Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Říjen 2017 << Říjen 2017 >> Září 2017 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Říjen 2017


17.10.2017

Život Boží a život lidský přebývají spolu s milostí v duchu člověka, který se stává principem skutků Božích i skutků lidských.

"La vita divina e la vita umana dimorano con la grazia nello spirito dell’uomo, che diventa principio di opere divine e di opere umane."
16.10.2017

Přirozenost stvořená Bohem je blíže nadpřirozenému, na rozdíl od přirozenosti pozměněné člověkem, která se od nadpřirozeného stále více vzdaluje.

"La natura creata da Dio è più vicina al soprannaturale, a differenza della natura modificata dall’uomo, che si allontana sempre di più dal soprannaturale."
15.10.2017

„Modlete se a bděte“ je příkaz Ježíše, který chce modlitbu spojenou s bdělostí, abychom se stále s láskou modlili a bděli.

"«Pregate e vigilate» è un imperativo di Gesù, che vuole la preghiera unita alla vigilanza, per pregare sempre con amore, vigilando."
14.10.2017

Je zvláštní chtít kráčet v duchovním životě podle vlastního já a vystačit si bez duchovního otce, který z milosti stavu radí, co říká já Kristovo.

"È strano voler camminare nella vita spirituale seguendo il proprio io e fare a meno del padre spirituale che, per la grazia dello stato, suggerisce ciò che dice l’io di Cristo."
13.10.2017

Co v tobě převládá: touha po nebi, nebo po zemi? Po spáse, nebo ne? Boží plán nad tebou, nebo naopak jiná přání? Jsi tím, čím si přeješ být.

"Cosa prevale in te: il desiderio del Cielo o della terra? Della salvezza o no? Il disegno di Dio su di te o, invece, desideri diversi? Tu sei ciò che desideri essere."
12.10.2017

Moc modlitby odhalíme v nebi. Nyní ji objevují duše v očistci, které z ní dostávají úlevu a naději. V nebi zůstává spolu s láskou ustavičná modlitba svatých.

"La potenza della preghiera la scopriremo in Cielo. Ora la scoprono le anime del Purgatorio, che da essa ricevono sollievo e speranza. In Cielo, con la carità, rimane l’incessante preghiera dei Santi."
11.10.2017

Utrpení nenahání strach, pouze působí bolest – pokud je doprovázeno synovskou odevzdaností do Boží vůle s pevnou vírou. Modlitba je potřebná jako nikdy jindy.

"La sofferenza non dà paura ma solo pena, purché venga accompagnata dall’abbandono filiale alla volontà di Dio con una fede salda. La preghiera è quanto mai necessaria."
10.10.2017

Psychologická síla zraje vírou při utrpení.

"La forza psicologica viene maturata dalla fede nella sofferenza."
9.10.2017

Utrpení obětované Ježíši je plodné, díky Boží lásce, kterou Ježíš věrně dává.

"La sofferenza offerta a Gesù è feconda, per l’amore divino che Egli fedelmente dona."
8.10.2017

Ty musíš být růžencem, prostřednictvím růžence; a růženec musí být tvým růžencem. Modlitba růžence a jednotlivá tajemství jsou tlukotem Mariina srdce a Ježíšovou božskou láskou.

"Tu devi essere il Rosario, col Rosario; e il Rosario deve essere il tuo Rosario. La preghiera del Rosario e i Misteri sono i palpiti del Cuore di Maria e l’amore divino di Gesù."
7.10.2017

Už nestrádej utrpením, když neinterpretují dobře tvá slova a tvé skutky. Obětuj všechno s láskou Ježíši.

"Non soffrire più quando non interpretano bene le tue parole e le tue opere. Offri tutto con amore a Gesù."
6.10.2017

Duch jakékoli ctnosti je darem ukřižovaného-zmrtvýchvstalého Ježíše, abychom žili jeho nový život svatosti.

"Lo spirito di qualsiasi virtù è dono di Gesù Crocifisso-Risorto, per vivere la sua vita nuova della santità."
5.10.2017

Duch chudoby je bohatstvím svatých a svatosti.

"Lo spirito di povertà è la ricchezza dei Santi e della santità."
4.10.2017

Serafínský otec sv. František, poverello (chudáček) z Assisi, je v Ráji ozdoben bohatou korunou světců a světic, svých synů a dcer.

"Il serafico padre san Francesco, il poverello di Assisi, è adornato da una ricca corona di santi e sante, suoi figli, in Paradiso."
3.10.2017

Anděl strážný je jako maminka, která se starostlivou pozorností vždy střeží své dítě. Anděl strážný je jako tatínek, který pohotově brání své dítě před každou nesnází. Anděl strážný spolu s Ježíšem bdí, střeží a chrání každého z nás na cestě k nebi.

"L’Angelo custode è come una mamma che bada sempre, con premurosa attenzione, a custodire il suo bambino. L’Angelo custode è come un papà, che difende con prontezza il suo bambino da ogni molestia. L’Angelo custode, insieme a Gesù, vigila, custodisce e protegge ognuno di noi nel cammino verso il Cielo."
2.10.2017

Jediná skutečnost Krista ukřižovaného a zmrtvýchvstalého je nerozdělitelná, na zemi i v nebi, kde však rány zůstávají, zacelené v jizvy, jako viditelné znamení věčného milosrdenství.

"L’unica realtà di Cristo Crocifisso e Risorto è indivisibile, in terra e in Cielo, dove però le piaghe continuano a rimanere, cicatrizzate, in segno visibile dell’eterna misericordia."
1.10.2017

Dnes je svaté Terezie od Dítěte Ježíše, učitelky církve, která učila nové cestě duchovního dětství. Víc než stát se dětmi, učila sv. Terezie zůstat dětmi v poznávání a ve volbách svobody, což jsou předpoklady nevinnosti svatých.

"Oggi è santa Teresa del Bambino Gesù, dottore della Chiesa, che ha insegnato la nuova via dell’infanzia spirituale. Più che a diventare bambini, s. Teresa insegnava a rimanere bambini nella conoscenza e nelle scelte della libertà, che sono i presupposti dell’innocenza dei santi."
Nejnovější myšlenky << Říjen 2017 << Říjen 2017 >> Září 2017 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Život Boží a život lidský přebývají spolu s milostí v duchu člověka, který se stává principem skutků Božích i skutků lidských.
(17.10.2017)

"La vita divina e la vita umana dimorano con la grazia nello spirito dell’uomo, che diventa principio di opere divine e di opere umane."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008