Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Listopad 2018 << Říjen 2018 >> Září 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Říjen 2018


31.10.2018

Utrpení je jako město: vyjdeš z jedné ulice a vejdeš do druhé, vyjdeš z jednoho utrpení a vejdeš do druhého - dokud nedojdeš do Božího města, kde ulice nejsou, protože jedinou cestou je Kristus, pramen věčné blaženosti.

"La sofferenza è come una città: esci da una strada e ne imbocchi un’altra, esci da una sofferenza e ne imbocchi un’altra, finché non si raggiunge la città di Dio dove non ci sono strade, perché l’unica via è Cristo, fonte di perenne beatitudine."
29.10.2018

Panna Maria je socia passionis Ježíše, ve prospěch církve, až do konce světa.
Socia passionis - spojená s Ježíšovým utrpením

"La Madonna è socia passionis di Gesù, a favore della Chiesa, sino alla fine del mondo."
28.10.2018

Ježíšova trpící láska je aktuální, až do konce světa. Je to tajemství.

"L’amore sofferente di Gesù è attuale, fino alla fine del mondo. È un mistero."
27.10.2018

I o překvapení, nepředvídatelnosti a křidlici, která ti padá na hlavu, Bůh ví a dá ti pomoc překonat těžkost a nemít rozbitou hlavu.

"Anche le sorprese, limprevedibilità e  la tegola che ti cade sul capo Dio la sa  e ti dà laiuto per superare le difficoltà e non avere la testa rotta."
26.10.2018

Podstatná podobnost s ukřižovaným a zmrtvýchvstalým Kristem je účast na utrpení Ukřižovaného, abychom pak vstoupili do radosti Zmrtvýchvstalého.

"La conformità essenziale a Cristo Crocifisso-Risorto è la partecipazione alle sofferenze del Crocifisso per entrare nelle gioie del Risorto."
25.10.2018

Pokora a pýcha mají opačný efekt: pokora ti nejprve dá pocítit vlastní nic a potom "vše" Boží, pýcha ti dává pocítit vše ve vlastním já a pak tě svrhne do nicoty.

"L’umiltà e la superbia hanno effetti opposti: l’umiltà prima ti fa sentire il nulla e poi il tutto in Dio, la superbia ti fa sentire il tutto nell’io e poi ti precipita nel nulla."
24.10.2018

Synové, kteří žijí Boží život, jejž přijali od nebeského Otce, již předem okoušejí jeho nekonečnou blaženost.

"I figli che vivono la vita divina ricevuta dal Padre Celeste pregustano la sua infinita beatitudine."
23.10.2018

Pošetilost světa člověk nemůže poznat, pokud neudělal zkušenost s moudrostí Kříže.

"La stoltezza del mondo non si può riconoscere se non si è avuto esperienza della sapienza della Croce."
22.10.2018

Čisté srdce dává veselost a půvab z neopakovatelné radosti.

"Un cuore puro dona l’allegria, un fascino di gioia irripetibile."
21.10.2018

Síla Ježíšova Božského Srdce a mateřská něžnost Neposkvrněného Srdce Panny Marie zvítězí nad lidskými srdci, která ještě odolávají.

"La fortezza del Cuore divino di Gesù e la tenerezza materna del Cuore immacolato di Maria vinceranno i cuori degli uomini ancora resistenti."
20.10.2018

Nemysli na to, jak dlouho máš bolest v srdci a jak dlouho ještě potrvá. Zůstaň vždy s Pánem zachováváním jeho slova a také věř, že se ti vždy dostane úlevy ke snášení bolesti a dalších věcí.

"Non pensare da quanto tempo hai la pena e quanto ancora durerà. Rimani sempre con il Signore osservando la sua Parola e credi pure di avere sempre il sollievo per sopportare la pena ed altro."
19.10.2018

Pokoj je vědomí toho, že jsem neurazil Pána a že se ho snažím milovat. Roztržitosti, bolesti, protivenství a nepřítomnost řešení neberou pokoj, protože převážuje Ježíšova láska.

"La pace è la consapevolezza di non aver offeso il Signore e di sforzarsi ad amarlo. Le distrazioni, le pene, le contrarietà, la mancata soluzione non fanno perdere la pace, perché prevale l’amore di Gesù."
18.10.2018

Půst je dobrá věc, protože je to pokání těla, které umrtvuje žádostivost těla. Zříkáním se malých věcí týkajících se jídla, oblékání a spánku cvičí půst vůli k střídmosti a k mírnosti.

"Il digiuno è una cosa buona, perché è una penitenza del corpo che mortifica la concupiscenza della carne. Il digiuno, con la rinunzia alle piccole cose riguardo al mangiare, al vestire e al sonno, allena la volontà alla sobrietà e alla temperanza."
17.10.2018

Když nemáš co dělat, satan je připraven zaměstnat tvůj čas po svém. Neexistuje čas "nicnedělání", protože čas je Božím tvorem a Bůh ho nemůže nechat k použití satanu. Otec Pio říkal: "Nikdy nebuď bez činnosti, nýbrž snaž se modlit nebo něco udělat".

"Quando sei senza far niente, satana è pronto a farti occupare il tempo a modo suo. Non esiste un tempo “senza far niente”, perché il tempo è creatura di Dio, che non può farlo usare da satana. Padre Pio diceva: «Non stare mai senza far niente, ma impegnati a pregare o a fare qualche cosa»"
16.10.2018

Okuste a vizte, jak dobrý je Pán, vy, kteří zachováváte Boží slovo.

"Gustate e vedete quanto è buono il Signore voi che osservate la Parola di Dio."
15.10.2018

Růženec je krásný a voňavý věnec růží, účinný, chceme-li milovat Ježíše a Marii a zmrskat Zlého ducha.

"Il Rosario è una corona di rose bella, profumata ed efficace per amare Gesù e la Madonna e flagellare il maligno."
14.10.2018

Utrpení je jako ořech: nejprve se rozdrtí, a pak se sní plod.

"La sofferenza è come la noce: prima si schiaccia e poi il frutto si mangia."
13.10.2018

Jak je hezké přinášet vždy tomu, koho potkáš, úsměv, dobrou náladu a veselost, v radostném přijetí, které napomáhá sdílení radosti a utrpení.

"Com’è bello portare sempre, a chi incontri, il sorriso, il buon umore, l’allegria, nell’accoglienza festosa che aiuta la condivisione della gioia e della sofferenza."
12.10.2018

Pokora, milosrdenství, trpělivost, dobré slovo, mlčení, úsměv, přívětivost a láska bez hranic musejí být v tvém srdci vždy živé a činné.

"L’umiltà, la misericordia, la pazienza, la parola buona, il silenzio, il sorriso, l’affabilità soave e la carità senza limiti devono essere sempre vivi ed operanti nel tuo cuore."
11.10.2018

Kdo má milosrdné srdce, nikdy bližního nepomlouvá a neposuzuje, protože jeho slabosti podněcují k modlitbě, a ne k reptání.

"Chi ha il cuore misericordioso non sparla mai e non giudica mai il prossimo, perché le sue fragilità stimolano alla preghiera e non alla mormorazione."
10.10.2018

Umění žertovat je Boží dar, protože napomáhá bratrskému společenství a podporuje přání opět se setkat.

"Saper scherzare è un dono di Dio, perché favorisce la comunione fraterna e il desiderio di incontrarsi ancora."
9.10.2018

Rozhovor musí být setkáním v upřímném společenství prostřednictvím pravdy, která má napomoci pokoji a bratrské lásce.

"Il dialogo deve essere un incontro di comunione sincera attraverso la verità, che deve favorire la pace e l’amore fraterno."
8.10.2018

Lehce nosíš tíhu mnoha kilogramů svého těla, tíhu svých šatů a obuvi, tíhu tašky přes rameno. To vše je tvoje a také ti to slouží. Proč nemůžeš nést i malou tíhu z lásky k Ježíši?

"Tu porti facilmente il peso di tanti chili del tuo corpo, il peso del tuo vestito e delle scarpe, il peso della borsa a tracolla. Tutto questo è tuo e serve anche a te. Perché non puoi portare un piccolo peso per amore a Gesù?"
7.10.2018

Je krásné trpět z lásky k Ježíši, zvláště když je utrpení způsobeno nepravdivými a nespravedlivými důvody.

"È bello soffrire per amore a Gesù, specialmente quando la sofferenza è causata da motivi non veri e ingiusti."
6.10.2018

Miluj ze srdce bližního, se kterým se setkáváš, a objevíš, jak je sladké a lahodné dávat Ježíše bratřím.

"Ama di cuore il prossimo che incontri e scoprirai come è dolce e soave donare Gesù ai fratelli."
5.10.2018

Jak je to zvláštní! Radost pomine hned, bolest však zůstává déle. S Ježíšem zůstaneš neustále v radosti a tvá bolest se změní v lehké jho.

"È strano! La gioia passa subito, la pena invece resta più a lungo. Con Gesù rimarrai sempre nella gioia e la tua pena si cambierà in giogo soave."
4.10.2018

Musíš dávat pozor na to, abys bolesti, kterou máš, nepřitěžoval, tím že vzpomínáš a uvažuješ, abys zjistil, kde je vina a kdo je viník. Radím ti neuvažovat nad ničím, jen se dál modli, abys bolest snášel, a z lásky k Ježíši si nepřipomínej toho, kdo ji způsobil.

"Devi stare attento a non appesantire la pena che hai, ricordando e ragionando per conoscere la colpa e il colpevole. Ti consiglio di non considerare nulla, solo continua a pregare per sopportare la pena, evitando di aver presente chi l’ha causata, per amore a Gesù."
3.10.2018

Nedokážeš si představit, jak bys na tom byl špatně, kdyby ti Pán nebyl nechal tvou bolest! Utrpení ti dává cítit potřebu nikdy neztratit z pohledu Ježíše, víc se modlit a mít trpělivost, abys měl Pána vždy po svém boku.

"Non puoi immaginare come staresti male se il Signore non ti lasciasse la pena! La sofferenza ti fa sentire il bisogno di non perdere mai di vista Gesù, di pregare di più e di avere pazienza, per avere a fianco sempre il Signore."
2.10.2018

Pokud ochutnáváš zákusek po malinkých kouscích, nezakusíš jeho chuť. Stejně tak nemůžeš okusit, jak dobrý je Pán, bez věrného zachovávání Božího Slova.

"Se assaggi a piccoli pezzettini un dolce non ne gusti il sapore. Egualmente non puoi gustare quanto è buono il Signore senza l’osservanza fedele della Parola di Dio."
1.10.2018

Neexistuje nic bez Boží vůle. Když nemáš co dělat, je zde vždy Boží vůle modlit se nebo udělat něco dobrého.

"Non esiste nulla senza la volontà di Dio. Quando stai senza far nulla, c’è sempre la volontà di Dio di pregare o di far qualcosa di buono."
Nejnovější myšlenky << Listopad 2018 << Říjen 2018 >> Září 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Zaměstnání a starosti, myšlenky a přání, touhy a očekávání, trápení a radosti brání pokoji v srdci. Dělej všechno s vírou, a pokoj tě neopustí.
(21.7.2019)

"Le occupazioni e le preoccupazioni, i pensieri e i desideri, le ansie e le attese, le pene e le gioie arrestano la pace del cuore. Fai tutto con fede e la pace non ti lascerà."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008