Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Červen 2019 << Květen 2019 >> Duben 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Květen 2019


31.5.2019

Poslušnost je skříňka, která uchovává Boží lásku a naši lásku.

"L’ubbidienza è lo scrigno che custodisce l’amore di Dio e l’amore nostro."
30.5.2019

Maria jako Matka Boží je nejpokornější mezi ženami. Jako Matka naše je nejkrásnější mezi všemi matkami.

"Maria come Madre di Dio è la più umile fra tutte le donne, come Madre nostra è la più bella fra tutte le mamme."
29.5.2019

Sladkost lásky Ducha Svatého je nepopsatelná. I ty nejlepší lidské výrazy jsou slabé ve srovnání se vznešeností lásky.

"La dolcezza dell’amore dello Spirito Santo è inesprimibile: anche le migliori espressioni dell’uomo sono ai piedi della sublimità dell’amore."
28.5.2019

Kolik darů nám každý den dává Ježíš a naše Maminka, proto abychom byli lepšími! Z celého srdce jim děkujme a slibme, že tyto dary v nás přinesou užitek ke spáse světa.

"Quanti doni ogni giorno ci danno Gesù e la nostra Mamma per essere più buoni! Ringraziamoli di tutto cuore e promettiamo di mettere a frutto i doni per la salvezza del mondo."
27.5.2019

Když jsem byl malý, maminka pro mě uchovávala ty nejhezčí věci, které jí darovali. Panna Maria dává svým dětem ty nejhezčí dary, které dostává od Ježíše.

"Quand’ero piccolo la mia mamma mi conservava le cose più belle che le regalavano. La Madonna regala ai suoi figli i doni più belli che riceve da Gesù."
26.5.2019

Panna Maria není spojená jen s utrpením Krista, ale také s utrpením všech svých dětí a každého svého dítěte.

"La Madonna non è soltanto socia passionis Christi, ma anche socia passionis di tutti i suoi figli e di ciascun figlio."
25.5.2019

Trpící láska ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista odňala hříchy světa a darovala nový život - život Božích dětí, v nové a věčné všeobecné Smlouvě.

"La carità sofferente di Cristo Crocifisso-Risorto ha tolto i peccati del mondo e ha dato la vita nuova di figli di Dio, nella nuova ed eterna alleanza universale."
24.5.2019

Láska je pákou k obnovení světa. Panna Maria tlačí na páku veškerou svou silou, aby světu navrátila lásku Krista, svého Syna.

"La carità è la leva per ricreare il mondo. La Madonna preme la leva con tutte le sue forze, per ridare al mondo la carità di Cristo suo Figlio."
23.5.2019

Bez naděje nedosáhneme budoucnosti. Ježíš je naše naděje. S ním můžeme uskutečnit budoucnost určenou Bohem, na zemi i v nebi.

"Senza la speranza non si consegue il futuro. Gesù è la nostra speranza: con Lui possiamo realizzare il futuro stabilito da Dio, in terra e in Cielo."
22.5.2019

Tomu, kdo má víru, není nic nemožné. Moc víry překračuje nemožné.

"A chi ha fede nulla è impossibile. La potenza della fede va al di là dell’impossibile."
21.5.2019

Srdce Panny Marie je příbytkem nekonečné lásky Boží.

"Il cuore della Madonna è la dimora dell’amore infinito di Dio."
20.5.2019

Maria měla velkou víru, jak řekla Alžběta: "Splnilo se vše, co ti řekl Pán, protože jsi uvěřila". Poslušnost uskutečňuje víru a skrze poslušnost se uskutečňuje spása.

"La Madonna ha avuto una grande fede, come ha detto Elisabetta: «Perché hai creduto si sono avverate tutte le cose dette dal Signore». L’ubbidienza realizza la fede e fa avverare la salvezza."
19.5.2019

Láska, skrze službu dobrých skutků, je úžasná, líbí se Bohu a lidem a je záslužná pro život věčný.

La carità, con il servizio delle buone opere, è meravigliosa, gradita a Dio e agli uomini ed è meritoria per la vita eterna.
18.5.2019

Služba bez lásky je pouze lidská, láska bez služby není pravá.

"Il servizio senza la carità è umano, la carità senza il servizio non è vera."
17.5.2019

Poznání zla druhého člověka nemáš nechat bez modlitby k Pánu, bez tvé útěchy a účasti na utrpení skrze službu blíženecké lásky.

"La conoscenza del male altrui non devi lasciarla senza la preghiera al Signore, senza il tuo conforto e la partecipazione alla sofferenza col servizio della carità."
16.5.2019

Pravá láska je zdrojem štěstí, falešná láska je příčinou požitku a smutku.

"L’amore vero è fonte di felicità, l’amore falso è causa di piacere e di tristezza."
15.5.2019

Netrap se, když tvá dobrá přání nejsou plně uspokojena; Pán bezpochyby přijímá se zalíbením tvé přání, které je úsilím lásky k němu.

"Non ti mortificare se i tuoi desideri buoni non sono pienamente soddisfatti: certamente il Signore gradisce il tuo desiderio, che è uno sforzo di amore per Lui."
14.5.2019

Růženec je mocná zbraň, protože Ježíš na kříži přemohl všechny nepřátele a Maria, podle Božího proroctví, rozdrtí hlavu pekelnému hadu.

"Il Rosario è arma potente, perché Gesù sulla Croce ha vinto tutti i nemici e la Madonna, secondo la profezia di Dio, schiaccerà il capo al serpente infernale."
13.5.2019

Panna Maria Fatimská je maminka, která se zarmoucením doporučuje svým dětem modlitbu a pokání pro dobu, která přijde, a vyzývá všechny k obrácení a k návratu k Ježíši, který s velkým utrpením zadržuje ruku Boží spravedlnosti.

"La Madonna di Fatima è una mamma che accoratamente consiglia ai suoi figli preghiera e penitenza per i tempi che verranno, invitando tutti alla conversione, al ritorno a Gesù, che con grande sofferenza trattiene il braccio della giustizia di Dio."
12.5.2019

Radovat se s radujícím a trpět s trpícím je dar svobodné lásky našeho srdce, která se snadno přizpůsobí bolesti i radosti bližního, se kterým se setkává.

"Gioire con chi gioisce, soffrire con chi soffre è il dono dell’amore libero del cuore, che si adatta facilmente al dolore e alla gioia del prossimo che incontra."
11.5.2019

Ježíš je Vzkříšení a Život; v Kristu skrze svou poslušnost a lásku vstaneš z mrtvých k novému životu, životu věčnému.

"Gesù è la Risurrezione e la Vita: in Cristo, mediante la tua ubbidienza e la carità, risorgerai alla vita nuova, la vita eterna."
10.5.2019

Ježíšovu trpící lásku k nám nelze změřit; je nekonečná, protože převyšuje jakékoli lidské poznání.

"L’amore sofferente di Gesù verso di noi non si può misurare: è infinito, perché supera ogni conoscenza umana."
9.5.2019

Jen Ježíšova božská láska mohla unést tíhu všeho utrpení způsobeného náboženskými, občanskými a vojenskými autoritami, nepočítaje zlobu nevděčného lidu a rouhavé urážení pod křížem, vedle Jidášovy zrady, Petrova zapření a útěku apoštolů.

"Solo l’amore divino di Gesù poteva sopportare il peso di tutte le sofferenze prodotte dall’autorità religiosa, civile e militare, senza contare la cattiveria del popolo ingrato e gli insulti blasfemi sotto la Croce, oltre al tradimento di Giuda, al rinnegamento di Pietro e all’abbandono degli Apostoli."
8.5.2019

Utrpení není překvapením ze strany zla, nýbrž ze strany hlubokého dobra, které posílí víru, přinese plody a vždy zrodí radost.

"La sofferenza non è sorpresa di un male ma di un bene profondo che rafforza la fede, produce frutti ed è sempre fecondo di gioia."
7.5.2019

Radost, která pramení z utrpení, je nejhlubší a nejtrvalejší.

"La gioia che viene dalla sofferenza è quella più profonda e duratura."
6.5.2019

To, co se nejvíce líbí Ježíši, je mít se rádi. Snaž se z lásky k Ježíši mít rád všechny a každého.

"La cosa più bella che piace a Gesù è volerci bene. Sforzati, per amore a Gesù, di voler bene a tutti e a ciascuno."
5.5.2019

Přitiskni se pevně k Ježíši, a pocítíš ho jako bratra. Přitiskni se ještě pevněji, a objevíš ho jako Božího Syna.

"Abbracciati forte forte a Gesù e lo sentirai come fratello, abbracciati più forte ancora e lo scoprirai Figlio di Dio."
4.5.2019

Poslušnost a láska jsou skutečným zvratem celé církve, která musí žít jako její božský Ženich: jako Syn je poslušný Otci a jako bratr za nás daruje svůj život.

"L’ubbidienza e la carità sono la vera svolta della Chiesa universale, che deve vivere come lo Sposo divino: da Figlio ubbidisce al Padre e da fratello dà in dono la sua vita per noi."
3.5.2019

Pokorný se zaměňuje s bezvýznamným, protože neukazuje žádný významný rys vlastní osoby: každý rys byl zahalen pláštěm pokory. Je tomu tak, protože pokorný tak dává najevo jen rys Boží přítomnosti. Pokorný v sobě shrnuje propast nicotnosti a vznešené vyvýšení v Bohu.

"L’umile si confonde con l’insignificante, poiché non manifesta nessun segno significativo della propria persona: ogni segno è stato avvolto dal mantello dell’umiltà. Questo avviene perché l’umile manifesta così soltanto il segno della presenza di Dio. L’umile compendia l’abisso della nullità e l’esaltazione sublime in Dio."
2.5.2019

Panna Maria je Matka Boží a Matka všech národů na zemi. Nemůže jí být podobná, která by ve svém srdci objala nebe i zemi.

"La Madonna è Madre di Dio e di tutti i popoli del mondo. Non ci può essere una uguale, che abbracci nel cuore il Cielo e la terra."
1.5.2019

Svatí skrývají své dobré skutky a dávají poznat své křehkosti a slabosti. Lidé ze světa naopak ukazují své takzvané dobré skutky a skrývají svou lež a zlobu.

"I santi nascondono le opere buone e fanno conoscere le proprie fragilità e debolezze. Quelli del mondo, al contrario, fanno vedere le opere cosiddette buone e nascondono le loro menzogne e le loro malizie."
Nejnovější myšlenky << Červen 2019 << Květen 2019 >> Duben 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Zaměstnání a starosti, myšlenky a přání, touhy a očekávání, trápení a radosti brání pokoji v srdci. Dělej všechno s vírou, a pokoj tě neopustí.
(21.7.2019)

"Le occupazioni e le preoccupazioni, i pensieri e i desideri, le ansie e le attese, le pene e le gioie arrestano la pace del cuore. Fai tutto con fede e la pace non ti lascerà."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008