Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Květen 2019 << Duben 2019 >> Březen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Duben 2019


30.4.2019

Velcí svědkové Krista budou tím více ukázáni světu, čím více se skrývají.

"I grandi testimoni di Cristo quanto più si nascondono tanto più saranno manifestati al mondo."
29.4.2019

Jsou mučedníci bez prolití krve, kteří jsou velkými svědky víry pro věrnost Kristu a lásku k církvi.

"Ci sono martiri senza l’effusione del sangue, che sono grandi testimoni della fede per la fedeltà a Cristo e l’amore alla Chiesa."
28.4.2019

Nezapomínej na světce, jehož jméno nosíš, na patrony místa, kde žiješ, svého města a své vlasti. Oni na tebe stále pamatují před Bohem a ty se k nim modli a napodobuj je. Shlíží na tebe z nebe a ochraňují tě.

"Non ti dimenticare del Santo di cui porti il nome, del Patrono del paese, della tua città e della tua patria: essi si ricordano sempre di te dinanzi a Dio e tu prega ed imita i tuoi Patroni, che dal Cielo ti guardano e ti proteggono."
27.4.2019

I když žertujeme a radujeme se společně ve veselosti, je u toho přítomen Ježíš.

"Anche quando si scherza e si gioisce insieme in allegria è presente Gesù."
26.4.2019

Cílem velikonočního Zmrtvýchvstání je nová a věčná Smlouva, která je nám dána skrze pokoj a odpuštění.

"Il fine della Pasqua di Risurrezione è la Nuova ed Eterna Alleanza, data a noi mediante la pace e il perdono."
25.4.2019

Ježíšovo zmrtvýchvstání je počátkem nového stvoření. Jako při stvoření se Duch Páně vznášel nad vodami, tak i o Letnicích se Duch Páně, poslaný Otcem a zmrtvýchvstalým Ježíšem, vznášel ve stvoření k obnovení lidstva a celého tvorstva.

"La Risurrezione di Gesù è l’inizio della nuova creazione. Come nella creazione lo Spirito del Signore aleggiava sulle acque, così nella Pentecoste lo Spirito del Signore, mandato dal Padre e dal Risorto, aleggiava nella creazione per rinnovare l’umanità e il creato intero."
24.4.2019

Víra ve Zmrtvýchvstalého je jistotou spásy.

"La fede nel Risorto è sicurezza di salvezza."
23.4.2019

Zvěstování Zmrtvýchvstalého je úžasným poselstvím toho, kdo věří.

"L’annunzio del Risorto è il messaggio meraviglioso di chi crede."
22.4.2019

Zmrtvýchvstalý Ježíš se setkává s třemi skupinami: se zbožnými ženami, s emauzskými učedníky a s apoštoly. Zbožné ženy měly určitě více víry, že se setkají se Zmrtvýchvstalým už u hrobu. Emauzští učedníci přecházejí od Ježíšovy přítomnosti vedle sebe k jeho rozpoznání při lámání chleba. Avšak největší námahu vynakládá Zmrtvýchvstalý s velkou jemností vůči apoštolům, kterým s božským uměním pomáhá přejít od pochybnosti a nevíry k definitivnímu poznání zmrtvýchvstalého Mistra.

"Gesù, da Risorto, incontra tre gruppi: le pie donne, i discepoli di Emmaus e gli Apostoli. Certamente le pie donne hanno avuto più fede, a incontrare il Risorto già al sepolcro. I discepoli di Emmaus passano dalla presenza di Gesù a fianco, al suo riconoscimento nella frazione del pane, ma la fatica più grande il Risorto la esercita con grande tenerezza verso gli Apostoli, che, con divina abilità, aiuta a passare dal dubbio e dall’incredulità al riconoscimento definitivo del Maestro Risorto."
21.4.2019

Velikonoce jsou darem nového života Zmrtvýchvstalého, přechodem z hříchu k milosti, ze smutku k radosti. Jsou Kristovým vítězstvím nad jeho a našimi nepřáteli. Aleluja, aleluja, aleluja!

"La Pasqua è il dono della vita nuova del Risorto col passaggio dal peccato alla grazia, dalla tristezza alla gioia. È il gusto della vittoria di Cristo sui nemici suoi e nostri. Alleluia! Alleluia! Alleluia!"
20.4.2019

Na kříži Ježíš znovu stvořil svět, utrpením a smrtí, které jsou výmluvnější než samotné slovo.
ricreare - znovu stvořit, ale také zotavit, vzpružit, osvěžit

"Sulla Croce Gesù ha ricreato il mondo con la sofferenza e la morte, più eloquenti della sua stessa parola."
19.4.2019

Kněz ve mši svaté obnovuje oběť na kříži, která dává život duším, a činí Eucharistii, která je živí pro věčný život.

"Il sacerdote nella S. Messa rinnova il sacrificio della Croce che dona la vita alle anime e fa l’Eucaristia che le nutre per la vita eterna."
18.4.2019

Ježíšova Poslední večeře je největším okamžikem jeho lásky a jeho bolesti. Eucharistie a kněžství jsou společně svátosti lásky, protože kněz činí Eucharistii a dává Eucharistii.

"L’ultima Cena di Gesù è il momento più grande del suo amore e del suo dolore. L’Eucaristia e il Sacerdozio sono insieme i sacramenti dell’amore, perché il sacerdote fa l’Eucaristia e dà l’Eucaristia."
17.4.2019

Zdráv buď, Kříži, naše naděje. Kříž je souhrn utrpení, naděje je původ všech dober. Z utrpení vytrpěného z lásky k Ježíši vycházejí všechna dobra, časná i věčná.

"Salve, o Croce, nostra speranza. La Croce è la sintesi delle sofferenze, la speranza è l’origine di tutti i beni. Dalla sofferenza sofferta per amore a Gesù provengono tutti i beni, temporali ed eterni."
16.4.2019

Viděl jsem dítě, když líbalo Ukřižovaného: dívalo se na něho znovu a znovu a pomalinku mu dalo s dětským dojetím polibek.

"Ho visto un bambino mentre baciava il Crocifisso: lo guardava, lo riguardava e piano piano gli ha impresso un bacio, con infantile commozione."
15.4.2019

Nelze si představit, kolik radosti působí dítě, když se se sepjatýma ručkama modlí Zdrávas Maria; můžeme tak obdivovat jeho prostotu a nevinnost.

"Non si può immaginare quanta gioia dà un bambino quando recita l’Ave Maria con le mani giunte: lascia ammirare così la sua semplicità e l’innocenza."
14.4.2019

Dítě se směje, stále se směje, a neumíme si vysvětlit, proč se směje. Avšak ze srdce nevinného dítěte vnímáme a předem okoušíme nekonečnou blaženost Ráje.

"Un bambino ride, ride sempre e non sappiamo spiegarci perché ride, ma dal cuore del bambino innocente avvertiamo e pregustiamo la beatitudine senza fine del Paradiso."
13.4.2019

Malé děti neumějí lhát; řeknou pravdu, i když u toho pláčou, a tak obměkčí maminku, která malého rošťáka obejme.

"I bambini piccoli non sanno dire le bugie: dicono la verità anche se piangono e così inteneriscono la mamma, che abbraccia il figlio monello."
12.4.2019

Pláč dítěte tě nejprve zasáhne do srdce a poté tě okouzlí, protože po jednom pohlazení od maminky dítě hned přestane plakat a začne se usmívat a smát.

"Il pianto di un bambino prima ti tocca il cuore e poi ti incanta, perché a una carezza della mamma subito smette di piangere e comincia a sorridere e a ridere."
11.4.2019

Je hezké smát se jako děti: nepotřebují slyšet vtipy, protože stačí maličkost, která je rozesměje, a smějí se opravdu hodně.

"È bello ridere come i bambini: non hanno bisogno di barzellette, perché basta una piccola cosa che li fa ridere e ridono assai assai."
10.4.2019

Narodit se a stát se jako děti je Boží plán. Dítě, které se narodí z matky, je beze zloby, přestože má prvotní hřích. Ježíš říká: "Jestliže se nestanete jako děti, beze zloby, nevejdete do Nebeského království".

"Nascere e diventare come bambini è il disegno di Dio. Il bambino che nasce da una mamma è senza malizia, pur avendo il peccato originale. Gesù dice: «Se non diventerete come bambini, senza malizia, non entrerete nel Regno dei Cieli»."
9.4.2019

Odolávání je námaha, ale je to také radost, která ti dává předem okoušet cíl, jejž chceš dosáhnout.

"Resistere è una fatica, ma è anche una gioia che ti fa pregustare il traguardo."
8.4.2019

Radost od nebeského Otce je silná a příjemná a připravuje duše na odvahu a věrnost.

"La gioia del Padre Celeste è forte e soave, prepara gli animi al coraggio e alla fedeltà."
7.4.2019

Boží milosrdenství překonává tvá očekávání, protože kde se rozmnožil hřích, tam se ještě více rozmnožila milost.

"La misericordia di Dio supera le tue attese, poiché dove abbonda la colpa sovrabbonda la grazia."
6.4.2019

Láska k Bohu a k bližnímu začíná poznáním, protože nelze milovat, co neznáme. Poznání Ježíše máme rozjímáním jeho slova a následováním jeho příkladů. Poznání člověka máme skrze víru, a ne pozorováním toho, jak vypadá.

"L`amore a Dio e al prossimo ha inizio dalla conoscenza, perché non si può amare senza conoscere. La conoscenza di Gesù si ha meditando la sua parola e seguendo i suoi esempi. La conoscenza dell`uomo si ha mediante la fede e non osservando le sue apparenze."
5.4.2019

Proč se máme učit bázni Boží? Učíme se poznávat, co Boha zarmucuje a co se mu líbí; proto je svatá bázeň pozorná na to, aby Boha nezarmoutila, a stále se snaží konat to, co Bůh přijímá se zalíbením.

"Perché si impara il timore di Dio? Si impara a conoscere ciò che dispiace a Dio e ciò che a Lui piace; per questo il timore santo è attento a non dispiacere Dio e cerca sempre di fare ciò che a Lui è gradito."
4.4.2019

Boží bázeň má ten, kdo si je vědom toho, že se musí zodpovídat Bohu za skutky svého života, protože bude neodvolatelně souzen ohledně svého věčného údělu.

"Il timorato di Dio è colui che è cosciente di dover rispondere a Dio delle opere della sua vita, per essere giudicato in modo inappellabile sul suo destino eterno."
3.4.2019

Zodpovědnost člověka je úměrná Božímu soudu; Bůh vynese konečný rozsudek o spáse, nebo o věčném zatracení.

"La responsabilità dell’uomo è relativa al giudizio di Dio, che emette la sentenza definitiva della salvezza o della dannazione eterna."
2.4.2019

Víš, co je to nezodpovědnost? Nezodpovídat se nikomu z toho, co jsi a z toho, co děláš; pouze se zodpovídáš svému já, a tak je všechno v pořádku...

"Sai cosa è l’irresponsabilità? Non rispondere a nessuno di quello che sei e di quello che fai, soltanto rispondi al tuo io e così tutto va bene…"
1.4.2019

Následování Ježíše musí být vědomé, stálé a zodpovědné. Nelze následovat Ježíše nezodpovědným způsobem, jak proto, že on je Bůh, tak proto, že ve hře je věčnost.

La sequela di Gesù deve essere cosciente, stabile e responsabile. Non si può seguire Gesù in modo irresponsabile, sia perché Egli è Dio, sia perché è in gioco l’eternità.
Nejnovější myšlenky << Květen 2019 << Duben 2019 >> Březen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Zaměstnání a starosti, myšlenky a přání, touhy a očekávání, trápení a radosti brání pokoji v srdci. Dělej všechno s vírou, a pokoj tě neopustí.
(21.7.2019)

"Le occupazioni e le preoccupazioni, i pensieri e i desideri, le ansie e le attese, le pene e le gioie arrestano la pace del cuore. Fai tutto con fede e la pace non ti lascerà."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008