Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Říjen 2019 << Říjen 2019 >> Září 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Říjen 2019


17.10.2019

Volba dobra jednotlivých schopností člověka umožňuje stále zůstávat v Boží lásce.

"La scelta del bene da parte delle singole facoltà dell’uomo fa rimanere sempre nell’amore di Dio."
16.10.2019

Cestou duchovního života je láska k Bohu a k bližnímu. Poslušnost a láska jsou nohy, které kráčí. Aby tvé nohy neklopýtly, potřebují tvou modlitbu a tvou bdělost. Jen láska k Ježíši tvé kroky nezabrzdí. Konej Boží vůli s láskou, a tvá cesta bude rychlá a nenamáhavá.

"Il cammino della vita spirituale è l’amore a Dio e al prossimo. L’ubbidienza e la carità sono le gambe per camminare. I tuoi piedi, per non inciampare, hanno bisogno della tua preghiera e della tua vigilanza. Solo l’amore a Gesù non ti fa frenare i tuoi passi. Fai la volontà di Dio con amore e il tuo cammino sarà veloce e senza fatica."
15.10.2019

Ať prožíváš jakýkoli duševní stav, utíkej se k Ježíši a modli se, protože jen on ti dá vytrvalost ve víře a jistotu, že překonáš jakoukoli těžkost.

"Qualsiasi stato d’animo tu possa avere ricorri a Gesù e prega, perché soltanto Lui ti darà perseveranza nel credere e sicurezza nel superare ogni difficoltà."
14.10.2019

Nediv se, když se bolest vrací a vrací se horší než předtím. Nepřestávej věřit, obětuj ji Ježíši, a on tě nenechá nikdy samotného. Odvahu!

"Non ti meravigliare se la pena torna e torna peggio di prima. Continua a credere, offrendola a Gesù ed Egli non ti lascerà mai solo. Coraggio!"
13.10.2019

Utrpení je plodnější než pšeničné zrno, které se zasadí do skrytu země, a čeká se, až odumře, v úplném zapření své identity. Potom vzklíčí, vykvete, stane se klasem, a rozdrcená pšeničná zrnka se promění v mouku a v chléb k jídlu.

La sofferenza è più feconda del chicco di grano, che si pianta nel nascondimento sotto terra e si aspetta che muoia, in un rinnegamento totale della sua identità. Dopo germoglia, fiorisce, diventa spiga e, con chicchi di grano macinati, si trasforma in farina e poi in pane da mangiare.
12.10.2019

Utrpení je jako porod: jsme překvapeni v očekávání, snášíme ho v bolesti, a nakonec s velkou radostí objevíme jeho plodnost, jako matka po porodu obejme své narozené dítě.

La sofferenza è come il parto: si è sorpresi nell’attesa, si sopporta nel dolore e si scopre infine la sua fecondità con tanta gioia, come la mamma dopo il parto abbraccia il figlio che è nato.
11.10.2019

Moc milosrdenství odpouští to, čeho se svědomí bojí, a dává i to, oč se v modlitbě ani neodvažujeme doufat.

"La potenza della misericordia perdona ciò che la coscienza teme e aggiunge ciò che la preghiera non osa sperare."
10.10.2019

Sv. Jakub vyzývá, abychom mluvili pomalu, aby slova byla uvážená. A skutečně, impulzivní řeč není nikdy beze slov, která mohou naslouchajícímu ublížit.

"San Giacomo invita a parlare lentamente, perché le parole siano pensate. Infatti l’impulsività del linguaggio non è mai esente da parole che possono dare disagio a chi ascolta."
9.10.2019

Řeč lásky je dialog v současném světě. Pravá láska přichází od Krista, nepravá láska vychází ze světa. Pro jaký dialog se rozhodlo tvé srdce?

"Il linguaggio dell’amore è il dialogo del mondo contemporaneo. L’amore vero viene da Cristo, l’amore falso viene dal mondo. Il tuo cuore quale dialogo ha scelto?"
8.10.2019

Neztrácej čas přemýšlením, jak chránit nebo obnovit své povolání. Ježíš si tě vyvolil, on chrání povolání a jen on ti může navrátit velkou lásku k tvému povolání, abys byl navždy věrný. Modli se, doufej a víc miluj toho, kdo tě povolal.

"Non perdere tempo a pensare come custodire o recuperare la tua vocazione. Gesù ti ha scelto, è Lui che custodisce la vocazione e Lui soltanto può farti recuperare l’amore grande alla tua vocazione per essere fedele per sempre. Prega, spera e ama di più Colui che ti ha chiamato."
7.10.2019

Přijetí má různé interpretace: příležitostné, přátelské, rodinné a důvěrné. Je důležité, co se po přijetí řekne, protože to vyjevuje pravdu, kterou má člověk v srdci.

"L’accoglienza ha diverse interpretazioni: di occasione, di amicizia, di familiarità e di intimità. È importante ciò che si dice dopo l’accoglienza, perché questo rivela la verità del cuore."
6.10.2019

"Beze mě nemůžete dělat nic", říká Ježíš. A dále: "Tomu, kdo věří, není nic nemožné".

"«Senza di me non potete far nulla», dice Gesù. E ancora: «A chi ha fede nulla è impossibile»."
5.10.2019

Zříkáme se časných dober, pouze pokud hledáme a milujeme dobra věčná.

"Si rinunzia ai beni temporali solo se si cercano e si amano i beni eterni."
4.10.2019

Duch chudoby znamená stát se chudým ku pomoci chudým. Je to dokonalé následování Krista.

"Lo spirito di povertà è farsi povero per aiutare i poveri. È la perfetta sequela di Cristo."
3.10.2019

Buď vytrvalý v obětování svých pokoření Pánu, zavři všechny dveře svého rozumu, který se neúnavně snaží pátrat po důvodu. Když zůstaneš věrný, budeš neustále v radostném pokoji.

"Rimani perseverante nell’offerta della mortificazione al Signore, sbarra tutte le entrate della ragione che tenta insistentemente di cercarne il perché. Se rimarrai fedele sarai sempre in gioiosa pace."
2.10.2019

Duch chudoby jakoby člověka ochuzoval, avšak obohacuje ho větší činnou přítomností Krista: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království".

"Lo spirito di povertà sembra che impoverisca l’uomo e invece lo arricchisce di una maggiore presenza operante di Cristo: «Beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno dei Cieli»."
1.10.2019

Ponížení jsou kroky k dobytí vrcholu pokory.

"Le mortificazioni sono i passi per scalare la vetta dell’umiltà."
Nejnovější myšlenky << Říjen 2019 << Říjen 2019 >> Září 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Volba dobra jednotlivých schopností člověka umožňuje stále zůstávat v Boží lásce.
(17.10.2019)

"La scelta del bene da parte delle singole facoltà dell’uomo fa rimanere sempre nell’amore di Dio."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008