Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Červen 2018 << Červen 2018 >> Květen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Červen 2018


20.6.2018

Trpělivost je specifikum křesťanství - odpovídat na zlo dobrem, jak to činil Ježíš.

"La pazienza è lo specifico del cristianesimo: rispondere al male col bene, come ha fatto Gesù."
19.6.2018

Srdce pokorné a mírné si stále chrání Ježíšovu lásku, pokoj a radost.

"Un cuore umile e mite custodisce stabilmente l’amore, la pace e la gioia di Gesù."
18.6.2018

Vést dialog je pěkné, avšak umět vést dialog je ještě hezčí, protože tehdy se člověk snaží nacházet všechno to, co může být bližnímu milé, a být oboustranně spokojeni.

"Dialogare è una cosa bella, ma saper dialogare è una cosa ancora più bella, perché si cerca di trovare tutto ciò che può essere gradito al prossimo ed essere reciprocamente contenti."
17.6.2018

Umíte rozlišit svatou veselost od veselosti světské? Rozdíl je tento: svatá veselost přináší pokoj, radost a sebeovládání; světská veselost přináší potěšení, domýšlivost a podněcuje povrchní chování.

"Sapete discernere l’allegria santa dall’allegria mondana? La differenza è questa: l’allegria santa dona pace, gioia e dominio di sé; l’allegria mondana dà piacere, presunzione e provoca atteggiamenti leggeri."
16.6.2018

Zvědavost je chybění lásky - co člověk zjistí, to potom říká a na to reptá.

"La curiosità è mancanza di carità: ciò che si conosce, poi si dice e si mormora."
15.6.2018

Modlitba zvětšuje lásku k Ježíši, k sobě samému a k duším. Modlitba nepřiměřená zkoušce nejen neumožňuje překonat těžkosti, nýbrž vede k přesvědčení, že není možné je překonat, a tedy že je zbytečné nadále se modlit.

"La preghiera aumenta l’amore a Gesù, a se stessi e alle anime. La preghiera non adeguata alla prova non solo non permette di superare le difficoltà, ma convince di non poterle superare per non continuare a pregare."
14.6.2018

Dobré skutky jsou svědectvím opravdovosti, která září stále víc, čím více je dobrých skutků.

"Le opere buone sono la testimonianza della coerenza, che brilla sempre di più quanto più numerose sono le opere buone."
13.6.2018

Být a vypadat jsou neoddělitelné složky opravdovosti. Rozpornost z vlastního rozhodnutí je od satana. Rozpornost z lidské slabosti může být dopuštěna Bohem, pokud se člověk snaží.

"Essere e sembrare sono le componenti indivisibili della coerenza. L’incoerenza per scelta viene da satana. L’incoerenza per l’umana fragilità può essere permessa da Dio, se c’è lo sforzo da parte dell’uomo."
12.6.2018

Ježíš utrpením odnímá hřích a dává spásu; satan naopak hříchem vede k utrpení a k zatracení.

"Gesù con la sofferenza toglie il peccato e dà la salvezza; satana, invece, col peccato porta alla sofferenza e alla dannazione."
11.6.2018

Nevysvětlitelné utrpení zvětšuje intenzitu lásky, skrze velkou víru v Boha.

"La sofferenza inspiegabile aumenta l’intensità dell’amore, per la grande fede in Dio."
10.6.2018

Jak je sladké trpět, aniž bychom něčemu rozuměli; čekání z lásky pomáhá snášet nevysvětlitelnou těžkost a zvítězit nad ní.

"Com’è dolce soffrire senza capire nulla: l’attesa pe amore aiuta a sopportare e a vincere la difficoltà inspiegabile."
9.6.2018

Síla v utrpení z lásky k Bohu je mírou místa v Ráji. Zvláště pokoření tě posune vpřed při přidělení tvého místa.

"La forza nel soffrire per amore di Dio è la misura del posto in Paradiso. Specialmente le umiliazioni ti faranno andare più avanti nell’assegnazione del tuo posto."
8.6.2018

Utrpení je dar, zdarma dané dobro, které přichází od Boha k našemu prospěchu, proto je třeba přijmout ho s pokorou. Bůh bezpochyby věrně změní utrpení v radost, i když nás bolí a neznáme jeho příčinu a smysl.

"La sofferenza è un dono, è un bene gratuito che viene da Dio a nostro favore, perciò bisogna accoglierla con umiltà. Certamente Dio è fedele a cambiare la sofferenza in gioia, anche se ci dà pena e non ne conosciamo la causa e il fine."
7.6.2018

Ježíš dal utrpení hodnotu, ke spáse. Odmítnout utrpení znamená odmítnout spásu, a hlavně odmítnout ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Spasitele.

"Gesù ha dato il valore alla sofferenza, per la salvezza. Rifiutare la sofferenza è rifiutare la salvezza e, principalmente, rifiutare il Salvatore Crocifisso-Risorto."
6.6.2018

Jako pot a námaha v práci, tak i utrpení v lásce – k úplnému obnovení člověka podle Boha, jako jeho syna a syna člověka.

"Come il sudore e la fatica nel lavoro, così la sofferenza nell’amore, per recuperare l’uomo integralmente secondo Dio, come suo figlio e figlio dell’uomo."
5.6.2018

Začni den s Bohem, abys dovedl žít spolu s bratry a svědčil prací o svém zodpovědném životě.

"Inizia la giornata con Dio, per saper vivere con i fratelli e testimoniare con il lavoro la tua vita responsabile."
4.6.2018

Jestliže je ti dobře s drahými lidmi - s maminkou, s tatínkem, se sourozenci, a nerad od nich odcházíš, protože s nimi máš velkou radost, jaké to pak bude v nebi, kde budeme věčně s Ježíšem a ani nepomyslíme na to, že bychom se od něho mohli vzdalit? Je krásné mít teď tu zkušenost - žít stále s Ježíšem.

"Se stai bene con le persone care: mamma, papà, fratelli e con dispiacere ti allontani da loro perché ti danno tanta gioia, cosa sarà in Cielo, dove staremo eternamente con Gesù, senza neppure pensare di poter stare un po’ lontano da Lui? È bello avere esperienza adesso di vivere sempre con Gesù."
3.6.2018

Boží světlo má tři dary: ukazuje novou cestu, dává sílu kráčet a zaručuje dosažení cíle. Jedinou dispozicí je pokora, která je příčinou klidu a pokoje skrze důvěru v Pana.

"La luce del Signore ha tre doni: fa vedere la via nuova da percorrere, dà la forza per camminare e assicura il traguardo. L’unica disposizione è l’umiltà, che è causa di serenità e di pace per la fiducia nel Signore".
2.6.2018

Ježíšovo Srdce dalo život, aby odčinilo hříchy světa a aby nám dalo nový život Zmrtvýchvstalého. On volá mnoho vyvolených dětí, aby se k Němu připojily k obrácení mnoha bratří.

"Il Cuore di Gesù ha dato la vita per riparare i peccati del mondo e donarci la vita nuova del Risorto. Egli chiama tanti figli prediletti ad associarsi a Lui per la conversione di tanti fratelli."
1.6.2018

Ježíš a Maria vylévají svou lásku na běh lidstva a stvoření.

"Gesù e Maria riversano il loro amore sulla storia dell’umanità e del creato."
Nejnovější myšlenky << Červen 2018 << Červen 2018 >> Květen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Trpělivost je specifikum křesťanství - odpovídat na zlo dobrem, jak to činil Ježíš.
(20.6.2018)

"La pazienza è lo specifico del cristianesimo: rispondere al male col bene, come ha fatto Gesù."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008