Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Červenec 2018 << Červenec 2018 >> Červen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Červenec 2018


19.7.2018

Ježíš je naše budoucnost. On je naše jistota.

"Gesù è il nostro avvenire. Egli è la nostra certezza."
18.7.2018

Ježíš je naše naděje, jistota naší budoucnosti.

"Gesù è la nostra speranza, certezza del nostro avvenire."
17.7.2018

Je od Ježíše normální protkávat v srdci jeho nejdražších dětí lásku s utrpením, jak říkal otec Pio: milovat s utrpením a trpět s láskou. Takový je život synů a dcer drahých Ježíši.

"È normale, da parte di Gesù, intrecciare nel cuore dei figli più cari l’amore e la sofferenza, come diceva Padre Pio: amare soffrendo e soffrire amando. Questa è la vita dei figli cari a Gesù."
16.7.2018

Kráčej dál, přestože v duši cítíš další bolesti. Motorem na cestě je toto jediné: láska k Ježíši.

"Continua a camminare, anche se senti qualche altra pena nell’anima. Il motore del cammino è uno solo: l’amore a Gesù."
15.7.2018

Někdy během cestování pokračuješ v jízdě, přestože je z auta slyšet nějaký šramot. Stejně tak máš pokračovat v cestě, přestože slyšíš šramot nějaké bolesti v duši.

"A volte, durante il viaggio, pur sentendo qualche rumore della macchina, continui a viaggiare. Così devi continuare a camminare, anche se senti il rumore di una pena nell’anima."
14.7.2018

A ještě řekl Ježíš Šimonu Petrovi: "A ty, až se obrátíš, utvrzuj své bratry" (Lk 22, 32).

"E ancora, Gesù disse a Simon Pietro: «Superata la prova, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22, 32)."
13.7.2018

Šimon Petr řekl při vyznání víry Ježíši: "Pane, ty víš všechno; ty víš, že tě miluji" (Jan 21, 17).

"Simon Pietro, nella professione di fede a Gesù, disse: «Signore, tu sai tutto: tu sai che io ti amo» (Gv 21, 17)."
12.7.2018

Neboj se, jestliže ti černý mrak zatemnil slunce. Nyní, když přešel, okoušíš víc slunce tvého vnitřního pokoje.

"Non temere se una nuvola nera ha oscurato il sole: ora che è passata, gusti di più il sole della tua pace interiore."
11.7.2018

Neboj se umlčet hlasy, které nepřicházejí od Boha, i když vycházejí od lidí.

"Non temere di far tacere le voci che non vengono da Dio, anche se vengono suggerite dagli uomini."
10.7.2018

Trpělivost a odpuštění jsou srdcem milosrdenství, jak tomu bylo u Ježíše ukřižovaného na kříži: byl trpělivý tváří v tvář urážkám a byl připraven odpustit a omluvit ty, kdo ho křižovali, aby se tak stal všeobecným Milosrdenstvím.

"La pazienza e il perdono sono il cuore della misericordia, come Gesù crocifisso sulla croce: era paziente dinanzi agli insulti e pronto a perdonare e a scusare i suoi crocifissori, per diventare la Misericordia universale."
9.7.2018

Trpělivost je láska, která umožňuje snášet protivenství, a ještě více – odpovídat na zlo dobrem.

"La pazienza è amore per sopportare le contrarietà e, ancora di più, per rispondere al male col bene."
8.7.2018

Trpělivost je tělocvičnou svatých.

"La pazienza è la palestra dei santi."
7.7.2018

Protivenství jsou tělocvičnou trpělivosti, která je láskou k Bohu a k bližnímu.

"Le contrarietà sono la palestra della pazienza, che è amore a Dio e al prossimo."
6.7.2018

Jako dítě je šťastné, když kráčí samo, už bez opory své maminky, tak je šťastná duše, když kráčí sama a má přitom v srdci Ježíše.

"Come un bambino è felice quando cammina da solo, non più sostenuto dalla mamma, così un’anima è felice quando cammina da sola, avendo Gesù nel cuore."
5.7.2018

Služebník utrpení musí učinit zralou chudobu, čistotu a poslušnost v autonomii svého duchovního života.

"Il Servo della Sofferenza deve maturare la povertà, la castità e l’ubbidienza nella autonomia della propria vita spirituale."
4.7.2018

Ježíš ti řekl a říká: "Pojď za mnou!".

"Gesù ti ha detto e ti dice: «Vieni e seguimi!»."
3.7.2018

Kněz je největším darem, který Bůh dal universu, protože vykonává službu spásy světa.

Il sacerdote è il dono più grande che Dio ha dato all universo, perché ha il ministero della salvezza del mondo.
2.7.2018

Naděje se rodí z víry a projevuje se láskou, která člověku dává jistotu do budoucnosti.

"La speranza nasce dalla fede e si esprime con la carità, dalla quale si ha sicurezza e certezza dell’avvenire."
1.7.2018

Víra je největší dar, který Bůh dal člověku k jeho spáse. Bez víry se nespasíš.

"La fede è il dono più grande che Dio ha dato all’uomo per la sua salvezza. Senza la fede non ti salvi."
Nejnovější myšlenky << Červenec 2018 << Červenec 2018 >> Červen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Ježíš je naše budoucnost. On je naše jistota.
(19.7.2018)

"Gesù è il nostro avvenire. Egli è la nostra certezza."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008