua potente preghiera ed è anche, da oltre un secolo, patrono del nostro paese “San Giorgio”, che con fede lo invoca."
22.4.2018

Pravá radost je vůní a chutí Boha, které dávají předem okoušet Ráj.

"La gioia vera è il profumo e il sapore di Dio che fa pregustare il Paradiso."
21.4.2018

Proč ochabuje tvá prosba k Pánu, když on ti vždy rád dává dary, o které ho prosíš?

"Perché ti stanchi di chiedere al Signore, se Egli ha sempre piacere di darti i doni che gli chiedi?"
20.4.2018

Večeřet společně je největším znamením Ježíšovy důvěrnosti. Ježíš řekl: „Stojím u dveří a klepu. Když mi otevřeš, budu večeřet s tebou a ty se mnou“ (srv. Zj 3, 20).

"Cenare insieme è il segno più grande di familiarità di Gesù. Egli disse: «Io sto dietro la porta e busso. Se mi apri, io cenerò con te e tu con me» (cfr. Ap. 3, 20)."
19.4.2018

Nebeský Otec vládne nad universem způsobem fortiter et suaviter (pevně a s mírností) a předal svému Synu Ježíši a Marii pevnost a něžnost vlády, zvláště nad lidstvem.

"Il Padre Celeste governa l’universo in modo fortiter et suaviter e ha trasmesso a suo Figlio Gesù ed a Maria la fortezza e la tenerezza del governo, specialmente dell’umanità."
18.4.2018

Ty hledáš pravdu, abys odstranil pochybnost, která ti brání milovat Boha a bližního? Modli se, a Pán ti ukáže pravdu zářivější než dříve.

"Tu cerchi la verità per rimuovere il dubbio, che ti impedisce di amare Iddio e il prossimo? Prega e il Signore ti farà vedere la verità più luminosa di prima."
17.4.2018

Povstaň hned, poté co ses dopustil chyby, protože Ježíš je víc odhodlán ti odpustit, než ty jsi odhodlán litovat.

"Rialzati subito dopo aver sbagliato, perché Gesù è più pronto a perdonarti che non tu a pentirti."
16.4.2018

Na Kalvárii se podstupují největší bitvy, dosahuje se na ní nejkrásnějších vítězství a přijímají se tam koruny slávy od Krista.

"Sul Calvario si affrontano le più grandi battaglie, si conquistano le vittorie più belle e si ricevono da Cristo le corone di gloria."
15.4.2018

Pomoc mladým je nadějí budoucnosti.

"L’aiuto ai giovani è la speranza dell’avvenire."
14.4.2018

Dar naděje se stane jistotou pro tvoji víru.

"Il dono della speranza diventa certezza per la tua fede."
13.4.2018

Ježíš řekl: „Kde jsou dva shromážděni v mém jménu, tam jsem i já“. Praktikování Ježíšova příkazu vzájemně se milovat je zárukou přítomnosti Ježíše, Toho, kdo příkaz dal.

"Gesù ha detto: «Dove ci sono due riuniti nel mio nome, ci sono anch’io». La pratica del comando di Gesù di amarsi vicendevolmente è la garanzia della presenza di Gesù, Colui che ha comandato."
12.4.2018

Je hezké nechat se ve vzájemné lásce vést přirozeností, ale je ještě hezčí vzájemně se milovat z lásky k Ježíši.

"È bello seguire la natura nel volersi bene reciprocamente, ma è più bello amarsi vicendevolmente per amore a Gesù."
11.4.2018

Radost ze vzájemné lásky je třeba objevit.

"La gioia nell’amarsi vicendevolmente è da scoprire."
10.4.2018

Je mnoho způsobů, jak odstranit špatnou náladu. Láska je nepochybně nejlepší způsob, jak dát úlevu bratru v těžkostech.

"Sono molte le maniere per rimuovere il cattivo umore. Indubbiamente la carità è la maniera migliore per dare sollievo al fratello in difficoltà."
9.4.2018

Věříš, že můžeš ovládat svou náladu? Musíš na začátku eliminovat nedobrou náladu, která vyhledává osamocení, a nahradit ji dobrou náladou, která vyhledává společnost dobrých nálad, s radostnými myšlenkami a s pomocí víry. Jinak se nálada stane jako kámen: když ho nezadržíš, padne na zem.

"Credi tu che puoi gestire il tuo umore? Devi all’inizio eliminare l’umore non buono che cerca l’isolamento, e sostituirlo con quello buono che cerca le compagnie di buon umore, con i pensieri di gioia e con l’aiuto della fede. Diversamente l’umore è come il piombo: se non lo freni va a fondo."
8.4.2018

Ještě nejsi přesvědčený o tom, že Zlý duch je lhář - používá vždy některé objektivní věci v tvém životě, abys uvěřil všem jeho špatným lžím.

"Non sei ancora convinto che il maligno è menzognero: usa sempre alcune cose oggettive della tua vita, per far credere a tutte le sue menzogne cattive."
7.4.2018

Nejkrásnější radosti jsou plody vlastní práce, lidské i duchovní.

"Le gioie più belle sono i frutti del proprio lavoro, umano e spirituale."
6.4.2018

Ježíšova láska k tobě a tvá láska k Ježíši dávají jistotu a radost tvé duchovní cestě. Stálé přebývání Ježíšovy lásky v tobě zajišťuje každé uzdravení tvé duše a těla.

"L’amore di Gesù a te e l’amore tuo a Gesù danno sicurezza e gioia al tuo cammino spirituale. La stabile dimora dell’amore di Gesù in te ti assicura ogni guarigione dell’anima e del corpo."
5.4.2018

Ranní modlitba dá klid tvému pracovnímu dni s jeho nevyhnutelnými těžkostmi. Ani prostředí ani práce nemají podmiňovat klid tvého srdce. Myšlenka na Pána a jeho vyzývání tě drží daleko od nesnesitelnosti jakékoli nesnáze.

"La preghiera al mattino ti rasserena la giornata di lavoro con le sue inevitabili difficoltà. Non sono l’ambiente né il lavoro che devono condizionare la tua serenità del cuore. Il pensiero e l’invocazione al Signore ti tengono lontano dalla insopportabilità di qualsiasi disaggio."
4.4.2018

To, k čemu se každodenně vztahuje tvá láska, je Bůh, rodina a práce. Začni den s láskou k Bohu, potom nechej v radosti svou rodinu a jdi do práce s Božím požehnáním a s úsměvem svých drahých.

"Dio, la famiglia e il lavoro sono i riferimenti quotidiani del tuo amore. Comincia la giornata con l’amore a Dio, poi lascia in letizia la famiglia e vai al lavoro con la benedizione di Dio e il sorriso dei tuoi cari."
3.4.2018

Skrze malá protivenství se rodí smutek, který rozptýlí velikonoční radost a vzdálí velký dar bratrské lásky. Láska k Ježíši umožňuje snášet protivenství, odnímá smutek a dává znovu zažít plnost bratrské lásky.

"Con le piccole contrarietà nasce la tristezza, che dissolve la gioia pasquale e allontana il grande dono della carità fraterna. L’amore a Gesù fa sopportare le contrarietà, toglie la tristezza e fa rivivere la pienezza della carità fraterna."
2.4.2018

Láska střeží, chrání a dosvědčuje velikonoční radost, kterou Zmrtvýchvstalý hojně vylil do srdcí.

"La carità custodisce, protegge e testimonia la gioia pasquale che il Risorto ha effuso abbondantemente nei cuori."
1.4.2018

Velikonoce jsou počátkem nové cesty, po které se kráčí krokem Vzkříšeného, abychom navždy žili to, co pochází shůry, ne to, co je na zemi.

"La Pasqua è l’inizio del cammino nuovo al passo del Risorto, per vivere per sempre le cose di lassù e non più quelle di quaggiù."
Nejnovější myšlenky << Květen 2018 << Duben 2018 >> Březen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
V úsudku vždy převažuje milosrdenství, v pravdě láska, v trpělivosti mlčení.
(26.3.2019)

"Nel giudizio ha sempre la meglio la misericordia, nella verità la carità, nella pazienza il silenzio."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008