Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Říjen 2018 << Září 2018 >> Srpen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Září 2018


30.9.2018

Před každým rozcestím a před každou nerozhodností se modli, vzývej Ježíše, který ti určitě dá světlo a sílu dát se správným směrem.

Dinanzi ad ogni bivio e ad ogni indecisione prega, invoca Gesù, che certamente ti darà luce e forza a imboccare la direzione giusta."
29.9.2018

Ježíš utišil na Tiberiadském jezeře v mžiku větrnou bouři a silné vlnobití. S Ním čekej trpělivě na konec jakékoli bouře, protože Ježíš je vždycky blízko těm, kdo ho vzývají.

"Gesù, sul lago di Tiberiade, placò all’istante la furia del vento e i marosi delle acque. Con Lui attendi con pazienza la fine di ogni tempesta, perché Gesù è sempre vicino a chi lo invoca."
28.9.2018

Nelpi na radosti a netrap se zbavovaním se utrpení, protože v radosti i v utrpení se skrývá Ježíš. V něm budeš vychutnávat radost a milovat utrpení.

"Non ti vincolare alla gioia e non affannarti a svincolarti dalla sofferenza, perché nell’una e nell’altra si nasconde Gesù. In Lui gusterai la gioia e amerai la sofferenza."
27.9.2018

Neklesej na mysli ani se netrap, pokud ti tvá bolest nadále působí utrpení. Modli se s láskou a vytrvalostí, a i když Pán otálí, aby ji odstranil, určitě nebudeš zklamán.

"Non ti scoraggiare né affannare se la pena continua a farti soffrire. Tu prega con amore e con insistenza e, anche se il Signore tarda a rimuoverla, certamente non rimarrai deluso."
26.9.2018

Miluješ dům, v němž bydlíš, když miluješ všechny, kteří v něm bydlí.

"Ami la casa che abiti se ami tutti quelli che vi abitano."
25.9.2018

Když jsem byl malý, držela mě maminka vždy za ruku, abychom šli bezpečně, ona i já; stávalo se mi však, že jsem její ruku pustil a nezřídka jsem upadl, zašpinil si šatičky a dostal laskavý pohlavek. Tak jsem se naučil nikdy nepouštět ruku Ježíše, abych vždy kráčel dobře spolu s ním.

"Quando ero piccolo io la mamma mi teneva sempre per la mano, per essere sicuri lei ed io, però mi capitava di lasciare la sua mano e non raramente cadevo, mi sporcavo il vestitino e prendevo qualche amabile scappellotto. Ho imparato così a non lasciare mai la mano a Gesù, per camminare sempre bene con Lui."
24.9.2018

Ctnost, která nejvíce vyniká u otce Pia, je pokora, jež nám ukazuje na Ježíšovu plnou přítomnost v něm.

"La virtù che maggiormente traspare da Padre Pio è l’umiltà, che ci fa avvertire la piena presenza di Gesù in lui."
23.9.2018

Otče Pio, kolikrát jsi pro nás bděl! Nyní mnoho tvých dětí bdí pro tebe. Zhlédni z nebe, usměj se a požehnej nám hojným požehnáním své otcovské lásky.

"Padre Pio, quante volte hai vegliato per noi! Ora tanti figli vegliano per te. Dal Cielo guarda, sorridi, benedici con le benedizioni più ricche del tuo amore paterno."
22.9.2018

Otče Pio, jsi velký! Tvé otcovství se měří podle přítomnosti tolika tvých dětí po celé zemi.

"Padre Pio, sei grande! La tua paternità si misura dalla presenza di tanti tuoi figli su tutto il pianeta."
21.9.2018

V modlitbě buď neúnavný, i když musíš znovu a znovu sbírat svou pozornost a lásku, protože Ježíš přijímá s velkým zalíbením tvé úsilí a čeká na tvou modlitbu.

"Non ti stancare nella preghiera, anche se devi frequentemente cucire e ricucire l’attenzione e l’effusione dell’amore, perché Gesù gradisce molto il tuo sforzo e attende la tua preghiera."
20.9.2018

Měj na paměti, že první přikázání je milovat Boha a druhé je milovat bližního, tak jak ho miloval Ježíš.

"Tieni presente che il primo comandamento è amare Dio e il secondo è amare il prossimo come lo ha amato Gesù."
19.9.2018

Ježíš založil rodinu Boží, která má mít přednost před rodinou přirozenou, protože Ježíš řekl: „Kdo miluje otce nebo matku více než mě, není mě hoden“ (Mt 10, 37).

"Gesù ha fondato la famiglia di Dio che deve essere anteposta alla famiglia naturale, poiché Gesù ha detto: «Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me» (Mt 10, 37)."
18.9.2018

Bůh stvořil rodinu a uspořádal také vztahy mezi manželem a manželkou, rodiči a dětmi a mezi sourozenci. Bůh také stanovil, aby rodina byla spolu s církví těmi nejvhodnějšími místy, kde je třeba skrze víru vychovávat k praktikování všech ctností, které podporují bratrské společenství.

"Dio ha creato la famiglia ed ha regolato anche i rapporti dello sposo con la sposa, dei genitori con i figli e dei fratelli fra di loro. Dio ha stabilito pure che la famiglia, insieme con la Chiesa, siano i luoghi migliori per educare, con la fede, a praticare tutte le virtù che favoriscono la comunione fraterna."
17.9.2018

Život v rodině je tělocvičnou všech ctností: poslušnosti vůči rodičům, lásky k bratřím a starostlivého sdílení se v radosti i v utrpení s každým a se všemi.

"La vita in famiglia è la palestra di ogni virtù: l’ubbidienza ai genitori, la carità ai fratelli e la condivisione premurosa nella gioia e nella sofferenza con ciascuno e con tutti."
16.9.2018

Naše náboženství je jedinečnou rodinou: má nebeského Otce, Pannu Marii, naši Maminku, Ježíše, našeho bratra, a spolu s ním jsme Božími dětmi a dětmi Panny Marie, spojeni v Duchu Svatém.

"La nostra religione è una famiglia unica: ha il Padre Celeste, la Madonna la Mamma nostra, Gesù nostro fratello e con Lui siamo figli di Dio e figli di Maria, uniti nello Spirito Santo."
15.9.2018

Ukřižovaný Ježíš člověka plně vykoupil: duchovní život odpuštěním a lidský život vzkříšením těla. Bolestná Panna Maria se svou bolestí připojila k odčiňování svého Syna a svým duchovním mateřstvím k odpuštění svým dětem.

"Il Crocifisso ha recuperato integralmente l’uomo: la vita spirituale col perdono e la vita umana con la resurrezione del corpo. La Madonna Addolorata col dolore si è associata al Figlio nell’espiazione e con la maternità spirituale al perdono dei suoi figli."
14.9.2018

Kříž ponížil Ježíše níže, než je pokora, proto ho vyvýšil tak vysoko, že ho usadil po pravici Otce.

"La Croce ha inabissato Gesù al di sotto dell’umiltà, per questo Lo ha esaltato così in alto da farlo sedere alla destra del Padre."
13.9.2018

Malá zřeknutí často vykonávaná mají větší hodnotu než ta velká.

"Le piccole rinunzie, fatte frequentemente, hanno più valore di quelle grandi."
12.9.2018

Otcem lži je naše já. Odůvodnění lži jsou skryta v našem já jako v kupce sena. Dokáže nás přesvědčit, že jeho lež je pravda.

"Il padre della menzogna è l’io. Le motivazioni della menzogna sono nascoste nel pagliaio dell’io, che riesce a convincerci che la sua bugia è verità."
11.9.2018

Neexistuje okamžik v čase, který by byl mimo Boží vůli. Nemáš-li co dělat, Boží vůle je přítomna v tvém volném čase. Když v každém okamžiku konáš Boží vůli, neztrácíš čas, i když nic neděláš.

"Non esiste un momento del tempo fuori della volontà di Dio. Quando non hai nulla da fare, la volontà di Dio è presente nel tuo tempo libero. In ogni momento, facendo la volontà di Dio, anche senza far niente non perdi tempo."
10.9.2018

Duchovní utrpení a radosti jsou jako pokrm vařený na ohni: nejprve se vaří, a potom se vychutnává.

"Le sofferenze e le gioie spirituali sono come la cottura del cibo sul fuoco: prima si cuoce e poi si gusta."
9.9.2018

Panna Maria je naše Maminka, naše Maminka; je Maminkou všech a každého z nás.

"La Madonna è la Mamma nostra, la nostra Mamma; è la Mamma di tutti e di ciascuno di noi."
8.9.2018

V jakém měchu máš dávat Ježíši svou lásku? Ve měchu Ježíšova Srdce, které je tak velké, že pojme veškerou lásku.

"Il tuo amore a Gesù in che otre devi donarlo? Nell’otre del Cuore di Gesù, che è così grande da accogliere ogni amore."
7.9.2018

Pravá láska směřuje k přátelství, rodinnosti a důvěrnosti. Ježíš miluje božsky a chce hned změnit služebníka v přítele a přítele ve svého důvěrníka.

"L’amore vero tende all’amicizia, alla familiarità e all’intimità. Gesù ama divinamente e vuole subito cambiare il servo in amico e l’amico in intimo Suo."
6.9.2018

Vůle Boží ti sděluje svoji lásku. Odpověz na Boží vůli láskou svou. Ve vzájemné lásce se budete více milovat.

"La volontà di Dio comunica il suo amore a te. Rispondi alla volontà di Dio col tuo amore. Nell’amore reciproco vi amerete di più."
5.9.2018

Zůstaň s Kristem. S ním přemůžeš satana, svět a pýchu života současných lidí.

"Rimani con Cristo: con Lui vincerai satana, il mondo e la superbia della vita degli uomini contemporanei."
4.9.2018

Dobrý pastýř brání ovce před vlkem a vodí je na pastvinu víry a svátostí.

"Il Buon Pastore difende dal lupo e porta il gregge al pascolo della fede e dei Sacramenti."
3.9.2018

Víra není jen dar: přebývá v ní Ježíš, původce víry, Bůh, který dává spásu.

"La fede non è solo un dono: in essa dimora Gesù, autore della fede, Dio che salva."
2.9.2018

Jak je hezké být milosrdní, protože takoví jsou neustále v pokoji s Bohem a s bližním.

"Com’è bello essere misericordiosi, perché questi sono sempre in pace con Dio e col prossimo."
1.9.2018

Dobrota je přirozeností Boha, jehož jsme obrazem a podobou. Nebýt dobrými znamená popřít svou identitu Božích dětí.

"La bontà è la natura di Dio, di cui noi siamo immagine e somiglianza. Non essere buoni è smentire la nostra identità di figli di Dio."
Nejnovější myšlenky << Říjen 2018 << Září 2018 >> Srpen 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Je snazší, aby nevzešla jitřenka, než aby Bůh neodehnal svým světlem temnoty zkoušky. Nechej na Boží moudrosti, kdy a jak přijde úleva v utrpení.
(21.1.2020)

"È più facile che non sorga l’aurora, che Dio non allontani con la sua luce le tenebre della prova. Lascia alla sapienza di Dio quando e come avverrà il sollievo della sofferenza."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008