Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Únor 2018 << Leden 2018 >> Prosinec 2017 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Leden 2018


31.1.2018

Jen Ježíš ti může připomenout své slovo, svůj božský chléb a naše bratry, abys miloval všechny jeho láskou.

"Solo Gesù può farti ricordare la sua Parola, il suo pane divino e i nostri fratelli, per amare tutti con il suo amore."
30.1.2018

Tvou největší bolestí je, že nesklízíš tolik, kolik toužíš sklízet. Nepřestávej zasévat, a tvá touha nebude zklamána.

"La tua pena più grande è di non raccogliere quanto desideri. Continua a seminare e il desiderio non sarà deluso."
29.1.2018

Zkušenost s modlitbou můžeš získat, když se modlíš, když se hodně modlíš.

"L’esperienza della preghiera la puoi avere pregando, pregando molto."
28.1.2018

I neznalost konce určitého duševního stavu musíš přijmout s vírou v Pána. Nepřestávej věřit, a nakonec překvapivě poznáš dobrotu Pána, který obohatí tvé srdce svými dary.

"Anche la non conoscenza del fine di uno stato d’animo devi accogliere con fede nel Signore. Continua a credere e, con sorpresa, alla fine conoscerai la bontà del Signore, che arricchisce il tuo cuore dei suoi doni."
27.1.2018

Je Božím darem oslavovat svaté na zemi.

"È un dono di Dio glorificare i Santi sulla terra."
26.1.2018

V dobrém skutku se skrývá Ježíš darovaný bratřím.

"Nell’opera buona si nasconde Gesù in dono ai fratelli."
25.1.2018

Když víra dělá stabilně kroky v Boží vůli, bez jakékoli opory a uprostřed různých protivenství, tehdy Bůh vidí autentickou lásku duše, která kráčí vpřed tím, že věří a doufá v Pána.

"Quando la fede muove i passi stabilmente nella volontà di Dio, priva di ogni sussidio e ostacolata da diverse ostilità, allora Dio verifica l’autentico amore di un’anima che va avanti credendo e sperando nel Signore."
24.1.2018

Když znáš Ježíše, dostal jsi darem největší zkušenost v universu.

"Se tu conosci Gesù, hai avuto in dono l’esperienza più grande dell’universo."
23.1.2018

Křesťan žije s Bohem radosti a má povolání dávat Boha láskou, radostí a pokojem.

"Il cristiano vive col Dio della gioia ed ha la vocazione di comunicare Dio con l’amore, la gioia e la pace."
22.1.2018

Oslava nás má vést k tomu, abychom se stali více dobrými, protože skrze radost prospívá rodinnosti, bratrství a pokoji.

"La festa deve farci essere più buoni, favorendo con la gioia la familiarità, la fratellanza e la pace."
21.1.2018

Úsměv, zpěv a láska Ráje jsou úžasné!

"Il sorriso, il canto e l’amore del Paradiso sono meravigliosi!"
20.1.2018

Stát se křesťanem pro nebeské království je každodenním úkolem každého pokřtěného.

"Diventare cristiani per il Regno dei Cieli è l’impegno quotidiano di ogni battezzato."
19.1.2018

Co víc hledáš: dobro, nebo zlo? Jsi tím, co hledáš, i když to neříkáš.

"Cosa cerchi di più: il bene o il male? Tu sei quello che cerchi, anche se non lo dici."
18.1.2018

Utrpení staví Pán na rozcestí: když je přijmeš z lásky k Bohu, velmi ti prospěje, když ho tak nepřijmeš, velmi ti uškodí.

"La sofferenza è posta dal Signore a un bivio: se l’accogli per amore a Dio ti fa molto bene, se non l’accogli così ti farà molto male."
17.1.2018

Když nemilujeme své bratry, děti vlastních rodičů, jak můžeme milovat bratry, děti jednoho nebeského Otce? Vírou poznáváme, že jsme bratři, děti jednoho Boha. My se však bohužel vždy neumíme rozpoznat jako bratři, děti vlastních rodičů.

"Se non amiamo i fratelli, figli degli stessi genitori, come possiamo amare i fratelli, figli dell’unico Padre Celeste? La fede ci fa riconoscere fratelli, figli dell’unico Dio. Noi, invece, purtroppo non sappiamo riconoscerci sempre fratelli, figli degli stessi genitori."
16.1.2018

Stvořitel miluje své tvory, stejně tak lvi svá lvíčata. A my, kteří jsme děti Boha, jednoho Otce, proč se nemilujeme jako bratři?

"Il Creatore ama le sue creature, egualmente i leoni i leoncelli. E noi, che siamo figli di Dio, unico Padre, perché non ci amiamo come fratelli?"
15.1.2018

To, že existuje Stvořitel, je bez diskuse, ale tvor ho nepoznává.

"Il Creatore è scontato che esiste, ma la creatura non lo riconosce."
14.1.2018

Velký problém planety je toto: milovat podle Boha, nebo milovat ne podle Boha. Tajemná otázka vymyšlená satanem zní: "kde najdu štěstí?" Zmatek je celoplanetární.

"Il grosso problema del pianeta è questo: amare secondo Dio o amare non secondo Dio. L’enigma inventato da satana è: dove sta la felicità? La confusione è planetaria."
13.1.2018

Svoboda uznává svou autentičnost, když volí dobro, pravé dobro, pravdu.

"La libertà riconosce la sua autenticità quando sceglie il bene, il vero bene, la verità."
12.1.2018

Žádostivost je zbožštění dobra, potěšení a moci, které vede k modloslužbě.

"La concupiscenza è la divinizzazione del bene, del piacere e del potere che conduce all’idolatria."
11.1.2018

Naše zbožštění spočívá v tom, že milujeme stabilně Boha a bližního poslušností a láskou.

"La nostra divinizzazione consiste nell’amare stabilmente Dio e il prossimo con l’ubbidienza e la carità."
10.1.2018

Láska k Pánu usměrňuje činy člověka, aby jednal dobře a vyhýbal se zlu. Bez lásky k Ježíši není rozlišení dobra a zla a povrchnost vede k nezodpovědnosti a k umlčení svědomí.

"L’amore al Signore regola le azioni di un uomo, per operare bene ed evitare il male. Senza l’amore a Gesù non c’è discernimento del bene e del male e la superficialità conduce alla irresponsabilità e a far tacere la coscienza."
9.1.2018

Je dobré se usmívat, když máš radost; ale je ještě lepší usmívat se, i když radost nemáš, protože tak je tvá nálada stálá.

"È una cosa buona sorridere quando si ha la gioia, ma è una cosa migliore sorridere ugualmente quando non si ha la gioia, perché così l’umore è costante."
8.1.2018

Nic ve svém srdci neskrývej; dobré věci vyjevuj Ježíši, nedobré věci vyjevuj knězi ve zpovědi. Za všechny tyto věci se vždycky modli k Ježíši.

"Non tenere nulla nascosto nel tuo cuore: le cose buone manifestale a Gesù, le cose non buone manifestale in confessione al sacerdote. Per tutte queste cose, prega sempre Gesù."
7.1.2018

Ježíš je jako maminka; hleď víc na ni, která přichází, než na to, co ti přináší. Stejně tak máš hledět víc na Ježíše přítomného v tobě, než na to, co ti předkládá a co ti přikazuje.

"Gesù è come una mamma; bada più a lei che viene che a ciò che ti porta. Così tu devi badare più a Gesù presente in te, che a ciò che Egli ti propone e ti comanda."
6.1.2018

Slavnost nemá vyčerpat slavnost, protože slavení může pominout, ale ne radost, která ze slavené slavnosti vychází. Modlitba živí a uchovává radost ze slaveného tajemství.

"La festa non deve esaurire la festa, perché può passare la celebrazione ma non la gioia che viene dalla festa celebrata. La preghiera alimenta e custodisce la gioia del mistero celebrato."
5.1.2018

Zpověď je svátost odpuštění, odnětí hříchů a nového Božího života živeného eucharistickým Pokrmem, ve kterém je skutečně přítomný Ježíš, v těle, krvi, duši a božství.

"La Confessione è il sacramento del perdono, della remissione dei peccati e della nuova vita divina nutrita dal Cibo eucaristico, in cui è realmente presente Gesù, in corpo, sangue, anima e divinità."
4.1.2018

Překvapení z bolesti způsobené dobrou osobou je pro tebe velkým utrpením. Obětuj tuto bolest hned Ježíši a modli se za toho, kdo ti ji způsobil. Ježíš ti určitě dá sílu unést bolest, odpustit tomu, kdo ti ji způsobil, a omluvit ho.

"La sorpresa di una pena da parte di una persona buona ti fa molto soffrire. Offri subito a Gesù la pena e prega per chi te l’ha procurata, certamente Gesù ti darà la forza a sopportare la pena e a perdonare e a scusare chi te l’ha data."
3.1.2018

Neklesej na mysli kvůli každodenní zkušenosti se svými slabostmi: předstup před Pána s pokorným a zkroušeným srdcem, a dostaneš ihned sílu a radost neustále pokračovat na cestě dokonalosti.

"Non ti scoraggiare per l’esperienza quotidiana delle tue fragilità: presentati dinanzi al Signore col cuore contrito e umiliato, ed avrai subito la forza e la gioia di continuare sempre nella via della perfezione."
2.1.2018

Rok 2018 patří do křesťanské éry a je to čas křesťanů, kteří se musejí stát pravými Kristovými svědky před všemi generacemi. Modleme se, modleme se, modleme se.

"L’anno 2018 è dell’era cristiana ed è l’ora dei cristiani, che devono diventare veri testimoni di Cristo dinanzi a tutte le generazioni. Preghiamo, preghiamo, preghiamo."
1.1.2018

Láska je pramenem odvahy, odvaha je silou věrnosti a věrnost je jistotou svatosti.

"L’amore è la fonte del coraggio, il coraggio è la forza della fedeltà e la fedeltà è la certezza della santità."
Nejnovější myšlenky << Únor 2018 << Leden 2018 >> Prosinec 2017 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Pošetilost světa člověk nemůže poznat, pokud neudělal zkušenost s moudrostí Kříže.
(23.10.2018)

"La stoltezza del mondo non si può riconoscere se non si è avuto esperienza della sapienza della Croce."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008