Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Červenec 2019 << Červenec 2019 >> Červen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Červenec 2019


21.7.2019

Zaměstnání a starosti, myšlenky a přání, touhy a očekávání, trápení a radosti brání pokoji v srdci. Dělej všechno s vírou, a pokoj tě neopustí.

"Le occupazioni e le preoccupazioni, i pensieri e i desideri, le ansie e le attese, le pene e le gioie arrestano la pace del cuore. Fai tutto con fede e la pace non ti lascerà."
20.7.2019

Radost je nejhezčím plodem pravé lásky. Je hezké prožívat radost, ale ještě hezčí je působit radost bratřím, a tím je více milovat.

"La gioia è il frutto più bello dell’amore vero. È bello gioire, ma è ancora più bello far gioire i fratelli, per amarli di più."
19.7.2019

Tvé trápení je skryto v tvém srdci. Bůh ho zná a jenom on, všemohoucí Otec, ti dá sílu ho unést. Pokorné duše proměňují bolest v lásku a lásku v radost.

"La tua pena è nascosta nel cuore. Dio la conosce e solo Lui, Padre Onnipotente, ti darà la forza a sopportarla. Le anime umili trasformano la pena in amore e l’amore in gioia."
18.7.2019

Trpět a přitom milovat zdvojnásobuje zásluhu skrze utrpení a lásku.

"Soffrire amando raddoppia il merito con la sofferenza e l’amore."
17.7.2019

Statečnost je láska a milosrdenství, mírnost a shovívavost, tichost a služba. Je vždy pohotová, usměvavá, nereptá, nekritizuje, nikdy si nenaříká, nýbrž přijímá vše a vždy z Boží vůle.

"La fortezza è amore e misericordia, mitezza e accondiscendenza, silenzio e servizio. Sempre pronta, sorridente, non mormora, non critica, né si lamenta mai, ma accoglie tutto e sempre dalla volontà di Dio."
16.7.2019

Jsi-li pokorný, přijímáš pokoření s úsměvem; je to svědectvím tvé obětující a trpící pokory.

"Se sei umile, accogli l’umiliazione col sorriso: è la testimonianza della tua umiltà offerente e sofferente."
15.7.2019

Nejvážnější omyl v současném světě je považovat manželství jen za lidskou záležitost a nemyslet na to, že muže a ženu stvořil Bůh, s příkazem "ploďte a množte se a naplňte zemi"; kromě toho vdechl dech věčného života děťátku, které se má narodit, a nakonec povýšil manželství na svátost, účinné znamení nadpřirozené milosti.

"Lo sbaglio più grave del mondo contemporaneo è ritenere il matrimonio solo un fatto umano, non ricordando che proprio Dio ha fatto l’uomo e la donna con il comando di procreare, di crescere e moltiplicarsi; inoltre ha dato il soffio di vita eterna al bimbo che nasce e infine ha elevato il matrimonio a sacramento, segno efficace di grazia soprannaturale."
14.7.2019

Člověk je stvořen k Božímu obrazu a podobě a má jednat podle Boha. Jeho přirozenost, porušená hříchem, se musí připodobňovat Bohu prostřednictvím Boží milosti a pomoci.

"L’uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio e deve operare secondo Dio. La sua natura, corrotta dal peccato, deve conformarsi a Dio mediante la grazia e l’aiuto del Signore."
13.7.2019

Láska je přijetí, úsměv, objetí, disponibilita, služba. Dává radost, pokoj, přívětivost, upřímnost, vzájemnou lásku a náklonnost. Díky nezapomenutelné vzpomínce utváří hlubší přátelství.

"La carità è accoglienza, sorriso, abbraccio, disponibilità, servizio. Essa dona gioia, pace, affabilità, sincerità, reciproco amore e affetto. La carità, con un indimenticabile ricordo, crea un’amicizia più profonda."
12.7.2019

Umělý úsměv škodí tomu, kdo ho dělá, i tomu, kdo ho vidí, protože je pokrytecký.

"Il sorriso artificiale fa male a chi lo fa e a chi lo vede, perché è ipocrita."
11.7.2019

Tvá víra musí být připravená zůstat pevnou v bouři a usměvavou za klidného počasí.

"La tua fede deve essere pronta a rimanere salda nella tempesta e sorridente nella bonaccia."
10.7.2019

Neumíš si představit, s jakým zalíbením Bůh přijímá, že nepřestáváš věřit.

"Non puoi immaginare quanto è gradito a Dio continuare a credere."
9.7.2019

Uchovávej nadále svou bolest v srdci z lásky k Bohu, a uvidíš vítězství nad ní a nad tím, kdo ji způsobil.

"Continua a tenere la pena nel tuo cuore per amore di Dio, e vedrai la vittoria sulla pena e su colui che l’ha procurata."
8.7.2019

Přemýšlet, přemýšlet, přemýšlet... pomaličku oslabuje konání. Je správné přemýšlet, abychom konali, a nekonat bez přemýšlení.

"Pensare, pensare, pensare diminuisce a poco a poco il fare. È giusto pensare per fare e non fare senza pensare."
7.7.2019

Tomu, kdo má víru, není nic nemožné a "beze mě nemůžete dělat nic", říká Ježíš.

"A chi ha fede nulla è impossibile e «Senza di me – dice Gesù – non potete far nulla»."
6.7.2019

Život oceníme, jen když žijeme dobře, podle Boha, a ne když si žijeme a děláme si to, co chceme a co se nám líbí.

"L’apprezzamento della vita si ha solo quando si vive bene, secondo Dio, e non quando si vive e si fa quello che pare e piace."
5.7.2019

Mladá dívka a mladý chlapec si snadno neuvědomují, jakým darem je jejich život, a promrhají ho, tím že promarní jeho dary. Podobají se mladým, kteří mají mnoho peněz a promrhají je, tím že s nimi špatně zacházejí a den po dni o ně přicházejí.

"Il giovane e la giovane facilmente non si rendono conto del dono della loro vita e la sciupano, sperperando i suoi doni. Essi sono simili a giovani che hanno in mano tanti, tanti soldi e li sperperano, usandoli male e perdendoli giorno dopo giorno."
4.7.2019

Pro toho, kdo má víru, není nic nevysvětlitelné, protože víra dává poznat to, co neznáme a co překračuje rozum.

"A chi ha fede nulla è inspiegabile, perché la fede fa conoscere ciò che non si conosce, al di là della ragione."
3.7.2019

Smutek se těžko skrývá, protože dochází úlevy, když se vyjeví. Radost se naopak projeví hned a potom se uchovává v tichosti.

"La tristezza difficilmente si nasconde, perché ha sollievo manifestandosi; la gioia, invece, si manifesta subito e poi si custodisce nel silenzio."
2.7.2019

Náš život na zemi je neustálý boj. Je na tobě vždy zvítězit v Kristu svou velkou vírou!

"La vita nostra sulla terra è una lotta continua. A te tocca, con la tua grande fede, vincere sempre in Cristo!"
1.7.2019

Ježíšova láska přemohla všechno a všechny. Dělej to také tak, na svém kříži.

"L’amore di Gesù ha vinto tutto e tutti. Fai tu lo stesso, sulla tua croce."
Nejnovější myšlenky << Červenec 2019 << Červenec 2019 >> Červen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Zaměstnání a starosti, myšlenky a přání, touhy a očekávání, trápení a radosti brání pokoji v srdci. Dělej všechno s vírou, a pokoj tě neopustí.
(21.7.2019)

"Le occupazioni e le preoccupazioni, i pensieri e i desideri, le ansie e le attese, le pene e le gioie arrestano la pace del cuore. Fai tutto con fede e la pace non ti lascerà."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008