Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Září 2018 << Srpen 2018 >> Červenec 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Srpen 2018


31.8.2018

Je těžké být dobrými, stále dobrými. Tomu, kdo má víru, není nic nemožné.

"È difficile essere buoni, sempre buoni. A chi ha fede nulla è impossibile."
30.8.2018

Iluze klábosení spočívá v tom, že člověk je přeplněn zprávami a kuriozitami, které rozptylují mysl a srdce. Proto sv. Pavel říká, že žvanilové nepřijdou do Ráje.

"L’illusione delle chiacchiere consiste nell’essere abbuffati di notizie e di curiosità che disperdono la mente e il cuore. Per questo san Paolo dice che i chiacchieroni non vanno in Paradiso."
29.8.2018

Jak je hezké cítit lásku tatínka a maminky, a pro ně cítit lásku každého svého dítěte.

"Com’è bello sentire l’amore di papà e mamma e questi l’amore di ogni figliolo."
28.8.2018

Největší láska nepotřebuje příznivé podněty a nebojí se nepříznivých a protichůdných.

"L’amore più grande non ha bisogno di stimoli favorevoli e non teme quelli sfavorevoli e contrari."
27.8.2018

Ať vše, co jsi a co děláš, je vždy k Boží slávě.

"Tutto quello che sei e che fai sia sempre per la gloria di Dio."
26.8.2018

Modlitba - i když tě nechává čekat - ti vždy nabízí nejlepší řešení, která tě překvapivě naplní radostí.

"La preghiera, anche se ti fa attendere, ti offre sempre le soluzioni migliori che, a sorpresa, ti danno gioia."
25.8.2018

Bratrská láska zůstane v nebi věčně. Veselí dětí v nebi okouzluje anděly. Když uchováš své srdce vždy klidné, pocítíš rajské veselí.

"L’amore fraterno rimane in Cielo eternamente. La gioia festosa dei bambini in Cielo è l’incanto degli Angeli. Se lasci sempre sereno il tuo cuore sentirai la gioia festosa del Paradiso."
24.8.2018

Jak je hezké, když bratři bydlí pospolu! Objev i ty kouzlo bytí společně.

"Come è bello che i fratelli vivano insieme! Scopri anche tu il fascino di stare insieme."
23.8.2018

Bez pokory není modlitba. Pokora je utrpení, skrze které zakoušíš potřebu Boha. Pokora tě vede k tomu, že se na něj obracíš s modlitbou.

"Senza l’umiltà non c’è la preghiera. L’umiltà è una sofferenza con la quale avverti il bisogno di Dio. L’umiltà ti porta a rivolgerti a Lui con la preghiera."
22.8.2018

Bez modlitby pokora neexistuje, protože je Božím darem; pokud o ni člověk neprosí, neobdrží ji.

"Senza la preghiera non esiste l’umiltà, perché è un dono di Dio: se non si prega non si ottiene."
21.8.2018

Pokora tiše buduje tvou pravou osobnost, tak jako pokora a mírnost srdce u Ježíše.

"L’umiltà silenziosamente costruisce la tua vera personalità, come l’umiltà e la mitezza di cuore in Gesù."
20.8.2018

Svoboda po vykoupení volí dobro a stává se schopností lásky. Utrpení, přijaté svobodou jako dobro, člověk okouší jako lásku, aby v utrpení miloval.

"La libertà redenta sceglie il bene e diventa facoltà dell’amore. La sofferenza, accolta dalla libertà come bene, viene gustata come l’amore per amare soffrendo."
19.8.2018

Pokoření jsou nejlepším odstraňovačem skvrn, který očišťuje srdce a upevňuje ducha, abychom se stali dětmi.

"Le umiliazioni sono lo smacchiatore migliore che rende puro il cuore e saldo lo spirito, per diventare bambini."
18.8.2018

Jak se vyhnout malým věcem, abychom si uchovali lásku k Ježíši? Láska uchovává lásku.

"Come evitare le piccole cose, per custodire l’amore a Gesù? L’amore custodisce l’amore."
17.8.2018

Mariino mateřství je nadále stále činné, nyní v čase a potom na věčnosti, v Ježíši a ve všech jejích dětech.

"La maternità di Maria continua ad operare sempre, ora nel tempo e poi nell’eternità, in Gesù e in tutti i suoi figli."
16.8.2018

Tajemství Marie je skryto v Otci, v Synu a v Duchu Svatém. Nebeský Otec zjevil jako první časný a věčný příběh Matky Ježíšovy a Matky naší.

"Il mistero di Maria è nascosto nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Il Padre Celeste per primo ha rivelato la storia temporale ed eterna della Madre di Gesù e Madre nostra."
15.8.2018

Naše maminka je nám po boku v průběhu pozemského života. Maria je Ježíšovou Matkou nejen v pozemském životě, nýbrž i v životě věčném. I nám zůstává Maminkou navěky, protože nám dala Ježíše – náš věčný život.

"La nostra mamma è accanto a noi nella durata della vita terrena. La Madonna è Madre di Gesù non solo nella vita terrena ma anche nella vita eterna. Rimane anche per noi Mamma in eterno, perché ci ha dato Gesù, nostra vita eterna."
14.8.2018

Nebuď takový, jaký jsi. Musíš být víc s Ježíšem, aby se ti vedlo dobře.

"Non stare così come stai. Devi stare di più con Gesù per stare bene."
13.8.2018

Chraň pravého přítele a braň ho ve chvílích, kdy to potřebuje.

"Custodisci il vero amico e difendilo nei momenti del bisogno."
12.8.2018

Nenechej roztát svá svatá předsevzetí jako sníh na slunci, kvůli povinnostem, starostem a případným utrpením.

"Non lasciare sciogliere i tuoi santi propositi come la neve al sole per gli impegni, le preoccupazioni e le eventuali sofferenze."
11.8.2018

Ježíšovo těsné objetí, Mariin úsměv a radost otce Pia se připojují k hluboké radosti tvého srdce.

"L’abbraccio stretto di Gesù, il sorriso di Maria e la gioia di Padre Pio si uniscono al gaudio del tuo cuore."
10.8.2018

Není krásnější tvář než tvář Ukřižovaného, protože v Ukřižovaném je maximum lásky.

" Non c`è un volto più bello del volto del Crocifisso, perché nel Crocifisso c`è il massimo dell`amore."
9.8.2018

Pán shlíží na toho, kdo je pokorný, žehná mu a povyšuje ho, i přes jeho nehodnost.

"Il Signore guarda, benedice ed esalta chi è umile, nonostante la sua indegnità."
8.8.2018

Bez nebeského Otce, jeho Syna Ježíše a Ducha Svatého nemůžeme dělat nic.

"Senza il Padre Celeste, il Figlio suo Gesù e lo Spirito Santo non possiamo fare nulla."
7.8.2018

Práva láska je zdarma, protože není podmíněna žádným poutem.

"L’amore vero è gratuito, perché non è condizionato da nessun vincolo."
6.8.2018

Když pokorní lidé hovoří o Ježíši, je to velké překvapení. Co bude pak v nebi, až uvidíme Ježíše a všechno to, co o něm říkaly dobré duše!

"È grande la sorpresa quando le persone umili parlano di Gesù. Che sarà in Cielo, quando vedremo Gesù e tutto quello che è stato detto di Lui dalle anime buone!"
5.8.2018

Boží slovo je živé a účinné; když dospěje k srdci, přinese mnoho ovoce.

"La Parola di Dio è viva ed efficace; se giunge al cuore porta molti frutti."
4.8.2018

Pokud se nemodlíš, svět tě podvede. Je mnoho podvodníků, proto se musíš hodně modlit.

"Se non preghi il mondo ti imbroglia. Ci sono molti imbroglioni, perciò devi pregare molto."
3.8.2018

Poslušnost víře znamená věřit Kristu. Neposlušnost víře znamená věřit satanu. Svůj život uskutečňuješ ve volbě Krista, nebo satana.

"L’ubbidienza alla fede è credere a Cristo. La disubbidienza alla fede è credere a satana. Realizzi la tua vita nella scelta di Cristo o di satana."
2.8.2018

Před soudem Pána Ježíše poznáme věčné hodnoty poslušnosti a neposlušnosti.

"Dinanzi al giudizio del Signore Gesù conosceremo i valori eterni dell’ubbidienza e della disubbidienza."
1.8.2018

Poslušnost je cvičištěm svatých, neposlušnost je skluzavkou těch, kdo se nespasí.

"L’ubbidienza è la palestra dei santi, la disubbidienza è lo scivolo di chi non si salva."
Nejnovější myšlenky << Září 2018 << Srpen 2018 >> Červenec 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Zaměstnání a starosti, myšlenky a přání, touhy a očekávání, trápení a radosti brání pokoji v srdci. Dělej všechno s vírou, a pokoj tě neopustí.
(21.7.2019)

"Le occupazioni e le preoccupazioni, i pensieri e i desideri, le ansie e le attese, le pene e le gioie arrestano la pace del cuore. Fai tutto con fede e la pace non ti lascerà."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008