Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Květen 2019 << Květen 2019 >> Duben 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Květen 2019


19.5.2019

Láska, skrze službu dobrých skutků, je úžasná, líbí se Bohu a lidem a je záslužná pro život věčný.

La carità, con il servizio delle buone opere, è meravigliosa, gradita a Dio e agli uomini ed è meritoria per la vita eterna.
18.5.2019

Služba bez lásky je pouze lidská, láska bez služby není pravá.

"Il servizio senza la carità è umano, la carità senza il servizio non è vera."
17.5.2019

Poznání zla druhého člověka nemáš nechat bez modlitby k Pánu, bez tvé útěchy a účasti na utrpení skrze službu blíženecké lásky.

"La conoscenza del male altrui non devi lasciarla senza la preghiera al Signore, senza il tuo conforto e la partecipazione alla sofferenza col servizio della carità."
16.5.2019

Pravá láska je zdrojem štěstí, falešná láska je příčinou požitku a smutku.

"L’amore vero è fonte di felicità, l’amore falso è causa di piacere e di tristezza."
15.5.2019

Netrap se, když tvá dobrá přání nejsou plně uspokojena; Pán bezpochyby přijímá se zalíbením tvé přání, které je úsilím lásky k němu.

"Non ti mortificare se i tuoi desideri buoni non sono pienamente soddisfatti: certamente il Signore gradisce il tuo desiderio, che è uno sforzo di amore per Lui."
14.5.2019

Růženec je mocná zbraň, protože Ježíš na kříži přemohl všechny nepřátele a Maria, podle Božího proroctví, rozdrtí hlavu pekelnému hadu.

"Il Rosario è arma potente, perché Gesù sulla Croce ha vinto tutti i nemici e la Madonna, secondo la profezia di Dio, schiaccerà il capo al serpente infernale."
13.5.2019

Panna Maria Fatimská je maminka, která se zarmoucením doporučuje svým dětem modlitbu a pokání pro dobu, která přijde, a vyzývá všechny k obrácení a k návratu k Ježíši, který s velkým utrpením zadržuje ruku Boží spravedlnosti.

"La Madonna di Fatima è una mamma che accoratamente consiglia ai suoi figli preghiera e penitenza per i tempi che verranno, invitando tutti alla conversione, al ritorno a Gesù, che con grande sofferenza trattiene il braccio della giustizia di Dio."
12.5.2019

Radovat se s radujícím a trpět s trpícím je dar svobodné lásky našeho srdce, která se snadno přizpůsobí bolesti i radosti bližního, se kterým se setkává.

"Gioire con chi gioisce, soffrire con chi soffre è il dono dell’amore libero del cuore, che si adatta facilmente al dolore e alla gioia del prossimo che incontra."
11.5.2019

Ježíš je Vzkříšení a Život; v Kristu skrze svou poslušnost a lásku vstaneš z mrtvých k novému životu, životu věčnému.

"Gesù è la Risurrezione e la Vita: in Cristo, mediante la tua ubbidienza e la carità, risorgerai alla vita nuova, la vita eterna."
10.5.2019

Ježíšovu trpící lásku k nám nelze změřit; je nekonečná, protože převyšuje jakékoli lidské poznání.

"L’amore sofferente di Gesù verso di noi non si può misurare: è infinito, perché supera ogni conoscenza umana."
9.5.2019

Jen Ježíšova božská láska mohla unést tíhu všeho utrpení způsobeného náboženskými, občanskými a vojenskými autoritami, nepočítaje zlobu nevděčného lidu a rouhavé urážení pod křížem, vedle Jidášovy zrady, Petrova zapření a útěku apoštolů.

"Solo l’amore divino di Gesù poteva sopportare il peso di tutte le sofferenze prodotte dall’autorità religiosa, civile e militare, senza contare la cattiveria del popolo ingrato e gli insulti blasfemi sotto la Croce, oltre al tradimento di Giuda, al rinnegamento di Pietro e all’abbandono degli Apostoli."
8.5.2019

Utrpení není překvapením ze strany zla, nýbrž ze strany hlubokého dobra, které posílí víru, přinese plody a vždy zrodí radost.

"La sofferenza non è sorpresa di un male ma di un bene profondo che rafforza la fede, produce frutti ed è sempre fecondo di gioia."
7.5.2019

Radost, která pramení z utrpení, je nejhlubší a nejtrvalejší.

"La gioia che viene dalla sofferenza è quella più profonda e duratura."
6.5.2019

To, co se nejvíce líbí Ježíši, je mít se rádi. Snaž se z lásky k Ježíši mít rád všechny a každého.

"La cosa più bella che piace a Gesù è volerci bene. Sforzati, per amore a Gesù, di voler bene a tutti e a ciascuno."
5.5.2019

Přitiskni se pevně k Ježíši, a pocítíš ho jako bratra. Přitiskni se ještě pevněji, a objevíš ho jako Božího Syna.

"Abbracciati forte forte a Gesù e lo sentirai come fratello, abbracciati più forte ancora e lo scoprirai Figlio di Dio."
4.5.2019

Poslušnost a láska jsou skutečným zvratem celé církve, která musí žít jako její božský Ženich: jako Syn je poslušný Otci a jako bratr za nás daruje svůj život.

"L’ubbidienza e la carità sono la vera svolta della Chiesa universale, che deve vivere come lo Sposo divino: da Figlio ubbidisce al Padre e da fratello dà in dono la sua vita per noi."
3.5.2019

Pokorný se zaměňuje s bezvýznamným, protože neukazuje žádný významný rys vlastní osoby: každý rys byl zahalen pláštěm pokory. Je tomu tak, protože pokorný tak dává najevo jen rys Boží přítomnosti. Pokorný v sobě shrnuje propast nicotnosti a vznešené vyvýšení v Bohu.

"L’umile si confonde con l’insignificante, poiché non manifesta nessun segno significativo della propria persona: ogni segno è stato avvolto dal mantello dell’umiltà. Questo avviene perché l’umile manifesta così soltanto il segno della presenza di Dio. L’umile compendia l’abisso della nullità e l’esaltazione sublime in Dio."
2.5.2019

Panna Maria je Matka Boží a Matka všech národů na zemi. Nemůže jí být podobná, která by ve svém srdci objala nebe i zemi.

"La Madonna è Madre di Dio e di tutti i popoli del mondo. Non ci può essere una uguale, che abbracci nel cuore il Cielo e la terra."
1.5.2019

Svatí skrývají své dobré skutky a dávají poznat své křehkosti a slabosti. Lidé ze světa naopak ukazují své takzvané dobré skutky a skrývají svou lež a zlobu.

"I santi nascondono le opere buone e fanno conoscere le proprie fragilità e debolezze. Quelli del mondo, al contrario, fanno vedere le opere cosiddette buone e nascondono le loro menzogne e le loro malizie."
Nejnovější myšlenky << Květen 2019 << Květen 2019 >> Duben 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Láska, skrze službu dobrých skutků, je úžasná, líbí se Bohu a lidem a je záslužná pro život věčný.
(19.5.2019)

La carità, con il servizio delle buone opere, è meravigliosa, gradita a Dio e agli uomini ed è meritoria per la vita eterna.
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008