Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Červen 2018 << Květen 2018 >> Duben 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Květen 2018


31.5.2018

Panna Maria je nejen služebnicí Páně, ale je také služebnicí naší: jde navštívit svou příbuznou Alžbětu a zůstává u ní tři měsíce, aby jí posloužila při Janově narození.

"La Madonna non solo è l’Ancella del Signore, ma è anche la serva nostra: va a trovare la cugina Elisabetta e resta tre mesi, per servirla nella nascita di Giovanni."
30.5.2018

Svěř svou modlitbu Boží moudrosti a nikdy neopusť naději.

"Affida la tua preghiera alla sapienza di Dio e non lasciare mai la speranza."
29.5.2018

Modli se, modli se hodně za ty, kteří vládnou. Pán tvou modlitbu uslyší a vyslyší, aby se katolíci přiměli ke spolupráci s moudrou vládou, k prospěchu společenství.

"Prega, prega molto per i governanti: la tua preghiera sarà ascoltata ed esaudita dal Signore, perché si risvegli nei cattolici la collaborazione con un governo saggio, a favore della comunità."
28.5.2018

Víra vždy vítězí, i když je mnoho protivníků, protože kdo má víru, je s Bohem.

"La fede vince sempre, anche se ci sono molti avversari, perché chi ha fede sta con Dio."
27.5.2018

Zůstat klidným v obklopení těžkostmi je velkým svědectvím víry v Boha a také důvěry v nápravu těch, kdo působí utrpení.

"Rimanere sereno di fronte a un assedio di difficoltà è una grande testimonianza di fede in Dio e di altrettanta fiducia nel ravvedimento di coloro che fanno soffrire."
26.5.2018

Umět mlčet a umět mluvit je vítězstvím duchovního života, dobře zakořeněného v Kristově lásce.

"Saper tacere e saper parlare è una conquista della vita spirituale ben radicata nella carità di Cristo."
25.5.2018

Ať ti nikdy nevyklouznou nevhodná slova; jen láska ke Kristu je zastaví.

"Non ti scappino mai parole inopportune: solo l’amore a Cristo le frena."
24.5.2018

Žádostivost vychází z lidského já, roste skrze nezadržitelné potěšení a boří hráze rozumu, přirozenosti a zvláště víry.

"La concupiscenza viene dall’io e dilaga con irrefrenabile piacere, abbattendo gli argini della ragione, della natura e specialmente della fede."
23.5.2018

Požitek je pýcha vlastního já, které žije pouze z potěšení.

"Il piacere è l’orgoglio dell’io, che vive soltanto del piacere."
22.5.2018

Sv. Rita měla velikou víru, takže se stala světicí nemožného. I tvá víra ti umožňuje překonat nemožné.

"Santa Rita ha avuto una fede grande grande, da diventare la santa delle cose impossibili. Anche la tua fede ti fa superare le cose impossibili."
21.5.2018

Pokud máš víru, neznáš malomyslnost, protože tomu, kdo má víru, není nic nemožné.

"Se hai fede non conosci lo scoraggiamento, perché a chi ha fede nulla è impossibile."
20.5.2018

Pokoru člověk nejprve nezná, potom je zvědavý, praktikuje ji nepravidelně, začíná se mu líbit, touží po ní a chce s ní žít. Jen modlitba umožňuje kráčet po cestě pokory.

"L’umiltà dapprima non si conosce, poi si è curiosi, si pratica a tratti, comincia a piacere, si desidera e si vuole convivere con l’umiltà. Solo la preghiera fa camminare nella via dell’umiltà."
19.5.2018

Neměj strach z pokory, protože tě svléká od tvorů a nechává v tobě přebývat Stvořitele.

"Non aver paura dell’umiltà, perché ti spoglia delle creature e fa dimorare in te il Creatore."
18.5.2018

Věříš, že svět tě nenávidí? Proč od něho neutíkáš? A pokud na tebe doléhá, proč ho navždy neodkopneš?

"Credi tu che il mondo ti odia? Perché non lo fuggi? E se ti viene dietro, perché non gli tiri un calcio per sempre?"
17.5.2018

Žádostivosti světa jednají takto: člověk přijme ducha světa pýchou života a prostředky jsou žádostivost očí a žádostivost těla. Pokora přijímá Ducha Svatého a jedná spolu s chudobou a čistotou srdce.

"Le concupiscenze del mondo agiscono così: si assume lo spirito del mondo con la superbia della vita e i mezzi sono la concupiscenza degli occhi e la concupiscenza della carne. L’umiltà assume lo Spirito Santo e opera con la povertà e la purezza del cuore."
16.5.2018

Světskost je duch satana, který svazuje zvláště skrze žádostivosti světa. Pouze Duch Svatý může odpoutat od zlého ducha skrze modlitbu a víru.

"La mondanità è lo spirito di satana, che vincola in modo particolare con le concupiscenze del mondo. Solo lo Spirito Santo può svincolare dal maligno, mediante la preghiera e la fede."
15.5.2018

Láska nebeské Maminky je výchozím bodem jejích dětí k rozpoznání falešné lásky světa.

"L’amore della Mamma Celeste è il punto di partenza dei figli per riconoscere l’amore falso del mondo."
14.5.2018

Nebeská Maminka je na blízku tomu, kdo trpí, kdo je malomyslný, osamocený a těžce zkoušený. Mateřská láska je nevyčerpatelným zdrojem útěchy v každé zkoušce. Mateřské objetí je vzkříšení nového života jejích dětí.

"La Mamma Celeste è vicina a chi soffre, a chi è scoraggiato, isolato e duramente provato. L’amore materno è sorgente inesauribile di consolazione e conforto in ogni prova. L’abbraccio materno è il ripristino della vita nuova dei suoi figli."
13.5.2018

Srdce Panny Marie Fatimské je přítomné ve vítězném lidství Ježíše, který vystupuje na nebesa, je přítomné ve všech rodinách, aby zažehlo lásku matky, a je zvláštním způsobem přítomné v srdci každé matky, která dává své dítě Bohu a lidstvu.

"Il cuore della Madonna di Fatima è presente nell’umanità vittoriosa di Gesù che ascende al Cielo, è presente in tutte le famiglie per infiammare l’amore della mamma ed è presente, in modo particolare, nel cuore di ogni mamma che dona suo figlio a Dio e all’umanità."
12.5.2018

Pravá radost se dotýká celé osoby a zanechává hluboký jásot, zatímco falešná radost klame, převrací a rozděluje celou bytost a zbavuje ji veškerého jejího dobra.

"La gioia vera sfiora tutta la persona, lasciando un gaudio profondo, mentre la gioia falsa illude, scompiglia e divide tutto l’essere, facendogli perdere ogni suo bene."
11.5.2018

Svatí se stali tvými, protože jsou k užitku církve, a tedy i pro tebe, jako přímluvci, ochránci a patroni. Tvá vděčnost za tolik jejich lásky se projevuje modlitbou a napodobováním.

"I Santi son diventati tuoi perché sono a favore della Chiesa e, quindi, anche per te, come intercessori, protettori e patroni. La tua gratitudine a tanto loro amore si esprime con la preghiera e l’imitazione."
10.5.2018

Slabost může být nejprve dobrovolná, a potom, díky úsilí ji odstranit, se může stát nedobrovolnou. Neklesej na mysli, protože Pán přijímá s mnohem větším zalíbením tvé úsilí než odstranění nedobrovolné slabosti.

"La fragilità può essere prima volontaria, poi, per lo sforzo di rimuoverla, può diventare involontaria. Non ti scoraggiare, perché il Signore gradisce molto di più il tuo sforzo che non la rimozione della fragilità involontaria."
9.5.2018

Těžkost věřit není chybění víry, pokud máme úsilí modlit se, abychom jednali podle víry.

"La difficoltà a credere non è mancanza di fede, se c’è lo sforzo a pregare per operare secondo la fede."
8.5.2018

Jsi-li synem Panny Marie, miluj ji jako maminku; jsi-li synem Božím, miluj ji jako Matku Boží; jsi-li členem církve, miluj ji jako Matku církve. Maria je tvou nadějí a ty se musíš stát nadějí Marie.

"Se sei figlio di Maria amala come mamma; se sei figlio di Dio amala come Madre di Dio; se sei membro della Chiesa amala come Madre della Chiesa. Maria è la tua speranza e tu devi diventare speranza di Maria."
7.5.2018

"Vůbec mi nezáleží na tom, jestli půjdu do očistce nebo do pekla. Hlavně, že dělám to, co si myslím a co se mi líbí." Když bys opravdu znal to, co jsi řekl, určitě bys uvažoval a mluvil jinak.

"«Non me ne importa nulla di andare in Purgatorio o all’Inferno: basta che io faccia ciò che mi pare e piace!». Se tu conoscessi davvero ciò che hai detto, certamente penseresti e parleresti diversamente."
6.5.2018

Ty máš přání se spasit a jít do Ráje? To je pravá láska k Ježíši Spasiteli.

"Tu hai il desiderio di salvarti e andare in Paradiso? Questo è il vero amore a Gesù Salvatore."
5.5.2018

Ježíš je Bůh a je náš Spasitel. Být křesťany znamená následovat Krista k věčné spáse.

"Gesù è Dio ed è il nostro Salvatore. Essere cristiani vuol dire seguire Cristo per l’eterna salvezza".
4.5.2018

Ježíš je vzkříšení a život. On ti může znovu dát vzkříšení a život, tvé povolání a místo v Ráji.

"Gesù è la risurrezione e la vita. Egli può ridonarti la risurrezione e la vita, la ripresa della tua vocazione e il posto in Paradiso".
3.5.2018

Neklesej na mysli, když ještě trpíš; modli se a doufej. Pán tě má rád a jistě ti vyjde vstříc.

"Non ti scoraggiare se ancora soffri; prega e spera: il Signore ti vuole bene e certamente ti verrà incontro."
2.5.2018

Tomu, kdo má víru, není nic nemožné. Tomu, kdo nemá víru, je všechno nemožné, zvláště přetrhat pouta, kterými satan pevně spoutává svobodu duše.

"A chi ha fede nulla è impossibile. A chi non ha fede tutto è impossibile, specialmente spezzare i vincoli che satana stringe forte alla libertà di un’anima."
1.5.2018

Láska, projevovaná malými věcmi, se zdá snadná a přirozená, avšak je nutná větší láska, abychom byli vytrvalí právě v malých věcech.

"L’amore, manifestato con le piccole cose, sembra facile e naturale, invece è necessario un amore più grande per essere perseveranti proprio nelle piccole cose."
Nejnovější myšlenky << Červen 2018 << Květen 2018 >> Duben 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Pochvalu, uznání a potlesk přijímejte vždy s radostí; vše obětujte Ježíši, protože on znásobí radost, kterou jste obdrželi, tím že ji učiní nadpřirozenou.
(22.1.2019)

"I complimenti, le lodi e gli applausi accoglieteli sempre con gioia; offriteli tutti a Gesù, perché Egli raddoppia le gioie che avete accolto, rendendole soprannaturali."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008