Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Listopad 2019 << Listopad 2019 >> Říjen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Listopad 2019


11.11.2019

Jak s jídlem roste chuť, tak radost pracovat pro duše přijde s prací.

"Come l’appetito viene mangiando, così la gioia di lavorare per le anime viene lavorando."
10.11.2019

Určitě tě udivuje radost a utrpení, které se nepředvídaně střídají. Údiv se stane bolestí, protože neumíš obětovat utrpení Pánu, aniž bys příliš přilnul k radosti. Jen s Ježíšem ukřižovaným vzkříšeným je cesta klidná, odvážná a věrná.

"Certamente ti stupisce la gioia e la sofferenza che si alternano in modo imprevedibile. Lo stupore diventa pena perché non sai offrire la sofferenza al Signore senza attaccarti eccessivamente alla gioia. Solo con Gesù Crocifisso-Risorto il cammino è sereno, coraggioso e fedele."
9.11.2019

Nehybnost v duchovním životě neexistuje. Buď se jde vpřed, anebo se jde zpět. Průměrnost tě pomalu vrací zpět. Duchovní kolísavost je však horší než průměrnost, protože ta tě vrací zpět pomalu, zatímco kolísavost jde zpět rychleji. Varuj se jedné i druhé modlitbou a bdělostí.

"Il fermo nella vita spirituale non esiste: o si va avanti o si va indietro. La mediocrità piano piano ti fa andare indietro. L’altalena spirituale, invece, è peggiore della mediocrità, perché questa va indietro piano piano, mentre l’altalena va indietro più in fretta. Evita l’una e l’altra con la preghiera e la vigilanza."
8.11.2019

Kdo kráčí v Boží vůli, nesmí se nechat svést namyšleností, která vede k tomu, aby udělal krok delší než nohy, toužil po vyšších duchovních přízních a považoval se za lepšího a nadřazenějšího než jsou druzí. Pokora dává jistotu, že budeš v duchovním životě kráčet vždy s Kristem.

"Chi cammina nella volontà di Dio non deve lasciarsi sedurre dalla presunzione, che induce a fare il passo più lungo della gamba, ad andare in cerca dei favori spirituali più alti e a ritenersi migliore e superiore agli altri. L’umiltà dà sicurezza a camminare sempre con Cristo nella vita spirituale."
7.11.2019

Kdo se vrací zpět, upadá duchovně do těchto stavů: trpí větším útokem satana, se sedmi démony zkušenějšími než dřív; duše a tělo jsou netušeně uvedeny do chaosu; návrat k Pánu se stává namáhavějším. Upřímná lítost a modlitba srdce umožní nechat si pomoci knězem a usnadní zotavení.

"Chi torna indietro cade spiritualmente in questi stati d’animo: si ha un attacco maggiore di satana, con sette spiriti più esperti dei precedenti; vengono disordinati in modo impressionante l’anima e il corpo; diventa più faticoso il ritorno al Signore. Con il sincero pentimento e la preghiera del cuore, per lasciarsi aiutare dal sacerdote, è più facile la ripresa."
6.11.2019

Nediv se, když na tebe jako blesk Zlý duch útočí s větší drsností. Ježíš je tvým bezpečným útočištěm, Maria tě ochraňuje jako matka a anděl strážný tě chrání před zlem, abys zůstal pevným v Božím Slově.

"Non ti impressionare se, come un fulmine, il maligno ti insulta più duramente. Gesù è il tuo rifugio sicuro, la Madonna ti protegge come mamma e l’Angelo Custode ti custodisce dal male, per rimanere saldo nella Parola di Dio."
5.11.2019

Někdy ti příval vzpomínek na minulost nenechá ani čas pomodlit se střelnou modlitbu, avšak láska mluví dál: odmítá útoky Zlého, odvrhuje je a opovrhuje jimi.

"A volte la grandinata dei ricordi sul passato non ti lascia nemmeno il tempo di dire qualche giaculatoria, però l’amore continua a parlare, rifiutando, rigettando e disprezzando gli insulti del maligno."
4.11.2019

Pamatuj na to, že při setkání s lidmi, třeba i náhodném, Pán chce, abys dal každému svědectví své víry.

"Ricorda che nell’incontro con le persone, anche casuale, il Signore vuole che a ciascuno dia la testimonianza della tua fede."
3.11.2019

Obejmi s radostí velmi skromné úkoly, které jsou ti svěřeny, a nehleď na zvláštní funkce ve své práci a na úctu od lidí.

"Abbraccia con gioia i compiti più umili che ti vengono affidati e non badare ai ruoli particolari del tuo lavoro e alla stima della gente."
2.11.2019

Člověk je smrtelný kvůli tomu, že duše se oddělí od těla, avšak duše, princip života člověka, je duchovní, tedy nesmrtelná. Proto musíš konat dobré skutky s ohledem na věčný život, abys byl navždy jako syn s nebeským Otcem.

"L’uomo è mortale per la separazione dell’anima dal corpo, ma l’anima - principio di vita dell’uomo - è spirituale, quindi immortale. Perciò devi fare le opere buone in vista della vita eterna, per essere per sempre come figlio col Padre Celeste."
1.11.2019

Při ztrácení času čas plyne, ale neztrať se i ty spolu s časem, který plyne.

"Nella perdita di tempo il tempo passa, ma non perderti anche tu col tempo che passa."
Nejnovější myšlenky << Listopad 2019 << Listopad 2019 >> Říjen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Jak s jídlem roste chuť, tak radost pracovat pro duše přijde s prací.
(11.11.2019)

"Come l’appetito viene mangiando, così la gioia di lavorare per le anime viene lavorando."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008