Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Říjen 2019 << Září 2019 >> Srpen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Září 2019


30.9.2019

Andělé a archandělé - sv. Michael, sv. Gabriel a sv. Rafael - jsou posláni Bohem k naší spáse. Buďme vděční za tak velký dar a prosme je, aby nám byli vždy po boku, zvláště v době zkoušky.

"Gli Angeli e gli Arcangeli - San Michele, San Gabriele e San Raffaele - sono mandati da Dio per la nostra salvezza. Siamo riconoscenti a tanto dono e supplichiamoli perché siano sempre al nostro fianco, specialmente nell’ora della prova."
29.9.2019

Jsi věrným členem Mariina lidu? Přivádíš k Marii další bratry a sestry? Tvá synovská úcta obrací Mariin pohled na mnoho bratří.

"Sei tu un membro fedele del popolo di Maria? Conduci a Lei altri fratelli e sorelle? La tua filiale devozione fa rivolgere lo sguardo di Maria a tanti fratelli."
28.9.2019

Kráčej, utíkej, nezastavuj se, a tvé úsilí nepřestávat běžet po správné cestě bude určitě korunováno odměnou. V cíli tě Kristus, spravedlivý soudce, vítězně obejme.

"Cammina, corri, non fermare la corsa e certamente il premio coronerà lo sforzo di continuare a correre nella retta via. Al traguardo Cristo, giusto giudice, ti abbraccerà vittorioso."
27.9.2019

Víra a důvěra ve věrnosti, to musí být tvá cesta s Ježíšem.

"La fede e la fiducia nella fedeltà devono essere il tuo cammino con Gesù."
26.9.2019

Nepřestávat věřit, doufat a milovat, to je pevná víra skutečného křesťana.

"Continuare a credere, a sperare e ad amare è la fede salda di un vero cristiano."
25.9.2019

Otec Pio říkal, že při mši svaté ho serafínský otec sv. František každý den předkládal Bohu jako oběť ve prospěch církve a celého světa.

"Padre Pio diceva che nella Santa Messa il suo Serafico padre san Francesco lo presentava ogni giorno a Dio come vittima, a favore della Chiesa e del mondo intero."
24.9.2019

Následování Ježíše a svatých je jediné: posvěcovat se pro posvěcování druhých.

"La sequela di Gesù e dei Santi è una sola: santificarsi per santificare."
23.9.2019

Otec Pio je čitelným otiskem Ukřižovaného a jeho lásky k církvi a ke všem lidem. Vyvýšený na kříž po 58 let, přitáhl k sobě mnoho lidí ze všech zemí a národů. I tebe přitáhl zvláštním povoláním, aby ses na zemi podílel na jeho poslání a v nebi na jeho slávě.

"Padre Pio è la stampa leggibile del Crocifisso e del suo amore per la Chiesa e per tutti gli uomini. Innalzato sulla croce per 58 anni, ha attratto a sé tanta gente di ogni popolo e nazione della terra. Anche tu sei stato attratto da lui con una chiamata speciale, per partecipare sulla terra alla sua missione e in Cielo alla sua gloria."
22.9.2019

Když jsi pokořen, neříkej o tom nikomu, jenom Ježíši.

"Quando hai una mortificazione non la dire a nessuno, solo a Gesù."
21.9.2019

Zakoušíš, jak je těžké umrtvovat vlastní já kvůli mnoha pokořením, která na tebe dopadají. Modli se, odolávej a doufej.

"Stai provando quanto è difficile mortificare l’io per le varie mortificazioni che incombono sul tuo spirito. Prega, resisti e spera."
20.9.2019

Odpuštění ve zpovědi nejen ruší vinu a trest, nýbrž také dává sílu překonat všechno, co tě přivedlo k hříchu.

"Il perdono nella Confessione non soltanto cancella la colpa e la pena, ma dà anche la forza a superare tutto ciò che ha indotto al peccato."
19.9.2019

Nevíš, proč trpíš, ale víš dobře, že utrpení je plodné, když ho obětuješ Ježíši. Neklesej na mysli, modli se a doufej, protože Ježíš je věrný a dá tvému utrpení plody.

"Non conosci perché soffri, ma sai bene che la sofferenza è feconda se la offri a Gesù. Non ti perdere d’animo, prega e spera, perché Gesù è fedele a dare i frutti alla tua sofferenza."
18.9.2019

Duch chudoby sv. Františka je září, která osvěcuje všechna pokolení na zemi.

"Lo spirito di povertà di san Francesco è un faro che illumina le generazioni della terra."
17.9.2019

Je těžké nepřestávat věřit. Modli se a doufej!

"È difficile continuare a credere. Prega e spera!"
16.9.2019

Dobré vtipy rozesmívají a nechávají srdce pokojným.

"Le barzellette buone fanno ridere e lasciano il cuore sereno."
15.9.2019

Únava pro konání dobra, je dobrem, které neunavuje.

"La stanchezza per fare il bene è un bene che non stanca."
14.9.2019

Ukřižovaný je zdrojem všeobecného usmíření a pokoje.

"Il Crocifisso è la sorgente della riconciliazione e della pace universale."
13.9.2019

Vzývání Ježíše s námahou on přijímá s mnohem větším zalíbením, když zuří bouře, než když se usmíváme a máme klid.

"L’invocazione faticosa a Gesù è molto più gradita a Lui quando infuria la tempesta che non quando si sorride nella pace."
12.9.2019

Množství různých myšlenek může mít tři efekty: snadno ti brání myslet na Ježíše, fyzicky tě unavuje a nakonec si uvědomíš, jak bylo zbytečné tolik přemýšlet. Jen víra uvádí mysl, paměť a celého člověka do rovnováhy, aby zakládal prostotu v pravdě na Bohu.

"La molteplicità dei pensieri può avere tre effetti: ti impedisce facilmente di pensare a Gesù, ti stanca fisicamente e alla fine ti accorgi dell’inutilità di aver pensato molto. Solo la fede dà equilibrio alla mente, alla memoria e a tutto l’uomo, perché fonda la semplicità della verità su Dio."
11.9.2019

V Amsterdamu se vizionářka zeptala Panny Marie: "Ty jsi Matkou jen Božího lidu, nebo všech národů po celé zemi?" Odpověděla: "Jsem Matkou všech národů na celé zemi". Je krásné, že jsme Mariiným lidem.

"Ad Amsterdam la veggente chiese alla Madonna: «Tu sei mamma solo del popolo di Dio o di tutti i popoli della terra?». Rispose: «Sono madre di tutti i popoli della terra». È bello per noi essere popolo di Maria."
10.9.2019

Je svátek Panny Marie, "Matky Božího lidu". Modleme se, abychom byli jejím věrným lidem.

"È la festa della «Madonna del Popolo»: preghiamo perché siamo il suo popolo fedele."
9.9.2019

Neunav se konat dobré skutky, protože ti pomáhají konat je dál.

"Non ti stancare di fare le opere buone, perché ti aiutano a farle ancora."
8.9.2019

Kdo umí dělat legraci, má od Pána velký dar, protože dokáže dělat Boží vůli vždy s radostí a láskou.

"Chi è scherzoso ha un dono grande del Signore, perché riesce a fare la volontà di Dio sempre con gioia e amore."
7.9.2019

Když nasloucháš bratřím, tvá pozornost se má soustředit jen na dobrá slova, nemá hledět na zbytečná slova a má zapomenout na slova, která ubližují. Dávej pozor na to, abys vždycky mluvil dobře.

"La tua attenzione, quando ascolti i fratelli, deve cercare solo le parole che fanno bene, non deve dar retta a quelle inutili e deve dimenticare le parole che fanno male. Stai attento a parlare sempre bene."
6.9.2019

Je velkou ctností, když člověk mlčí a neptá se na zprávy, které se jeho osobně netýkají.

"È grande virtù quando si tace e non si chiedono notizie che non interessano personalmente."
5.9.2019

Zřeknutí se vlastního já je nejkrásnějším darem, který si můžeš dát.

"La rinunzia all’io è il dono più bello che puoi dare a te stesso."
4.9.2019

Jak je krásné žít navždy s Ježíšem a pro Ježíše.

"Com’è bello vivere con Gesù e per Gesù, per sempre."
3.9.2019

Neklesej na mysli, když utrpení přichází nepředvídaně jedno po druhém, takže může vzniknout pochybnost, že Bůh na tebe nechává dopadat utrpení samovolně. Měj víru, protože Pán je neustále s tebou, až do konce.

"Non ti scoraggiare quando le sofferenze vengono una dopo l’altra, in modo imprevedibile, per cui si può dubitare che Dio lasci cadere a mano libera le sofferenze su di te. Abbi fede, perché il Signore ti sta a fianco sempre, fino alla fine."
2.9.2019

Stávají se ti věci, které ti působí velkou úzkost, avšak pevnou vírou překonáš zkoušku a budeš mít hlubokou radost.

"Ti capitano delle cose che ti danno molta angoscia, però con la fede salda superi la prova e avrai una gioia profonda."
1.9.2019

Přípravou na utrpení je jeho obětování Ježíši, které jí dodá sílu a vitalitu.

"La preparazione alla sofferenza è l’offerta a Gesù, che le dà forza e vitalità."
Nejnovější myšlenky << Říjen 2019 << Září 2019 >> Srpen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Ještě necháváš malé průduchy Zlému duchu a ty stačí k tomu, aby ti vzal víru, takže zabrání pomoci Shůry a ty zůstaneš sám s ním, který bezpochyby způsobí pohromu v tvých dobrých předsevzetích. Neztrácej nikdy sílu odvrhovat s Boží pomocí Zlého ducha, který k tobě mluví malými věcmi skrze svět.
(12.7.2020)

"Ancora lasci piccoli spazi al maligno che bastano per farti perdere la fede, per cui ti impedisce l’aiuto del Cielo e resti solo con lui che certamente farà disastro dei tuoi buoni propositi. Non perdere mai la forza di respingere, con l’aiuto di Dio, il maligno che ti parla attraverso il mondo con le piccole cose."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008