Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Srpen 2018 << Srpen 2018 >> Červenec 2018 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Srpen 2018


15.8.2018

Naše maminka je nám po boku v průběhu pozemského života. Maria je Ježíšovou Matkou nejen v pozemském životě, nýbrž i v životě věčném. I nám zůstává Maminkou navěky, protože nám dala Ježíše – náš věčný život.

"La nostra mamma è accanto a noi nella durata della vita terrena. La Madonna è Madre di Gesù non solo nella vita terrena ma anche nella vita eterna. Rimane anche per noi Mamma in eterno, perché ci ha dato Gesù, nostra vita eterna."
14.8.2018

Nebuď takový, jaký jsi. Musíš být víc s Ježíšem, aby se ti vedlo dobře.

"Non stare così come stai. Devi stare di più con Gesù per stare bene."
13.8.2018

Chraň pravého přítele a braň ho ve chvílích, kdy to potřebuje.

"Custodisci il vero amico e difendilo nei momenti del bisogno."
12.8.2018

Nenechej roztát svá svatá předsevzetí jako sníh na slunci, kvůli povinnostem, starostem a případným utrpením.

"Non lasciare sciogliere i tuoi santi propositi come la neve al sole per gli impegni, le preoccupazioni e le eventuali sofferenze."
11.8.2018

Ježíšovo těsné objetí, Mariin úsměv a radost otce Pia se připojují k hluboké radosti tvého srdce.

"L’abbraccio stretto di Gesù, il sorriso di Maria e la gioia di Padre Pio si uniscono al gaudio del tuo cuore."
10.8.2018

Není krásnější tvář než tvář Ukřižovaného, protože v Ukřižovaném je maximum lásky.

" Non c`è un volto più bello del volto del Crocifisso, perché nel Crocifisso c`è il massimo dell`amore."
9.8.2018

Pán shlíží na toho, kdo je pokorný, žehná mu a povyšuje ho, i přes jeho nehodnost.

"Il Signore guarda, benedice ed esalta chi è umile, nonostante la sua indegnità."
8.8.2018

Bez nebeského Otce, jeho Syna Ježíše a Ducha Svatého nemůžeme dělat nic.

"Senza il Padre Celeste, il Figlio suo Gesù e lo Spirito Santo non possiamo fare nulla."
7.8.2018

Práva láska je zdarma, protože není podmíněna žádným poutem.

"L’amore vero è gratuito, perché non è condizionato da nessun vincolo."
6.8.2018

Když pokorní lidé hovoří o Ježíši, je to velké překvapení. Co bude pak v nebi, až uvidíme Ježíše a všechno to, co o něm říkaly dobré duše!

"È grande la sorpresa quando le persone umili parlano di Gesù. Che sarà in Cielo, quando vedremo Gesù e tutto quello che è stato detto di Lui dalle anime buone!"
5.8.2018

Boží slovo je živé a účinné; když dospěje k srdci, přinese mnoho ovoce.

"La Parola di Dio è viva ed efficace; se giunge al cuore porta molti frutti."
4.8.2018

Pokud se nemodlíš, svět tě podvede. Je mnoho podvodníků, proto se musíš hodně modlit.

"Se non preghi il mondo ti imbroglia. Ci sono molti imbroglioni, perciò devi pregare molto."
3.8.2018

Poslušnost víře znamená věřit Kristu. Neposlušnost víře znamená věřit satanu. Svůj život uskutečňuješ ve volbě Krista, nebo satana.

"L’ubbidienza alla fede è credere a Cristo. La disubbidienza alla fede è credere a satana. Realizzi la tua vita nella scelta di Cristo o di satana."
2.8.2018

Před soudem Pána Ježíše poznáme věčné hodnoty poslušnosti a neposlušnosti.

"Dinanzi al giudizio del Signore Gesù conosceremo i valori eterni dell’ubbidienza e della disubbidienza."
1.8.2018

Poslušnost je cvičištěm svatých, neposlušnost je skluzavkou těch, kdo se nespasí.

"L’ubbidienza è la palestra dei santi, la disubbidienza è lo scivolo di chi non si salva."
Nejnovější myšlenky << Srpen 2018 << Srpen 2018 >> Červenec 2018 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Naše maminka je nám po boku v průběhu pozemského života. Maria je Ježíšovou Matkou nejen v pozemském životě, nýbrž i v životě věčném. I nám zůstává Maminkou navěky, protože nám dala Ježíše – náš věčný život.
(15.8.2018)

"La nostra mamma è accanto a noi nella durata della vita terrena. La Madonna è Madre di Gesù non solo nella vita terrena ma anche nella vita eterna. Rimane anche per noi Mamma in eterno, perché ci ha dato Gesù, nostra vita eterna."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008