Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Listopad 2019 << Říjen 2019 >> Září 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Říjen 2019


31.10.2019

Utrpení tě den po dni vede k životní zkušenosti. Bezpochyby se však celá zkušenost netýká jen bolesti, nýbrž hlavně plodnosti. Přijímejme utrpení jako dar, který dává zralost našemu životu, abychom uměli žít s Bohem a se všemi tvory.

"La sofferenza ti conduce, giorno dopo giorno, all’esperienza della vita. Certamente, però, l’esperienza completa non è solo del dolore, ma specialmente della fecondità dei frutti. Accogliamo la sofferenza come dono che matura la nostra vita, per saper vivere con Dio e con tutte le creature."
30.10.2019

Nedívej se tolik na dobro, které konáš, a na zlo, které dostáváš; spíše buď s Ježíšem, který ti dává dobro, které máš, a který odčinil a odpustil zlo, které dostáváš. Svěř všechno Ježíši.

"Non badare tanto al bene che fai e al male che ricevi; stai piuttosto con Gesù, che ti dà il bene che hai ed ha espiato e perdonato il male che ricevi. Affida tutto a Gesù."
29.10.2019

Řešení vidíš nejprve vzdáleně, potom za dveřmi a nakonec ti překvapivě dá pokoj do srdce. Utrpení cítíš lehčeji a jemněji, protože je doprovázeno, někdy s námahou, obětováním Ježíši.

"La soluzione prima la vedi lontana, poi alle porte e, infine, con sorpresa ti dona la pace nel cuore. La compagnia della sofferenza la senti più leggera e soave perché accompagnata, a volte con fatica, dall’offerta a Gesù."
28.10.2019

Kristus dává to nejlepší ze sebe, když prokazuje milosrdenství. A ještě více dává sám sebe, když toto milosrdenství je vůči každému a vůči všem, navěky.

"Cristo dona il meglio di Sé quando usa misericordia. Ancora di più dona Se stesso quando la misericordia è per ciascuno e per tutti, in eterno."
27.10.2019

Tvá zkušenost s Ježíšovým odpuštěním je velká, když jsi zaplaven proudem jeho lásky.

"La tua esperienza del perdono di Gesù è grande, quando sei inondato dall’effusione del Suo amore."
26.10.2019

Není větší dar v universu než Kristova oběť na kříži, která sňala hříchy světa a dala nový život vzkříšeného Ježíše. Nezapomínej, že tento velký dar obětoval Ježíš Otci za nás. Uměj přijmout tak velký dar a jednej tak, aby přinášel ovoce, abys navěky vzdával díky ukřižovanému a vzkříšenému Ježíši.

"Non c’è un dono più grande nell’universo del sacrificio di Cristo sulla Croce, che ha rimesso i peccati del mondo e ha dato la vita nuova del Risorto. Non dimenticare che questo grande dono Gesù l’ha offerto al Padre in nostro favore. Sappi accogliere e fai fruttificare un così grande dono, per ringraziare in eterno Gesù Crocifisso-Risorto."
25.10.2019

Spravedlnost je východiskem k lásce a jejím cílem je darování života. Ježíš nám daroval pokoj ze své velké lásky, korunované darováním života na kříži.

"La giustizia è il punto di partenza della carità e il punto di arrivo è il dono della vita. Gesù ci ha donato la pace con il suo grande amore, coronato dal dono della vita sulla croce."
24.10.2019

Kdo je spravedlivý, rád koná dobro. Nespravedlivý touží vzít to, co patří druhým. Kdo je nespravedlivý, nemiluje, nýbrž nenávidí.

"Chi è giusto ama fare il bene. L’ingiusto brama prendere ciò che appartiene agli altri. Chi è ingiusto non ama, ma odia."
23.10.2019

Řešením všech problémů je pokoj. Ježíš vyřešil všeobecné nepřátelství pokojem, když odčinil urážku Boha a trest, který si zasloužil člověk. Bez spravedlivého odčinění není pravý Kristův pokoj.

"La soluzione di ogni problema è la pace. Gesù ha risolto l’inimicizia universale con la pace, riparando l’offesa fatta a Dio e la punizione meritata dall’uomo. Senza la giustizia della riparazione non c’è la pace vera di Cristo."
22.10.2019

Neotálej už, rozhodni se konat to, co sis už nějakou dobu předsevzal. Zpoždění mezi rozhodnutím a konáním závisí na tvé nedostatečné modlitbě o Boží pomoc.

"Non tardare più, decidi di fare ciò che da tempo hai proposto. Il ritardo dal decidere al fare dipende dalla mancanza di preghiera, per ottenere l’aiuto di Dio."
21.10.2019

Pravá láska spojuje s Bohem, s bližním a se všemi tvory. Falešná láska naopak odděluje od Stvořitele a od všech tvorů.

"L’amore vero unisce a Dio, al prossimo e a tutte le creature. L’amore falso, invece, separa dal Creatore e da ogni creatura."
20.10.2019

Pravá láska se pozná podle toho, co dostáváme nebo přijímáme. Je-li dar dobrý, podle Boha, láska je pravá, protože je dobrá.

"L’amore vero si riconosce da ciò che si dà o si riceve. Se il dono è buono, secondo Dio, l’amore è vero perché è buono."
19.10.2019

Můžeš nemít chuť, nemít žízeň, můžeš nepotřebovat chodit, nepotřebovat spát nebo pracovat, ale nikdy nemůžeš říct, že jsi ve stavu, kdy nemůžeš milovat.

"Puoi non avere appetito, non avere sete, non aver bisogno di camminare né di dormire e di lavorare, ma non puoi dire mai di essere nella condizione di non poter amare."
18.10.2019

Musíš být vždy milosrdný vůči všem a vůči každému. Nenech zaměstnat své srdce slabostmi druhých, nýbrž s láskou neotálej odpustit.

"Devi essere sempre misericordioso verso tutti e ciascuno. Non lasciarti occupare il cuore dall’altrui fragilità, ma con amore non tardare a perdonare."
17.10.2019

Volba dobra jednotlivých schopností člověka umožňuje stále zůstávat v Boží lásce.

"La scelta del bene da parte delle singole facoltà dell’uomo fa rimanere sempre nell’amore di Dio."
16.10.2019

Cestou duchovního života je láska k Bohu a k bližnímu. Poslušnost a láska jsou nohy, které kráčí. Aby tvé nohy neklopýtly, potřebují tvou modlitbu a tvou bdělost. Jen láska k Ježíši tvé kroky nezabrzdí. Konej Boží vůli s láskou, a tvá cesta bude rychlá a nenamáhavá.

"Il cammino della vita spirituale è l’amore a Dio e al prossimo. L’ubbidienza e la carità sono le gambe per camminare. I tuoi piedi, per non inciampare, hanno bisogno della tua preghiera e della tua vigilanza. Solo l’amore a Gesù non ti fa frenare i tuoi passi. Fai la volontà di Dio con amore e il tuo cammino sarà veloce e senza fatica."
15.10.2019

Ať prožíváš jakýkoli duševní stav, utíkej se k Ježíši a modli se, protože jen on ti dá vytrvalost ve víře a jistotu, že překonáš jakoukoli těžkost.

"Qualsiasi stato d’animo tu possa avere ricorri a Gesù e prega, perché soltanto Lui ti darà perseveranza nel credere e sicurezza nel superare ogni difficoltà."
14.10.2019

Nediv se, když se bolest vrací a vrací se horší než předtím. Nepřestávej věřit, obětuj ji Ježíši, a on tě nenechá nikdy samotného. Odvahu!

"Non ti meravigliare se la pena torna e torna peggio di prima. Continua a credere, offrendola a Gesù ed Egli non ti lascerà mai solo. Coraggio!"
13.10.2019

Utrpení je plodnější než pšeničné zrno, které se zasadí do skrytu země, a čeká se, až odumře, v úplném zapření své identity. Potom vzklíčí, vykvete, stane se klasem, a rozdrcená pšeničná zrnka se promění v mouku a v chléb k jídlu.

La sofferenza è più feconda del chicco di grano, che si pianta nel nascondimento sotto terra e si aspetta che muoia, in un rinnegamento totale della sua identità. Dopo germoglia, fiorisce, diventa spiga e, con chicchi di grano macinati, si trasforma in farina e poi in pane da mangiare.
12.10.2019

Utrpení je jako porod: jsme překvapeni v očekávání, snášíme ho v bolesti, a nakonec s velkou radostí objevíme jeho plodnost, jako matka po porodu obejme své narozené dítě.

La sofferenza è come il parto: si è sorpresi nell’attesa, si sopporta nel dolore e si scopre infine la sua fecondità con tanta gioia, come la mamma dopo il parto abbraccia il figlio che è nato.
11.10.2019

Moc milosrdenství odpouští to, čeho se svědomí bojí, a dává i to, oč se v modlitbě ani neodvažujeme doufat.

"La potenza della misericordia perdona ciò che la coscienza teme e aggiunge ciò che la preghiera non osa sperare."
10.10.2019

Sv. Jakub vyzývá, abychom mluvili pomalu, aby slova byla uvážená. A skutečně, impulzivní řeč není nikdy beze slov, která mohou naslouchajícímu ublížit.

"San Giacomo invita a parlare lentamente, perché le parole siano pensate. Infatti l’impulsività del linguaggio non è mai esente da parole che possono dare disagio a chi ascolta."
9.10.2019

Řeč lásky je dialog v současném světě. Pravá láska přichází od Krista, nepravá láska vychází ze světa. Pro jaký dialog se rozhodlo tvé srdce?

"Il linguaggio dell’amore è il dialogo del mondo contemporaneo. L’amore vero viene da Cristo, l’amore falso viene dal mondo. Il tuo cuore quale dialogo ha scelto?"
8.10.2019

Neztrácej čas přemýšlením, jak chránit nebo obnovit své povolání. Ježíš si tě vyvolil, on chrání povolání a jen on ti může navrátit velkou lásku k tvému povolání, abys byl navždy věrný. Modli se, doufej a víc miluj toho, kdo tě povolal.

"Non perdere tempo a pensare come custodire o recuperare la tua vocazione. Gesù ti ha scelto, è Lui che custodisce la vocazione e Lui soltanto può farti recuperare l’amore grande alla tua vocazione per essere fedele per sempre. Prega, spera e ama di più Colui che ti ha chiamato."
7.10.2019

Přijetí má různé interpretace: příležitostné, přátelské, rodinné a důvěrné. Je důležité, co se po přijetí řekne, protože to vyjevuje pravdu, kterou má člověk v srdci.

"L’accoglienza ha diverse interpretazioni: di occasione, di amicizia, di familiarità e di intimità. È importante ciò che si dice dopo l’accoglienza, perché questo rivela la verità del cuore."
6.10.2019

"Beze mě nemůžete dělat nic", říká Ježíš. A dále: "Tomu, kdo věří, není nic nemožné".

"«Senza di me non potete far nulla», dice Gesù. E ancora: «A chi ha fede nulla è impossibile»."
5.10.2019

Zříkáme se časných dober, pouze pokud hledáme a milujeme dobra věčná.

"Si rinunzia ai beni temporali solo se si cercano e si amano i beni eterni."
4.10.2019

Duch chudoby znamená stát se chudým ku pomoci chudým. Je to dokonalé následování Krista.

"Lo spirito di povertà è farsi povero per aiutare i poveri. È la perfetta sequela di Cristo."
3.10.2019

Buď vytrvalý v obětování svých pokoření Pánu, zavři všechny dveře svého rozumu, který se neúnavně snaží pátrat po důvodu. Když zůstaneš věrný, budeš neustále v radostném pokoji.

"Rimani perseverante nell’offerta della mortificazione al Signore, sbarra tutte le entrate della ragione che tenta insistentemente di cercarne il perché. Se rimarrai fedele sarai sempre in gioiosa pace."
2.10.2019

Duch chudoby jakoby člověka ochuzoval, avšak obohacuje ho větší činnou přítomností Krista: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království".

"Lo spirito di povertà sembra che impoverisca l’uomo e invece lo arricchisce di una maggiore presenza operante di Cristo: «Beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno dei Cieli»."
1.10.2019

Ponížení jsou kroky k dobytí vrcholu pokory.

"Le mortificazioni sono i passi per scalare la vetta dell’umiltà."
Nejnovější myšlenky << Listopad 2019 << Říjen 2019 >> Září 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Duchovní život, přestože přechází z polokoule radosti na polokouli mlčení, tě drží stále u Boha, věčného světla a štěstí.
(5.12.2019)

"La vita spirituale, pur passando dall’emisfero della gioia all’emisfero del silenzio, fa rimanere sempre con Dio, luce perenne e felicità eterna."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008