Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Září 2019 << Srpen 2019 >> Červenec 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Srpen 2019


31.8.2019

Překvapivé utrpení tě nemá zastihnout nepřipraveným obětovat ho Pánu Ježíši, který ti svou láskou dá sílu snášet ho a zvítězit nad ním.

"La sorpresa di una sofferenza non deve trovarti impreparato a offrirla al Signore Gesù, che col suo amore ti darà la forza a sopportarla e a vincerla."
30.8.2019

I Ježíš se neunavil a neustále opakoval, abychom mu věřili a abychom věřili Tomu, který ho poslal ke spáse.

"Anche Gesù non si stancava di ripetere sempre di credere a Lui e a Chi l’ha mandato per la salvezza."
29.8.2019

Svět nechápe, nepřijímá a odmítá utrpení, jež je protilékem na potěšení, které svět neúnavně chrlí. Jen víra umožní rozpoznat světské potěšení, kterému je třeba se vyhýbat, a utrpení, které je vykupující a které je třeba přijímat.

"Il mondo non capisce, non accetta e rifiuta la sofferenza, antidoto del piacere, che sforna in maniera instancabile. Solo la fede fa riconoscere il piacere mondano da evitare e la sofferenza che redime da accogliere."
28.8.2019

Neklesej na mysli, když vidíš, že svět je silnější než ty. Neustupuj a obrať se na Toho, kdo je silnější než svět a kdo tě velmi miluje.

"Non ti scoraggiare se t’accorgi che il mondo è più forte di te. Non cedere e rivolgiti a Chi è più forte del mondo e ti ama tanto."
27.8.2019

Odkopni svět navždy, říkal otec Pio.

"Tira un calcio al mondo per sempre, diceva Padre Pio."
26.8.2019

"Okuzte a vizte, jak je Hospodin dobrý" (Žalm 33).

"«Gustate e vedete quanto è buono il Signore» (Sal 33)."
24.8.2019

Síla nezávisí na tělesných svalech nebo na lidské vůli, nýbrž na Boží moci, která činí slabé silnými a hloupé moudrými.

"La fortezza non dipende dai muscoli della carne o dall’umana volontà, ma dalla potenza di Dio che rende forti i deboli e sapienti gli stolti."
23.8.2019

Mírnost je kardinální ctnost, ke které vybízí sv. Petr: "buďte střízliví", abyste bojovali a zvítězili s pevnou vírou.

"La temperanza è una virtù cardinale suggerita da san Pietro: «Siate temperanti», per combattere e vincere con fede salda."
22.8.2019

Zdrženlivost je jedním aspektem obezřetnosti a umírněnosti, které kvalifikují muže a ženu.

"La riservatezza è un aspetto della prudenza e della temperanza, che qualificano un uomo e una donna."
21.8.2019

Jak je útěšné mít ve chvílích utrpení vedle sebe bratry a sestry!

"Com’è dolce avere a fianco fratelli e sorelle nei momenti della sofferenza!"
20.8.2019

Neuvažuj nad svým trápením, protože tak se zvětší jeho síla a utrpení. Obětování Ježíši, který odpoví svou láskou, ti dá jistou naději, že ho překonáš.

"Non ragionare sulla tua pena, perché così aumenta di forza e di sofferenza. L’offerta a Gesù, che corrisponde col suo amore, ti dà la certa speranza di superarla."
19.8.2019

Pouze pokora zaručuje vyřešení i těch největších problémů.

"Solo l’umiltà garantisce la soluzione dei problemi anche più difficili."
18.8.2019

Neklesej na mysli, když se cítíš drcen pokořeními. Jsou Božím darem, aby ses učil být pokorným. Víra v Krista ti dá sílu a občerství tě, abys snášel i ta největší pokoření.

"Non ti scoraggiare se ti senti oppresso dalle umiliazioni: sono un dono di Dio per imparare a essere umile. La fede in Cristo ti dà la forza e il ristoro per sopportare le più opprimenti umiliazioni."
17.8.2019

Všechno, co člověk má, může být použito k dobrému, nebo ke zlému. Naše já může být používáno dobře, nebo špatně, avšak bez Boží milosti snadno volí to, co se mu líbí.

"Tutto ciò che ha l’uomo può essere usato per il bene o per il male. L’io può essere usato bene o male, però senza la grazia di Dio facilmente sceglie ciò che piace."
16.8.2019

Dávat druhým poznat naši nebeskou Maminku je nekrásnějším důkazem jejích skutečných dětí.

"Far conoscere la Mamma nostra Celeste è la prova più bella dei veri figli suoi."
15.8.2019

Hledáš ve svém odpočinku občerstvení od Ježíše, nebo zůstáváš se světem v domnění, že si odpočineš? Zajímá tě tato myšlenka?

"Nel tuo riposo cerchi il ristoro di Gesù o resti a fianco al mondo, con la presunzione di riposarti? Ti interessa questo pensiero?"
14.8.2019

Pokora je základem pokoje, který je slučitelný s bolestí, jež se usadí v hloubce ducha.

"L’umiltà è fondamento della pace che è compatibile con la pena, che viene relegata nel profondo dello spirito."
13.8.2019

Mluvit dobře je úkon dobroty. Chceš-li vlastnit dobrotu, mluv vždy dobře. Pokora je pramenem dobroty. Bez pokory není dobrota.

"Parlare bene è un atto di bontà. Se vuoi possedere la bontà parla sempre bene. L’umiltà è la fonte della bontà. Senza umiltà non c’è bontà."
12.8.2019

Boží láska a láska člověka jsou jako slunce a měsíc.

"L’amore di Dio e l’amore dell’uomo sono come il sole e la luna."
11.8.2019

Jen Boží láska ti dává poznat, kdo jsi a kým budeš.

"Solo l’amore di Dio ti fa conoscere chi sei e chi sarai."
10.8.2019

K tomu, abys miloval Boha, stačí tvé srdce. Miluj ho, a tak uznáš svého Stvořitele.

"Basta il tuo cuore per amare Dio. Amalo e così riconoscerai il tuo Creatore."
9.8.2019

Není slučitelný Bůh a lidské já, které nepřijímá, neschvaluje ani neposlouchá Boží myšlenky, protože lidé neuvažují jako Bůh.

"Non è compatibile Dio con l’io, che non accoglie, non approva né ascolta i pensieri di Dio, perché gli uomini non la pensano come il Signore."
8.8.2019

Když zůstaneš s Ježíšem, naděje je jistotou, a okusíš radost z definitivního vítězství.

"Se rimani con Gesù la speranza è certezza e gusterai la gioia della vittoria definitiva."
7.8.2019

Neklesej na mysli, když tvá mysl je prázdná, když tvé srdce tluče, aniž by vědělo pro koho, a smysly necítí. Malý úkon lásky k Ježíši ti dá nevysvětlitelnou sílu jít vpřed.

"Non ti scoraggiare quando la mente è vuota, il cuore batte senza far sapere per chi e i sensi non sentono più. Un piccolo atto di amore a Gesù ti dà una forza inspiegabile per andare avanti."
6.8.2019

Kolik dobrých rozhodnutí jsi neuskutečnil, kolik nedobrých skutečností jsi rozhodl! S Bohem uvedeš do svého života pořádek.

"Quante decisioni buone non realizzate, quante realtà non buone hai deciso! Con Dio metterai ordine nella tua vita."
5.8.2019

Střežme žárlivě ve svém srdci Boží Slovo, které je zdrojem radosti a věcné odměny.

"Custodiamo con gelosia nel nostro cuore la Parola di Dio, che è fonte di gioia e di premio eterno."
4.8.2019

Z jednoho tvého úkonu lásky se raduje Ježíš a jásají v Ráji.

"Un tuo atto d’amore fa gioire Gesù ed esultare il Paradiso."
3.8.2019

Cítit odpor ke lži je vlastní jen dobrým duším, které žijí duchovní život.

"Sentire il rigetto della bugia è solo delle anime buone che vivono la vita spirituale."
2.8.2019

Umět milovat a umět trpět je plodem velké lásky k Ježíši.

"Saper amare e saper soffrire sono frutto del grande amore a Gesù."
1.8.2019

Umět trpět se bezesporu učíme. Jediným Mistrem je Ježíš ukřižovaný.

"Certamente si impara a saper soffrire. L’unico Maestro è Gesù Crocifisso."
Nejnovější myšlenky << Září 2019 << Srpen 2019 >> Červenec 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Ještě necháváš malé průduchy Zlému duchu a ty stačí k tomu, aby ti vzal víru, takže zabrání pomoci Shůry a ty zůstaneš sám s ním, který bezpochyby způsobí pohromu v tvých dobrých předsevzetích. Neztrácej nikdy sílu odvrhovat s Boží pomocí Zlého ducha, který k tobě mluví malými věcmi skrze svět.
(12.7.2020)

"Ancora lasci piccoli spazi al maligno che bastano per farti perdere la fede, per cui ti impedisce l’aiuto del Cielo e resti solo con lui che certamente farà disastro dei tuoi buoni propositi. Non perdere mai la forza di respingere, con l’aiuto di Dio, il maligno che ti parla attraverso il mondo con le piccole cose."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008