Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Červenec 2019 << Červen 2019 >> Květen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Červen 2019


30.6.2019

Po slavnosti a veselí s přáteli je skutečným znamením účasti pokoj v srdci a hlubší láska mezi všemi přáteli.

"Dopo la festa e l’allegria degli amici, il segno vero della partecipazione è la pace del cuore e l’affetto ancora più profondo di tutti gli amici."
29.6.2019

Jak je hezké sdílet radost a prožívat stále slavnostní veselí!

"Com’è bello condividere la gioia e rimanere sempre nell’allegria della festa!"
28.6.2019

Modlitba, která je společenstvím s Ježíšem, a bdělost, která tě odděluje od světa, jsou jistotou tvého zasvěceného života.

"La preghiera di comunione con Gesù e la vigilanza che ti distacca dal mondo sono la sicurezza della tua vita di consacrato."
27.6.2019

Nepůsobit Ježíši a bližnímu utrpení je dar z velké lásky.

"Non far soffrire Gesù e il prossimo è un dono di amore profondo."
26.6.2019

Pán dává velká utrpení, aby nás vycvičil k větším a tak rozšířil srdce, abychom milovali více, stále více.

"Il Signore dona grandi sofferenze per allenarci a quelle più grandi e così dilatare il cuore ad amare di più, sempre di più."
25.6.2019

Poslušnost je největší dar, který člověk dává Bohu a Bůh člověku.

"L’ubbidienza è il dono più grande che l’uomo dà a Dio ed Egli all’uomo."
24.6.2019

Poslušnost je objetí člověka s trojičním Bohem.

"L’ubbidienza è l’abbraccio dell’uomo con Dio trinitario."
23.6.2019

Není poslušnost dělat, co Bůh říká, a nevěřit v něho.

"Non è ubbidienza fare quello che dice Dio e non credere in Lui."
22.6.2019

Není poslušnost říkat, že věříme v Boha, a nedělat to, co říká.

"Non è ubbidienza dire di credere in Dio e non fare quello che Egli dice."
21.6.2019

Docházím k stále většímu přesvědčení, že bez Ježíše nemůžeme dělat nic. Nejen že ztrácíme čas, když chceme dělat všechno sami, nýbrž ani nedokážeme dělat to, co dělat máme.

"Mi vado convincendo che senza Gesù non si può fare nulla: si perde tempo a far tutto da sé, non solo, ma non si riesce a fare neanche quello che si deve fare."
20.6.2019

Jenom Ježíš může ochránit pokoj v tvém srdci.

Solo Gesù ti può custodire la pace del cuore.
19.6.2019

Ježíš říká: "Blahoslavení tvůrci pokoje".

Gesù dice: «Beati gli operatori di pace».
18.6.2019

Nikdy neztrácej pokoj. Je to jako rozbourat základy domu.

"Non perdere mai la pace: è come togliere le fondamenta ad una casa."
17.6.2019

Pokoj má tři rozměry: spojuje tě s Bohem, udržuje tě ve společenství s tebou samým a je nezbytný k tomu, abys byl neustále ve společenství s bližním.

"La pace ha tre direzioni: ti mette in comunione con Dio, non ti fa perdere la comunione con te stesso ed è indispensabile per essere sempre in comunione con il prossimo."
16.6.2019

Největší dar, kterého tě chce zbavit Zlý duch, je pokoj, Boží síla k tomu, abychom milovali Boha a bližního.

"Il dono più grande che vuol far perdere il maligno è la pace, la forza divina per amare Dio e il prossimo."
15.6.2019

Mít vždy milosrdné srdce je svědectvím lásky k Bohu a k bližnímu.

"Avere sempre un cuore misericordioso è testimonianza di amore a Dio e al prossimo."
14.6.2019

Pokora je jediným základem milosrdenství. Odpouštěj, aby ti bylo odpuštěno.

"L’umiltà è l’unico fondamento della misericordia. Perdona, per essere perdonato."
13.6.2019

Milosrdenství je největším darem lásky.

"La misericordia è il dono più grande della carità."
12.6.2019

Milosrdenství ti navždy odejme starou averzi a navrátí ti svobodnou lásku, abys miloval všechny.

"La misericordia ti toglie per sempre un’avversione antica e ti restituisce l’amore libero per amare tutti."
11.6.2019

Vytrvalé milosrdenství boří překážky a skrze modlitbu má vždy zásobu trpělivosti, odpuštění a velké lásky.

"La misericordia perseverante distrugge gli ostacoli e, con la preghiera, ha sempre in riserva pazienza, perdono e amore grande."
10.6.2019

Služba lásky je pramenem radosti, ale milosrdní budou blahoslavení.

"Il servizio della carità è fonte di gioia, ma i misericordiosi saranno beati."
9.6.2019

Bez pokoje se může stát všechno: zmatek, nervozita, hádka, chybění lásky a někdy pochybí i zdravý rozum.

"Senza la pace tutto può capitare: la confusione, il nervosismo, il litigio, la mancanza di carità e a volte anche si manca di buon senso."
8.6.2019

Milosrdenství uchovává pokoj. Aby se uhájil, semkne se s milosrdenstvím pevněji.

"La misericordia conserva la pace, che per difendersi si abbraccia più strettamente alla misericordia."
7.6.2019

Milosrdenství je nejkrásnějším projevem lásky, protože nás vede k tomu, abychom milovali všechny, i nepřátele.

"La misericordia è l’espressione più bella dell’amore perché ci fa amare tutti, anche i nemici."
6.6.2019

Pokud lze znovu získat lásku k Pánu, proč nejde znovu získat dobrou náklonnost?

"Se si può recuperare l’amore al Signore, perché non si può recuperare l’affetto buono?"
5.6.2019

Čistá náklonnost živí lásku nesmírným způsobem.

"L’affetto puro alimenta in maniera smisurata l’amore."
4.6.2019

Naše bratrská náklonnost nám umožňuje objevit velkou bratrskou náklonnost Ježíše k nám a ke všem tvorům.

"Il nostro affetto fraterno ci lascia scoprire il grande affetto fraterno di Gesù verso di noi e verso tutte le creature."
3.6.2019

Jak je hezké mít se rádi! Úsměv, radost a bratrské společenství jsou zkušeností s Bohem.

"Com’è bello volersi bene! Il sorriso, la gioia e la comunione fraterna sono esperienza di Dio."
2.6.2019

Ježíšova svoboda volit dobro je nekonečná. Jeho Srdce má nekonečnou lásku, ve které je místo pro všechny, i pro tebe.

"La libertà di Gesù a scegliere il bene è infinita. Il suo Cuore ha un amore infinito dove cè il posto per tutti, anche per te."
1.6.2019

Tajemství Mariiny lásky pozná pouze láska jejích pravých dětí.

"Il mistero dell’amore di Maria viene conosciuto solo dall’amore dei suoi veri figli."
Nejnovější myšlenky << Červenec 2019 << Červen 2019 >> Květen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Jak je útěšné mít ve chvílích utrpení vedle sebe bratry a sestry!
(21.8.2019)

"Com’è dolce avere a fianco fratelli e sorelle nei momenti della sofferenza!"
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008